X
تبلیغات
به سایت جغرافیا و نجوم خوش آمدید
اطلاعات جغرافیا و نجوم

          سوالات جغرافیای استان مازندران                                              

  -الف:رود چالوس از اتصال رودهای .............٬زانوسی٬............ تشکیل میگردد. ب:عوامل

طبیعی وانسانی مشترک درتخریب جنگل های استان را بنویسید.(دومورد)

  - الف:دفع غیربهداشتی زباله های استان چه پیامدهای فاجعه آمیزی درپی دارد؟ ب:دربروز وافزایش

  صدمات ناشی ازمخاطرات طبیعی چه عواملی مٶثرند؟                                                    

  -  الف:به چه دلایلی امیدبه زندگی دراستان مازندران بالاست؟ ب:وجود چه شواهدی نشان دهنده

   گسترش وغنای فرهنگی استان مازندران می باشد؟(ذکرسه مورد)

 - الف:ویژگیهای اصلی آب وهوای معتدل کوهستانی استان رانام ببرید. ب:ایستگاه های پژوهشی

   برنج با چه اهدافی در استان ایجاد گردید

-الف:سطح آبهای زیرزمینی درمناطق کوهستانی وکوهپایه ای ودرنقاط جلگه ای استان چگونه است؟

 ب:مهمترین مشکلات توسعه ی منابع آبی استانهای مازندران وگلستان چیست؟                            

 

-الف:کاربرد جنگل رادربخش کشاورزی بنویسید.ب:عوامل طبیعی وانسانی مشترک درتخریب

جنگلها رانام ببرید.                                                                                         

   - باتوجه به نقشه ها ی زیروشماره های درج شده داخل آن به سوالات نقشه خوانی زیر(براساس

    شماره آن) دربرگه امتحانی پاسخ دهید.   (  ازنقشه ایران  )                  

    1-   نام رودخانه ؟    2-نام دریاچه؟    3-نام دشت؟   4-نام قله؟                                                                                                

    5-نام کشورهمسایه؟   6-نام توده هوا؟  7- نام استان؟  8 - نام مرکزاستان؟    9- نام جزیره؟

10-نام جلگه؟

    (ازنقشه استان مازندران)       11-نام شهرستان؟      12-نام رودخانه؟

-پیدایش رشته کوه البرزبراثرحرکات کوهزایی چه دوره ای بوده است؟علت وجودسفره های

  آبی غنی درنواحی کوهپایه ای استان چیست؟                                                              

  -علل افزایش آلودگی هوا دراستان مازندران درسالهای اخیرچه بوده است؟ دروقوع رانش

  زمین استان چه اقداماتی نقش چشمگیردارند؟                                                            

 - عواملی که زاییده رشدبالای جمعیت دراستان می باشندکدامند؟(چهارمورد) مهاجرت دراستان

 به چندصورت انجام می گیردنام ببرید.                                                                           -آبشارهای استان بیشتردرکدام بخش البرزقراردارند؟کدام عامل طبیعی موجب انگیزه بیشتر          

  گردشگران برای گذراندن اوقات فراغت به استان شده است؟ آبشارسواسره درکجاست؟       

– مشکلات مدیریت پسماند شهری وروستایی دراستان را بنویسید

 -الف:ویژگیهای اصلی آب وهوای معتدل کوهستان استان رانام ببرید.ب:برای بالابردن ارزش کمی

 وکیفی برنج درکشورچه اقدامی دراستان صورت گرفت؟ج:یک عامل طبیعی وانسانی مشترک

   درتخریب جنگل های استان رابنویسید.                                                                   

  - الف:به چه دلایلی آلودگی هوادراستان نسبت به استانهای صنعتی کشوربسیارکمتراست؟ب:ازدلایل

    بالاآمدن دریای مازندران دوموردآن راذکرکنید.                                                         

    -الف::درارتباط  بانقش شهرها،درتوسعه ی شهرنوشهرچه عاملی موثربوده است؟ ب:درنقاط ارتفاعی

      بالاتراز 2500 متری چه نوع پوشش گیاهی به چشم می خورد؟                                                                                          - الف:دوموردازمشکلات پسماندهای شهری وروستایی دراستان رابنویسید.ب:اقدامات حفاظتی در

   برابرزلزله کدامند؟                                                                                          

-   الف:به چه دلایلی استان مازندران درتمامی ماههای سال پذیرای مهمانان زیادی است؟ ب:چشمه

    آب معدنی آب اسک درکدام شهرستان است؟                                                             

    - لف:چه عواملی زاییده ی آهنگ رشدبالای جمعیت درسطح استان می باشد؟(ذکرچهارمورد)                                                               

       چگونگی تشکیل دریاچه های کوچک محلی یاآبندان رابنویسید.                                           

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم خرداد 1390ساعت 19:27  توسط اسلامی  | 

ا
+ نوشته شده در  دوشنبه نهم خرداد 1390ساعت 11:34  توسط اسلامی  | 



جزرومدآب دریاهابراثرنیروی جاذبه ماه وخورشیددرطول ماه قمری وشبانه روز

+ نوشته شده در  دوشنبه نهم خرداد 1390ساعت 11:11  توسط اسلامی  | 

سوالات درس هشتم

1-چهار مورد از اهميت جنگلها در زندگي انسان را بنويسيد .

2- زيست بومهاي اصلي کره زمين کدام است؟

3- چرا زيست بومهاي مختلف در سطح کره زمين بوجود آمده است؟

4- زيست بوم چيست؟

5- چرا در بيومهاي قطبي و توندرا ميزان دخالت و دست کاري انسان ناچيز است؟

6- علت تخريب زيست بومها چيست؟

7- منظور از کشاورزي گذرا چيست؟

8- چه عواملي در تخريب جنگل هاي آمازون موثر بوده است؟

9-نقش جنگل ها را در پاکيزگي هوا توضيح دهيد.

10-چرا جنگل از بروز سيلاب جلوگيري مي کند؟

11-چرا بايد در کنار جاده ها و فرودگاه ها جنگل کاري و بوته کاري نمود؟

12-کدام عامل محيطي مشخص کننده ي نوع جانداران در هر زيست بوم مي باشد؟

13-در نواحي متراکم از جمعيت جنگل ها و پوشش گياهي به چه منظوري از بين مي روند؟

14-چهار مورد از علل نابودي زيست بومها را بنويسيد.

15-استعمارگران اروپايي از چه زماني در نواحي استوايي مزارع قهوه و کائوچو ايجاد کردند و چرا؟

16-ايجاد مزارع قهوه و کائوچو در نواحي استوايي توسط استعمار گران اروپايي چه پيامدي را به دنبال داشت؟

17-جنگل هاي آمازون جزء کدام نوع زيست بوم ها هستند؟اين زيست بوم ها چه ويژگي هايي دارد؟

18-چرا جنگل آمازون را ريه هاي تنفسي جهان مي نامند؟

19-چرا جنگلهاي آمازون را ذخاير حياتي جهان مي نامند؟

20-پيامدهاي تخريب جنگل هاي آمازون را بنويسيد.

  سوالات درس نهم

1- چرا دربخشهاي وسيعي از کشور ايران رويش درخت با دشواري روبروست؟

2- چرا تنوع گونه هاي درختي و گياهي در ايران زياد است؟

3- چرا در سواحل درياي خزر و دامنه هاي شمالي رشته کوه البرز جنگلهاي انبوهي روئيده است؟

4- بيش از نيمي از درختان جنگلهاي شمال از چه نوعي است؟ 

5- جنگلهاي نواحي نيمه مرطوب در کدام قسمت ايران روييده است و مهمترين گونه هاي درختي اين جنگلها را نام ببريد؟واين جنگل ها به کدام جنگل ها شباهت دارند؟

6- اهميت جنگلهاي نواحي نيمه خشک را بنويسيد .

7- در مورد جنگلهاي حرا توضيح دهيد.

8- مرتع را تعريف کنيد؟بيشتر مراتع ايران از چه نوع هستند؟

9- مهمترين نقش مراتع ايران را بنويسيد؟

10- مهمترين عامل تخريب کننده جنگلها و مراتع ايران را بنويسيد؟

11- يکي از آثار مهم از بين رفتن مراتع چيست؟وچه پيامدي را به دنبال دارد وچرا؟

12-به ترتيب چند درصد خاک ايران را جنگل ها و اراضي کويري و بياباني پوشانده است؟

13-مهم ترين تقسيم بندي جنگل هاي ايران را بنويسيد.

14- اهميت جنگلهاشمال را بنويسيد؟

15-وسيع ترين پوشش گياهي مغرب و جنوب غربي ايران را چه جنگل هايي تشکيل داده اند؟

16-در ارتباط با جنگل هاي حرا به سوالات زير پاسخ دهيد:

الف-محدوده ي جغرافيايي اين جنگل ها

ب-نام ديگر اين جنگل ها

ج-منبع آب اين جنگلها

د-اهميت اين جنگلها

17-جنگل هاي نواحي مرطوب را با جنگل هاي زاگرس مقايسه کنيد.

18-جنگلهاي نواحي مرطوب وجنگلهاي نواحي نيمه مرطوب رااز نظر ميزان بارش و گونه هاي درختي با هم مقايسه کنيد.

19-بهره برداري صحيح و منطقي از جنگل و مرتع چه زماني امکان پذير است؟
20-جنگل هاي........قسمت هاي عمده اي از جنگل هاي نواحي نيمه خشک را تشکيل مي دهد.
سوالات فصل سوم 
سولات درس چهارم  

1- چرا آب را مايع حيات مي نامند؟

2- اهميت آب در زندگي را بنويسيد؟

3- موارد استفاده از آب را بنويسيد؟

4- منظور از آب شيرين چيست؟ وضعيت آب شيرين در جهان چگونه است؟

5- چرا مقدار بارندگي و حجم آبهاي ايران به اندازه کافي نيست؟

6- آيا مشکل آب در کشور ما فقط کمبود ريزشهاي جوي است؟ توضيح دهيد.

7- منظور از تبخير واقعي و تبخير بالقوه چيست؟ 

8- چرا معمولاً رقم تبخير بالقوه بيشتر از تبخير واقعي است؟

9- چرا کشور ايران با محدوديت منابع آب مواجه است؟

10- قنات از ابداعات کدام ملت است؟

11- قنات در کدام استانها بيشتر به چشم مي خورد؟

12-چرا کره ي زمين از بالا به شکل کره اي آبي رنگ ديده مي شود؟

13-چرا براي مصرف آب شيرين8/2 درصدي نيز محدوديت وجود دارد؟

14-چرا آب اقيانوس ها و دريا ها را نمي توان استفاده نمود؟

15-چرا استفاده از آبهاي زيرزميني به راحتي امکان پذير نيست؟

16-اشکال مختلف آب در کره ي زمين را نام ببريد.

17-آب موجود در اتمسفر زمين هر 9 روز يکبار بين آسمان و زمين جابجا مي شود.در سال اين عمل چند با تکرار مي شود؟

18-حجم آب گردش درطبيعت چقدر است و چه ميزان از آن را انسان استفاده مي کند؟

19-علاوه بر قنات،مردم ايران براي بهره گيري درست از آب هاي سطحي درست به چه اقدامي زدند؟

20-بيشترين مصرف کننده آب در کشور ايران کدام بخش است؟

21-از نظر مقدار و حجم، ........درصد از آبهاي موجود در سياره زمين در اقيانوسها و دريا ها انباشته شده اند و فقط ...... درصد از آبها به شکل رودها،يخچالها،درياچه ها،آب موجود در آتمسفر و آب موجود در خاکها و آبهاي زير زميني مي باشند.

22-کشور ايران................درصد از مساحت خشکي ها و فقط..........درصد ازآبهاي موجود در جهان را در اختيار دارد.

  سوالات درس پنجم

1- در بخش کشاورزي چه عواملي باعث به هدر دادن مقدار زيادي آب ميشود؟نام برده و توضيح دهيد.

2- براي تامين آب سالم آشاميدني چه کارهايي انجام مي شود؟ 

3-در سالهاي اخير چرا نياز بيشتري براي آ ب آشاميدني سالم احساس شده است؟

4- تامين آب آشاميدني شهرها و روستاها چه تاثيري در آب مورد نياز بخش کشاورزي دارد؟

5- آبي که در بخش صنعت استفاده مي شود چه خصوصياتي پيدا مي کند؟

6- چه عواملي باعث شده است که آب به عنوان يک عامل بوجود آورنده بحران تلقي شود؟

7- بهترين راه حل براي بهره برداري درست از آبهاي آشاميدني بهداشتي و آب در بخش کشاورزي چيست؟ 

8- چرا تهيه آبهاي آشاميدني بهداشتي شهرها وروستاها بسيار پر هزينه تر از آبهاي کشاورزي و صنعتي است؟

9- آلودگي آب چيست ؟ وچه عواملي باعث آلودگي آبها مي شود؟

10- ويژگي عمده بيابانها کدام است؟

11-چرا گسترش شهر تهران،موجب کمبود آب در بخش کشاورزي شده است؟

12-ميانگين مصرف سرانه ي آب در جهان را با مصرف سرانه ي آب در ايران مقايسه کنيد.

13-چرا مصرف سرانه آب لوله کشي آشاميدني در شهرهاي ايران از برخي از کشورهاي اروپايي بيشتر است؟

14-مقدار سرانه ي آب آشاميدني در شهرهاي ايران را با کشور هاي اروپايي همانند اتريش و بلژيک مقايسه نماييد.

15-آلودگي حرارتي سريع تر رفع مي شود يا آلودگي شيميايي و ميکروبي؟چرا؟

16-خطرناکترين آلوده کننده هاي آب را نام ببريد.

17-چرا آلودگي آب قابل انتقال به مناطق دوردست است؟

18-عمليات تامين آب سالم به ...........،.........و..........نيازمند مي باشد.

19-.........در سالهاي اخير سبب شده است که حتي کشورهاي نواحي معتدل هم به منابع آب خود،دقيق تر نظر کنند.

20-در ابتداي قرن حاضر،از کل مصارف آب در جهان،فقط حدود..........درصد در بخش صنايع مصرف مي شد.اکنون اين رقم.....برابر شده است.
سوالات درس سوم

  1- نخسين روستاههاي داخل فلات ايران در کدام مناطق بوجود آمدند؟ چرا؟

2- واحه را تعريف کنيد؟

3- در مورد روستاهاي متمرکز و روستاهاي پراکنده توضيح دهيد .

4- روستاهاي طولي را تعريف کنيد.

5- در مورد روستاهاي پلکاني توضيح دهيد .

6- چرا در مناطق گرم و خشک روستاييان سقف خانه هاي خود را گنبدي شکل مي سازند؟

7- روستا را تعريف کنيد .

8- منابع در آمد روستاييان را بنويسيد .

9- چرا در سواحل جنوبي ايران صيد ماهي رواج بيشتري دارد؟

10- عواملي که در ايجاد و توسعه سهرهاي ايران دخالت دارند را نام برده و در مورد هر يک توضيح دهيد؟

11- نابرابري در پراکندگي شهرهاي ايران در عرضهاي مختلف جغرافيايي نشان دهنده چيست؟

12- منظور از نقش شهر چيست ؟ با ذکر مثالي توضيح دهيد .

13- علت تدوين برنامه توسعه شهري بوسيله سازمانهاي مسئول چه بوده است؟

14- در برنامه توسعه شهري از چه منابعي استفاده مي شود؟ 

15- زندگي عشايري زايده چيست؟

16- چه عواملي در ايران باعث شده است تا شرايط مساعدي براي دامپروري عشاير فراهم شود؟

17- ويژگيهاي عشاير را بنويسيد؟

18- ايلات مهم کشور ايران را نام برده و ييلاق و قشلاق هر کدام را مشخص کنيد .

19- بزر گترين تقسيمات کشوري چه نام دارد؟

20- شهر را تعريف کنيد .

21-آريايي ها پس از مهاجرت به ايران در کدام نواحي ساکن شده و به چه کاري مشغول شدند؟

22-سه شيوه ي زندگي در ايران امروز را نام ببريد.

23-شکل گيري سکونتگاه ها بيش از هر چيز به چه عاملي بستگي دارد؟

24-روستاهاي اوليه در کجا داير شدند و شکل استقرار خود را از چه چيزي کسب کردند؟

25-در ايران امکان دسترسي به آب در کدام نواحي بيش از هر جاي ديگري است؟

26-علاوه بر آب،چه عامل ديگري در ايجاد و توسعه ي روستاهاي ايران نقش داشته است؟

27-اشکال مختلف روستاهاي ايران را نام ببريد.

28-طبيعي ترين نوع شکل گيري روستاهاي ايران در کجا و به چه صورت است؟

29-هريک از موارد زير مربوط به چه نوع روستايي است؟

الف-روستاها در يک مکان متمرکز نيستند.

ب-مرز روستاها ازيکديگر مشخص نيست.

ج-فاصله روستاها از هم زياد است.

د-زمين هاي کشاورزي در بخش حاصلخيزتر و دورتر از خانه ها قرار گرفته اند.

30-در هر يک از نواحي زير شکل روستا ها چگونه است؟

الف-نواحي مرطوب ب-مناطق کوهستاني ج-کنار رود د-نواحي خشک و نيمه خشک

31-درساختمان هاي روستايي،مصالح به کار رفته برگرفته از چيست؟

32-ساخت وسايل گوناگون حصيري و چوبي،ساخت ظروف و اشياي سفالي بيشتر در کدام نواحي ايران رايج است؟

33-در کدام نواحي ايران تعداد جوامع شهري محدود است و چرا؟

34-چرا در عرض هاي جغرافيايي بالا يعني در نيمه شمالي کشور تراکم بيشتري از شهرها ملاحظه مي شود؟

35-کدام عامل در طول تاريخ به بعضي از شهرها ارج و اعتباري بخشيده است؟يک نمونه مثال بزنيد.

36-از ميان عوامل مختلف در شکل گيري شهرها،کدام عامل در گذشته از اهميت بسياري بر خوردار بوده است؟

37-هريک از شهرهاي زير چه نقشي دارند.

الف-قم ب-مشهد ج-شيراز د-تهران

38-دو دليل را که در رشد شهرها در کشور ما در دو سه دهه ي اخير نقش داشته اند را بنويسيد.

39-عشاير چه نوع زندگي اجنماعي دارند و اقتصاد آنها متکي به چيست؟

40-چرا امروزه تعداد کوچ نشينان رو به کاهش است؟

41-در طول اسکان آريايي ها در ايران،چه عواملي،شکل هاي مختلف بهره برداري از محيط را به وجود آوردند؟

42-امروزه به چه علتي مصالح مورد استفاده ساختمان هاي روستايي تغيير کرده است؟وبيشتر از چه نوع مصالحي هستند؟

43-فلات ايران حدود........... سال پيش مورد توجه اقوام کوچ نشين ............قرار گرفت.

44-آريايي ها...............بودندکه از .........و..............حرکت کردند و به تدريج در بخش هايي از.........ساکن شدند.

45-فعاليت دامپروري زمينه ي صنعت....را ايجاد مي کند.

46-ايلات..........در زاگرس فارس و بين شمال و جنوب استان فارس جابجا مي شوند.

47-بزرگترين تقسيمات کشور،...است که به وسيله ي ...........اداره مي شود که از طرف..........تعيين مي شود.

48-هر شهرستان از چند.........تشکيل شده است که .......آن را اداره مي کند.

49-هربخش از چند........تشکيل شده است که .........آن را اداره مي کند.

50-از مجموع چند روستا يک...تشکيل مي شود که .....آن را اداره مي کند.
51-کوچکترين واحد سکونت و مبدا تقسيمات کشوري،......است.
سوالات فصل چهارم 
سوالات درس ششم

1-چهارمورداز ويژگيهاي آب وهوايي مناطق خشک را بنويسيد؟

2- مهمترين نوار بياباني زمين در کدام نيم کره است ؟ و کدام بيابانها را شامل مي شود؟

3- علل مهم وموثر در ايجا د بيابانها را نام ببريد ودر مورد هر يک توضيح دهيد.

4- در خشکي سرزمين ايران وپيدايش بيابانها در آن چه عواملي دخالت داشته است؟

5- فرسايش خاک چيست؟ 

6-چرا ميزان تبخير و تعرق در مناطق خشک بيشتر از بارندگي سالانه است؟

7-دانشمندان براي تقسيم بندي مناطق خشک چه عواملي را مورد توجه قرار مي دهند؟

8-مناطق خشک،بسيار خشک و نيمه خشک را از نظر بارندگي و پوشش گياهي باهم مقايسه کنيد.

9-نوار بياباني در نيمکره ي شمالي چه محدوده اي را در بر مي گيرد؟

10-در نيمکره ي جنوبي کدام بيابان ها وجود دارند؟

11-کدام بيابان هاي جهان در اثر جريان هاي آب سرد ساحلي اقيانوس ها بوجود آمده اند؟

12- آيا در ايران بيابان هاي وسيع وجود دارند؟کدام بيابان ها؟

13-جدول زير را کامل کنيد.





نوع بيابان
 
علل ايجاد بيابان 
 
مثال



جنب حاره
 
  ؟
 
صحراي آفريقا،دشت لوت وبيابان عربستان



بيابان ساحلي
 
  ؟
 
  ؟



؟
 
  ؟
 
  گبي

14-ويژگي عمده بيابان ها........ و ...................مي باشد.

15-وسيع ترين بيابان جهان در قاره .......است و.......نام دارد.

سوالات درس هفتم  

1- بيابان زايي چيست؟

2- انسان از چه راههايي به فرسايش خاک کمک مي کند؟

3- انسان چگونه موجب افزايش نمک در خاک مي شود؟

4-براي مبارزه با بيابان زايي چه کارهاي انجام مي شود؟ 

5-مهم ترين منبع در آمد مردم در بيابان هاي ساحلي چيست؟

6-علت زيبايي آسمان بيابانها را بنويسيد.

7-خاک چيست؟

8- در مورد اهميت خاک توضيح دهيد.

9-نقش چراي بي رويه دام ها در فرسايش خاک را بنويسيد.

10-شخم زدن نامناسب خاک چگونه موجب فرسايش خاک مي گردد؟

11-تخريب جنگل ها چگونه موجب فرسايش خاک مي شود؟

12-چرا اغلب کشورها در برنامه هاي خود مبارزه با بيابان زايي را دارند؟
13-امروزه با تثبيت ماسه هاي روان و روش هاي بيابان زايي چه اهدافي دنبال مي شود؟
سوالات فصل ششم 
  سوالات درس دهم  

1- آلودگي هوا را تعريف کنيد؟

2- علل آلودگي هوا را نام برده و براي هر مورد مثالي ذکر کنيد.

3- چرا اشعه تابش زمين از جو زمين خارج نمي شود؟

 4- در مورد اثر مثبت پديده گلخانه جو زمين توضيح دهيد.

5- چه عواملي باعث شده است تا ميزان گازهاي گلخانه اي جو زمين افزايش يابد؟

 6- افزايش گازهاي گلخانه اي جو زمين چه نتيجه اي به دنبال داشته است؟ 

7- مهمترين پيامدهاي گرم شدن کره زمين را بنويسيد؟

8- باران اسيدي چيست؟

9- مهمترين پيامدهاي باران اسيدي را بنويسيد؟

10-سه عامل مهم آلودگي هواي تهران را نام ببريد.

11-آن چه امروزه به عنوان آلودگي مطرح مي شود،ناشي از چيست؟

12-منظور از( اثر گلخانه اي جو) چيست؟

13-چهار مورد از گازهاي گلخانه اي را نام ببريد.

14-به چه علت سقف گل خانه ها را از شيشه يا نايلون مي سازند؟توضيح دهيد.اين عمل را چه مي گويند؟

15-درحالت عادي در لايه اوليه جو يعني تروپوسفر وضعيت دما با افزايش ارتفاع چگونه است؟

16-در مورد وارونگي دما توضيح دهيد.

17-وارونگي دما معمولاً چه زماني اتفاق مي افتد؟

18- نمودار وارونگي دما را رسم کنيد.

19-چرا وارونگي دما در شهرهاي بزرگ و صنعتي مشکلات زيادي ايجادمي کند؟

20-باران اسيدي پيامد چه چيزي مي باشد؟توضيح دهيد.

  سوالات درس يازدهم

1- راه حلهاي مقابله با آلودگي رود خانه ها را بنويسيد.  

2- چه عواملي موجب آلودگي درياها مي شود؟

3- دو مشکل حيات دريا ها را به خطر انداخته است آن دو را بنويسيد.

4- منبع آلوده کننده آب درياي خزر را نام برده ودر مورد هر يک توضيح دهيد.

5- اهميت اقتصادي خليج فارس را بنويسيد.

6- عوامل آلوده کننده آب جليج فارس را بنويسيد

7- تاثيرا ت ناشي از آلودگي آب خليج فارس را بنويسيد.

8- چه عواملي باعث شده است تا آب خليج فارس در برابر منابع آلوده کننده آسيب پذير تر باشد؟

9-سه مورد از علل آلودگي رود راين را بيان کنيد.

10-براي مقابله با مشکلات ناشي از آلودگي رود راين در سطح بين المللي چه اقداماتي صورت گرفته است؟

11-چرا در گذشته چنين تصور مي شد که انسان نمي تواند به دريا ها آسيب برساند؟

12-امروزه چه فعاليت هايي آلودگي درياها را تشديد نموده است؟

13-در ارتباط با درياي مازندران به سوالات زير پاسخ دهيد:

الف-وسعت

ب-ارتفاع از سطح آب اقيانوس ها

ج-اهميت

14-در سالهاي اخير چه عاملي بر اهميت درياي مازندران افزوده است؟

15-کشور هاي اطراف درياي خزر را نام ببريد.

16-چه عاملي باعث آلودگي شديد خليج فارس شده است؟

17-رود.........يکي از طولاني ترين و مهمترين رودهاي اروپا است که با1300 کيلومتر طول از.......سرچشمه مي گيرد و از کشورهاي.........،.............و................عبور مي کند.

18-قسمت عمده آلودگي درياي خزر ناشي از رودخانه......... است که فاضلابهاي شهري و صنعتي کارخانجات را به اين دريا وارد مي کند.

سوالات فصل هفتم 

  سوالات درس دوازدهم  

1- مخاطرات طبيعي چيست؟

2- چند مورد از مخاطرات طبيعي را نام ببريد؟

3- مخاطرات طبيعي را بر چه اساسي طبقه بندي مي کنند؟ نام برده و در مورد هر يک توضيح دهيد.

4- صفحه هاي تشکيل دهنده پوسته زمين چند نوع حرکت دارند؟

5- زلزله چگونه و چه موقع اتفاق مي افتد؟

6- چه عواملي باعث تجمع انرژي در زمين مي شودواين امر چگونه باعث بوجود آمدن زلزله مي شود؟

7- چه رابطه اي بين عمق کانون زلزله وشدت ويران کنندگي آن وجود دارد؟

8- مقياسهاي سنجش زلزله را نام ببريد؟

9- مهمترين مناطق زلزله خيز در جهان را نام برده و در مورد هر يک توضيح دهيد.

10- علايم پيش بيني زلزله را نام ببريد و در مورد هر يک توضيح دهيد.

11- بعد از وقوع زلزله چه مشکلاتي رخ مي دهد؟

12- سيل چيست؟ و چه پيامدهايي به دنبال دارد؟

13- علت وقوع سيل را بنويسيد؟

14- در صورتي که بخواهيم يک منطقه را از نظر امکان وقوع سيل يا عدم وقوع سيل بررسي نماييم بايد به چه نکاتي توجه کنيم؟

15- علت وقوع سيل در بنگلادش را بنويسيد؟

16- بهمن چيست ؟ وعلل سقوط بهمن را بنويسيد.

17- در چه مناطقي خطر سقوط بهمن وجود دارد؟

18- در کشور ايران در چه مناطقي امکان سقوط بهمن وجود دارد؟

19- خشکسالي چيست؟

20- آيا خسکسال مخصوص يک نوع آب و هواي خاصي است؟ توضيح دهيد.

21- خشکسالي چه مشکلاتي را بوجود مي آورد؟

22-پوسته زمين چه ويژگي دارد؟

23-گسل را تعريف کنيد.

24-تجزيه مواد پرتوزا همانند اورانيوم در داخل زمين چه پيامدي را به دنبال دارد؟

25-منظور از شدت و بزرگي زلزله چيست و با چه مقياس هايي اندازه گيري مي شوند؟

26-از نظر جغرافيدانان يکي از علل وقوع سيل چيست؟

27-وضعيت پوشش گياهي در حوضه ي آبخيز چه تاثيري در وقوع يا عدم وقوع سيل دارد؟

28-جنس خاک در حوضه ي آبخيز چه تاثيري در وقوع يا عدم وقوع سيل دارد؟

29-شيب دامنه ها در حوضه ي آبخيز چه تاثيري در وقوع يا عدم وقوع سيل دارد؟

30-وضعيت شبکه ي آبراهه در حوضه ي آبخيزچه تاثيري در وقوع يا عدم وقوع سيل دارد؟

31-در کدام يک از موارد ذکر شده احتمال وقوع سيل زياد و در کدام يک احتمال وقوع سيل کم است:

الف-شيب زياد دامنه ب-خاک غير قابل نفوذ  

ج-پوشش گياهي زياد در حوضه آبخيز د-شبکه ي آبراهه کم تراکم

32-چرا بوق اتومبيل در کوهستان امکان سقوط بهمن را فراهم مي کند؟

33-آياسيل در مناطق غير مسکوني مضر است يا مفيد؟توضيح دهيد.

34-اثرات خشکسالي در چه مناطقي زيادتر است؟

  سوالات درس سيزدهم  

1- چه موقع حوادث طبيعي اثرات مفيدي بر جاي مي گذارد؟

2- چه موقع حوادث طبيعي مخاطرات طبيعي ناميده مي شود؟

3- آيا انسان در تشديد حوادث طبيعي دخالت دارد؟ توضيح دهيد.

4- پوشش گياهي چگونه احتمال وقوع سيل را کاهش مي دهد؟

5- براي پيش بيني خطر سيل دو راه وجود دارد .آن دو را ه را بنويسيد . کدام موثر تر است؟به چه دليل؟

6- سيل معمولاً کجا اتفاق مي افتد؟

7- راههاي مقابله با خطر بهمن را بنويسيد.

8- به نظر دانشمندان علت خشک سالي چيست؟

9- ژاپني ها چگونه اثر زلزله را بر ساختمانهايشان خنثي نموده اند؟

10-انسان از چه راه هايي پوشش گياهي را از بين مي برد؟

11-يکي از مهم ترين فوايد پوشش گياهي چيست؟

12-چرا بروز سيل يک خطر دائمي براي انسانها محسوب مي گردد؟

13-چگونه امروزه احتمال وقوع سيل را با دقت زيادي پيش بيني مي کنند؟

14-چرا با توجه به خطر وقوع سيل در کنار رودها و سواحل،انسان اين نواحي را براي سکونت و کشت و زرع مورد توجه قرار مي دهد؟

15-پيامد وقوع سيلاب هاي عظيم چيست؟

16-آياسيل تنها به طغيان رودخانه ها محدود مي شود؟توضيح دهيد.

17-در بسياري از کشور ها چگونه نقاط نا امن کشور را مشخص مي کنند؟

18-چرا کشورهايي همانند هلند در معرض خطر سيلاب هاي ساحلي اند؟وچگونه با اين خطر مقابله مي کنند؟

19-لرزش هاي مصنوعي چگونه خطر وقوع بهمن را کاهش مي دهد؟واين کار چگونه صورت مي گيرد؟

20-اولين شرط مقابله با هر خطري چيست؟

21-با چه اقداماتي مي توان خطر خشکسالي را کاهش داد؟

22-چرا در کاهش خسارتهاي ناشي از بلاياي طبيعي،انسان يک عامل بسيار مهم است؟

23-علائم پيش بيني آتشفشان را نام ببريد.

سوالات فصل هشتم 
  سوالات درس چهاردهم

1- منظو از عوامل دفع جمعيت و عوامل جذب جمعيت چيست؟

2- عوامل طبيعي که موجب تفرق جمعيت ميشود را بنويسيد؟

3- عوامل انساني که موجب تفرق جمعيت مي شود کدام است؟

4- عوامل انساني و طبيعي که موجب تراکم جمعيت مي شود را بنويسيد؟

5-چرا ميزان رشد جمعيت جهان در يک دوره طولاني در زمانهاي گذشته ثابت بوده است؟

6- بعد از انقلاب صنعتي چه عواملي باعث شد تا جمعيت جهان چند برابر گردد؟

7- نودو هفت درصد افزايش جمعيت جهان مربوط به کدام قاره ها است؟ منظور از انفجار جمعيت چيست؟

8- نرخ موليد و مرگ و مير چگونه بر رشد جمعيت اثر مي گذارد ؟

9- منظور از رشد طبيعي جمعيت چيست؟

10- چه عواملي باعث شده است تا جمعيت کشورهاي در حال توسعه در حال افزايش باشد؟

11- هر م سني کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته چه تفاوتهاي با هم دارند؟

12- آ ب و هوا چه تاثيري برتوزيع جمعيت کشور ايران گذاشته است؟

13- چه عواملي باعث شده است تا تراکم جمعيت درتهران بيشر از ساير شهرهاي ايران باشد؟

14- فوايد سر شماري چيست؟

15- چه عواملي باعث شده است تا رشد جمعيت کشور ايران رو به افزايش باشد؟

16- در مورد هرم سني کشور ايران در سالهاي 70 و 65 توضيح دهيد؟

17-دلايل متراکم بودن جمعيت در کشور بنگلادش را بنويسيد.

18-چه عواملي موجب پراکندگي جمعيت درصحراي بزرگ آفريقا شده است؟

20-اگر مساحت شهري800 کيلومتر مربع و تعداد جمعيت آن56000 نفر باشد.تراکم نسبي آن را محاسبه کنيد.

نفر در هر کيلومتر مربع 70=800÷56000= تراکم نسبي جمعيت

21- دو مورد از دلايل اقتصادي کمي تراکم جمعيت در يک ناحيه را ذکر کنيد.

22-تصميمات حکومت ها چگونه بر پراکندگي جمعيت تاثير دارد؟

23-اگر نرخ مواليد در کشوري60 در هزار و نرخ مرگ و مير15 در هزارباشد رشد جمعيت در اين کشور چند درصد است؟(محاسبه کنيد) 45 =15-60

  درصد 5/4 = 1000 ÷ ( 45×100)

24-سه عاملي که بر ساختمان جمعيت اثر مي گذارند،کدامند؟

25-ساختمان سني جمعيت را چگونه نشان مي دهند؟توضيح دهيد.

26-منظور از جواني جمعيت چيست؟

27- کشورهايي که با جواني جمعيت مواجه هستند در چه زمينه اي بايد سرمايه گذاري کنند؟

28-هرم سني کشور سوئد چگونه است؟توضيح دهيد.

29-توزيع جمعيت در ايران چگونه است؟

30-عوامل طبيعي موثر بر توزيع جمعيت ايران کدامند؟واز اين ميان کدام يک مهم تر است؟

31-سرشماري چيست؟ودر کشور ايران هر چند سال يکبار انجام مي پذيرد؟

32-چرا جمعيت ايران در 70 سال اخير چند برابر شده است؟

33-عوامل دافعه و عوامل جاذبه جمعيت به دو گروه.............و.........تقسيم مي شوند.

34-اولين سرشماري رسمي در سال.........و آخرين سرشماري در سال........انجام گرفته است.

   



  سوالات درس پانز دهم

1- مهاجرت را تعريف کنيد.

2- مردم به چه دلايلي مهاجرت مي کنند؟

3- مهاجرت خارجي را تعريف کنيد.

4- چهار مورد از عوامل دافعه و چهار مورد از عوامل جاذبه در مهاجرت را نام ببريد.

5- مهاجرت اختياري را با ذکر مثالي تعريف کنيد؟

6- مهاجرت اجباري را با ذکر مثالي تعريف کنيد.

7- در مورد آثارو نتايج مهاجرت روستاييان به شهرها توضيح دهيد.

8- منابع طبيعي به چند گروه اصلي تقسيم مي شود ؟ نام برده و در مورد هر يک توضيح دهيد.

9- حد متناسب جمعيت چيست؟

10- عامل اصلي در ايجاد گرسنگي در جنوب صحراي افريقا را بنويسيد؟

11- آيا فقط عوامل طبيعي چون خشک سالي مسئول گرسنگي است؟ توضيح دهيد.

12-منظور از مهاجرت روزانه چيست؟دليل آن رابنويسيد.

13-مهاجرت بين المللي(خارجي) به چند دسته تقسيم مي شود؟

14-دلايل هريک از مهاجرت هاي زير را بنويسيد:

الف-مهاجرت اروپاييان به امريکا و استراليا از قرن نوزدهم به بعد

ب-مهاجرت کارگران از شهرها به روستاها و نواحي کشاورزي

ج-پناهنده شدن افغان ها به ايران و پاکستان

د-مهاجرت کارگران ترکيه به آلمان غربي بعد از جنگ جهاني دوم

15-چهار مورد از عوامل جاذبه ي شهري و چهار مورد از عوامل دافعه روستايي که سبب مهاجرت مي شود را نام ببريد.

16- مهاجرت داخلي را تعريف نموده و انواع آن را نام برده و توضيح دهيد.

17-اثرات مهاجرت از روستا چيست؟

18-مهاجرت ها در مکان مبدا و مقصد چه اثراتي به دنبال دارد؟

19-پديده ي زاغه نشيني را توضيح دهيد.

20-بيشترين و پرحجم ترين نوع مهاجرت در دهه هاي اخير در کشور ما چه بوده است؟

21-کداميک از موارد جزء منابع تجديد شدني و کدام جزء منابع غير قابل تجديد مي باشند:

گاز طبيعي-نفت-انرژي حاصل از جزر و مد-چوب-انرژي باد-انرژي امواج-زغال سنگ-انرژي خورشيدي-انرژي هسته اي-انرژي حاصل از زمين گرمايي-انرژي هيدروالکتريک

22-تعيين مناسب ترين تعداد جمعيت براي يک ناحيه يا کشور در زماني معين به چه عواملي بستگي دارد؟

23-سه مورد از عملکرد هاي انساني که باعث نابودي منابع زيستي تجديد شونده مي شوند رانام ببريد.

24-ميزان کالري مورد نياز براي يک فرد سالم عادي و معمولي به چه عواملي بستگي دارد؟

25-کشور هاي کم در آمد وارد کننده غلات چگونه مي توانند مشکل فقدان امنيت غذايي خود را حل کنند؟

26-صنعتي شدن کشورهاي در حال توسعه چگونه بر مساله دسترسي به غذا تاثير مي گذارد؟
 سوالات فصل نهم 
  سوالات درس شانزدهم  

1- چه عواملي موجب گسترش و تکامل صنعت جهانگردي درقرن بيستم شده است؟نام برده و توضيح دهيد.

2- منظور از اوقات فراغت چيست؟ 

3- جهانگردان به چند دسته تقسيم مي شوند؟ توضيح دهيد.

4- صنعت جهان گردي از دو راه مي تواند به توسعه اقتصادي کشورها کمک کند آن دو راه کدام است؟

5- منظور از صادرات نامريي چيست؟

6- به چه دليلي اروپا و حوزه درياي مديترانه يکي از مهمترين قطبهاي جهانگردي جهان است؟

7- به چه دليلي اتريش و سويس يکي از مهمترين قطبهاي جهانگردي جهان است؟

8- کانونهاي جهانگردي در آسيا را نام برده و علت جذابيت هر کدام را بنويسيد.

9- به چه علتي کشورهاي آمريکا و کانادا يکي از مهمترين قطبهاي جهانگردي جهان محسوب مي شوند؟

10- آثار و پيامدهاي صنعت جهانگردي بر روي محيط را نام ببريد؟ 

11- پارکهاي ملي به چه منظوري ايجاد شده اند؟ وچه مقرراتي در آنها حاکم است؟

12-در قران کريم و روايات پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) به چه منظوري سير و سفر در زمين سفارش شده است؟

13-چرا گذران اوقات فراغت از جمله مباحثي است که در دانش جغرافيا مورد مطالعه قرار مي گيرد؟

14-جهانگردي در دنياي قديم داراي چه اشکالي بود؟

15-ازچه زماني حجم فعاليت هاي جهانگردي افزايش يافت و پديده ي جهانگردي شکل گرفت؟

16-اهميت فرهنگي جهانگردي را بنويسيد.

17-مهم ترين کانون جلب جهانگردي در کشور امريکا کدام ناحيه است؟اين ناحيه چه ويژگي هايي دارد؟

18-مهم ترين جاذبه هاي جهانگردي مناطق زير را بنويسيد.

الف-تبت ب-چين ج-پاکستان د-تايلند

19-صنعت جهانگردي چگونه موجب تغيير در چشم اندازهاي طبيعي مي شود؟

20-صنعت جهانگردي چگونه آثار نامطلوب فرهنگي و اجتماعي ايجاد مي کند؟توضيح دهيد.

21-يکي از آثار و پيامدهاي صنعت جهانگردي،تخريب محيط زيست و ابنيه ي تاريخي است.چگونگي آن را توضيح دهيد.

22-در کشورهايي نظير مکزيک و مصر منافع حاصل از جهانگردي پس ازصدور .......... رقم بالايي را به خود اختصاص داده است.

23-شهرهاي زيارتگاهي.........و.......در عراق،......و......در ايران نيز حوزه نفوذ گسترده اي دارند.

24-..........به عنوان مهد تمدن هاواديان بزرگ از جاذبه هاي جهانگردي فراوان برخوردار است.

25-.........يکي از بزرگترين کانون هاي جهانگردي مذهبي است.

26-.......و.......از بزرگترين بازارهاي شرق در کشور عربستان مي باشد.

27-شهر دمشق مزار متبرکه اي چون حرم مطهر............و............را در خود دارد.







  سوالات درس هفدهم

1- چه عواملي باعث شده است تا کشور ايران داراي جاذبه هاي طبيعي باشد؟

2- چه عواملي باعث شده است تا کشور ايران داراي جاذبه هاي تاريخي باشد؟

3- جاذبه هاي طبيعي ايران را نام ببريد؟

4- مناطق توريستي کناره هاي جنوبي درياي خزر را بنويسيد.

5- جاذبه هاي برجسته در شمال ايران را بنويسيد.

6- تجمع بيش از اندازه توريست در پارک ملي گلستان چه عواقبي به دنبال داشته است؟

7- در مورد جاذبه هاي توريستي سواحل جنوبي ايران توضيح دهيد

8- نواحي کوهستاني ايران در تابستان و زمستان چگونه باعث جذب جهانگردان مي شوند؟

9- نواحي کوهستاني ايران که در فصل تابستان جهانگردان زيادي را به خود جذب مي کند را نام ببريد؟

10- حوزه هاي مهم ورزش زمستاني در ايران را نام ببريد؟

11- چرا به آبهاي گرم معدني - آبهاي درماني گفته مي شود؟

12- اکثر چشمه هاي آب گرم در چه مناطقي تمرکز يافته اند؟

13- جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي ايران را نام ببريد.

14- مهمترين اماکن مذهبي در ايران را نام برده و علت جذابيت هر کدام را بنويسيد.

15- اماکن مذهبي چگونه باعث توسعه بازرگاني شهرهاي مقدس مي شوند؟

16- مراکز مهم آثار تاريخي ايران را نام ببريد؟

17- آثار تاريخي شهر اصفهان را بنويسيد؟

18- چرا استان فارس از قطبهاي عمده جهانگردي در ايران محسوب مي شود؟

19- پس ازپيروزي انقلاب اسلامي ايران چه عواملي باعث شد تا جهانگردي در ايران رکود پيدا کند؟

20- منظور از بازارهاي گردشگري ايران چيست؟

21- توسعه جهانگردي خارجي و داخلي کشور ايران چگونه بايد باشد؟

22-جاذبه هاي ايرانگردي به طور کلي به چند گروه تقسيم مي شود؟

23-گسترش ايران در عرض هاي جغرافيايي چگونه موجب ايجاد جاذبه هاي طبيعي فراوان شده است؟

24-چگونه سواحل درياي خزر براي جهانگردي مناسب گرديده است؟توضيح دهيد.

25-جاذبه هاي جهانگردي در جنوب ايران را نام ببريد.

26-مهم ترين آثار ديدني استان فارس را که مربوط به قبل از اسلام است نام ببريد.

27-مهم ترين آثار ديدني استان فارس را که مربوط به بعد از اسلام است نام ببريد.

28-پارک جنگلي سي سنگان در شرق شهرستان.........قرار دارد.

29-پارک ملي.........بين گنبد کاووس و بجنورد واقع شده است.و جاده اصلي.........از بخشي از اين پارک عبور مي کند.

سوالات فصل دهم(مخصوص رشته ي علوم انساني) 

سوالات درس هجدهم

1-پراکندگي فضايي يعني چه؟مثال بزنيد.

2-از هندسه بيشتر در چه شاخه اي از جغرافيا استفاده مي شود؟

3-اقليم شناسي(آب و هواشناسي) و ژئومورفولوژي يافته هاي کداميک از علوم را در اختيار جغرافيا قرار مي دهند؟

4-در جغرافياي رفتاري،از داده هاي کدام علوم استفاده مي شود؟

5-فکر مي کنيد جغرافياي تاريخي يعني چه؟توضيح دهيد و مثال بزنيد.

6-شاخه هاي فنون جغرافيايي را نام برده و علوم مرتبط با آنها را ذکر کنيد.

7-شاخه هاي جغرافياي طبيعي و علوم وابسته به آن را نام ببريد.

8-شاخه هاي جغرافياي انساني و علوم وابسته به آن را نام ببريد.

9-شاخه هاي اصلي علم جغرافيا را نام ببريد.

10-کاربردموضوعات جغرافياي طبيعي چيست؟

11-موضوع مورد مطالعه ي جغرافياي طبيعي کدام است؟

12-موضوع مورد مطالعه ي جغرافياي انساني کدام است؟

13-کاربرد موضوعات جغرافياي انساني چيست؟

14-توسعه در لغت و اصطلاح به چه معنا است؟

15-به چه دلايلي جغرافيدانان وارد ميدان مطالعات اقتصادي و اجتماعي شده اند؟

16-رابطه ي بين جغرافياي طبيعي و انساني را بنويسيد.

17-باتوجه به درآمد کشور ها و معيارهاي اقتصادي،کشورهاي جهان به چند گروه عمده تقسيم مي شوند؟

18-بعد از جنگ جهاني دوم،کشورهاي جهان به چند گروه تقسيم شدند؟

19-باتوجه به در آمد کشورها و معيارهاي اقتصادي کشورهاي جهان به چند دسته تقسيم مي شوند؟

20-منظور از توسعه ي پايدار چيست؟

21-ابعاد چهارگانه توسعه ي پايدار را نام ببريد.

22-بعد اقتصادي و بعد مکاني توسعه ي پايدار را توضيح دهيد.

23-بعد فرهنگي و اجتماعي واکولوژيکي توسعه ي پايدار را توضيح دهيد.

24-براي محاسبه ميزان توسعه ي کشورها از چه شاخص هايي استفاده مي کنند؟

25-سه شاخص توسعه انساني کدامند و هر کدام مربوط به چه مسائلي هستند؟
26-وظايف جغرافيا و جغرافيدانان در مطالعه توسعه کدام است؟

سؤالات جغرافياي 1 و استان در حيطه هاي شش گانه فصل چهارم
3 حيطه دانش
1- دانشمندان براي تقسيم بندي مناطق خشك از چه عواملي استفاده مي كنند. نام ببريد.
2- مهمترين بيابانهاي نيمكره شمالي را نام ببريد.
3- دو بيابان كه در اثر عبور جريانهاي آب سرد ساحلي اقيانوسها به وجود آمده است را نام ببريد.
4- عواملي كه موجب تشديد فرسايش خاك توسط انسان مي شود را نام ببريد. 
5- انواع بيابانها را با توجه به موقعيت نام ببريد. 
6- نوع بيابنهاي زير را بنويسيد:
بيابان آتاكاما بيابان لوت بيابان تركمنستان بيابان گبي صحراي بزرگ افريقا بيابان اريكا بيابان دشت كوير
  7-هر يك از بيابان هاي زير چگونه بوجود آمده اند:
  لوت - آتاكاما -گبي -عربستان - صحراي بزرگ افريقا - اريكا - تاكلاماكان - دشت كوير
  8-مهمترين بيابانهاي نيمكره جنوبي زمين را نام ببريد.
 
3 حيطه درك و فهم
1- ويژگي‌هاي آب و هوائي مناطق خشك را بنويسيد.
2- فشار زياد جنب حاره اي چه نقشي در ايجاد بيابان دارد؟ توضيح دهيد.
3- جريانهاي آب سرد ساحلي اقيانوسها چه نقشي در ايجاد بيابان دارد؟ با ذكر مثال توضيح دهيد.
4- چه عواملي موجب پيدايش بيابانها در ايران شده است؟ توضيح دهيد.
5- بيابانهائي كه از نوع جنب حاره مي باشند چگونه ايجاد شده اند؟ با مثال توضيح دهيد.
6- علل ايجاد بيابانهاي ساحلي را با مثال شرح دهيد.
7- چرا در مناطق برون حاره بيابان به وجود آمده است؟ با مثال شرح دهيد.
8- بيابان زائي چيست؟
9- فايده خاك را بيان كنيد.
10- شخم زدن نامناسب خاك چگونه موجب تشديد فرسايش خاك مي گردد؟
11- علل شور شدن خاك را توضيح دهيد.
12- براي مبارزه با بيابان زائي چه كارهائي انجام مي شود؟
13- مهمترين علل ايجاد بيابان ها در كره زمين را بنويسيد.
14- انواع بيابان ها را نام برده و دليل ايجاد هر يك از بيابانها چيست؟با ذكذ مثال.
3 حيطه كاربرد
1- در نقشه جهان نما مناطق خشك و بياباني را مشخص كنيد. 
2- بيابان هاي اريكا، لوت، ناميب، كالاهاري و كالاهاري و كالاهاري را در نقشه مشخص كنيد.
3- در نقشه استان قم مناطق خشك و بياباني را مشخص كنيد.
3 حيطه تجزيه و تحليل 
1- مناطق خشك و خيلي خشك را از نظر بارندگي و پوشش گياهي با يكديگر مقايسه كنيد.
2- تفاوت ميان بيابان واقعي و نيمه بياباني با توجه به بارندگي و پوشش گياهي چيست؟
3- به شكل 1-4 نگاه كنيد و به اين سؤال ها پاسخ دهيد: 
الف) مهمترين اجزاء و عناصر موجود در عكس را بيان كنيد.
ب) ارتباط اين اجزاء و عناصر را در ايجاد بيابان شرح دهيد. 
4- علل ايجاد بيابانهائي از نوع جنب حاره را با بيابان هاي برون حاره مقايسه كنيد. مثال:
5- در شكل 9-4 ارتباط ميزان پوشش گياهي با ميزان فرسايش خاك چيست؟ توضيح دهيد. 
6- بيابان زائي را با بيابان زدائي مقايسه كنيد.
7- عوامل محيطي و انساني را با توجه به ايجاد بيابان و بيابان زائي با يكديگر مقايسه كرده و نتيجه گيري كنيد.
8- كوير را با بيابان مقايسه كنيد. تفاوتها و تشابهات اين دو را با يكديگر بنويسيد.
3 حيطه تركيب
1- چشم انداز بيابان را در 5 سطر با توجه به شكل 1-4 بنويسيد.
2- با توجه به جدول 2-4 تقسيم بندي مناطق خشك را از نظر بارندگي و تأثير آن در پوشش گياهي بطور كامل شرح دهيد. 
3- با توجه به شكل 5-4 اثر كوههاي مرتفع را در ايجاد بيابان و مناطق خشك توضيح دهيد.
4- در شكل 11-4 پديده بيابان زائي مشاهده مي شود يا پديده بيابان زدائي؟ چرا؟ دلايل خود را بطور منطقي بنويسيد.

________________________________________
سوالات درس چهارم جغرافياي عمومي و جغرافياي 1
1-چرا به آب مايه حيات مي گويند؟
2-موارد استفاده از آب را بنويسيد.
3-يك روز بي آب را در زندگي تان در 3سطر توصيف كنيد.
4-مقدار آب موجود در سياره زمين تقريبا............است.
5-وسعت خشكيها و آبها را در سطح كره زمين با يكديگر مقايسه نماييد.
6-از نظر مقدار و حجم 2/97درصد از آبهاي موجود زمين در كجاها انباشته شده اند؟
7-مهمترين منابع آب شيرين در كره زمين را نام ببريد.
8-آب شيرين را تعريف كنيد.
9-آبي كه ميزان نمك هاي آن بسيار كم باشد...........مي گويند.
10-حجم آبهاي شيرين در كره زمين نسبت به كل آبهاي كره زمين چقدر است؟
11-چرا انسان ناچار است به آبهاي شيرين موجود در خشكيها و آتمسفر زمين بسنده كند.
12-چرا براي استفاده از آبهاي شيرين موجود در كره زمين محدوديت هايي وجود دارد؟به دو مورد اشاره كنيد.
13-مقدار زيادي از آبهاي شيرين جهان به شكل يخ در...........و...........قراردارد.
14-گردش آب در طبيعت را شرح دهيد.
15-با توجه به قرار گرفتن ايران در نواحي خشك ونيمه خشك مقدار بارندگي و حجم آبهاي ايران چگونه است؟
16-مشكل آب ايران علاوه بر كمبود ريزش هاي جوي چيست؟
17-تبخير واقعي چيست.
18-تبخير بالقوه را تعريف كنيد.
19-تبخير واقعي را با تبخير بالقوه مقايسه كنيد.
20-چرا رقم تبخير بالقوه بيشتر از رقم تبخير واقعي است؟
21-وسعت و آبهاي موجود ايران را با جهان مقايسه كنيد.با ذكر ارقام و اعداد.
22-مهمترين محدوديت هاي منابع آب در ايران را بنويسيد.
23-جمله را كامل كنيد:
-محدوديت منابع آب و توزيع فصلي نامناسب بارندگي نشان مي دهد كه ابتدا........................................
24-ايرانيان براي بهره برداري صحيح از منابع آب از چه شيوه هايي استفاده كرده اند.
25-از قنات بيشتر در كدام استان ها استفاده شده است.چرا؟
26-بيشترين مصرف آب در ايران در كدام بخش است؟

27-خلاصه درس چهارم را بنويسيد.
سوالات درس پنجم 
1-عوامل به هدر رفتن آب در بخش كشاورزي را بنويسيد.
2-غرقاابي كردن زمين را تعريف كنيد.
3-مراحل توليد آب سالم براي شهر ها را نام ببريد.
4-علل افزايش مصرف آب چيست؟
5-علل به وجود آمدن بحران آب در بعضي از مناطق جهان را بيان كنيد.
6-مصرف بهينه ي آب را تعريف كنيد.
7-مصرف سرانه ي آب در ايران را با جهان مقايسه كنيد.از اين مقايسه چه مي فهميد؟.
8-براي بهره برداري درست از آب در بخش كشاورزي چه راه حل هايي مناسب تر است.
9-براي بهره برداري ارز آب در شهر ها و روستا ها چه راه حل هايي مناسب تر است؟
10-مصرف سرانه آب لوله كشي ايران را با كشور بلژيك مقايسه نماييد.
11-روند مصرف آب در بخش صنعت را در جهان توضيح دهيد.
12-آلودگي آب را تعريف كنيد.
13-آلودگي آب شامل تغييرات .....،....... و ....... مي باشد.
14-منابع مهم در آلودگي آب ها را بنويسيد.
15-آلودگي حرارتي آب را شرح دهيد.
16-بريده هاي روزنامه را در پنجم را مورد بررسي قرار داده و سپس نتيجه گيري كنيد.
17-در شكل 16-3از كدام روش براي كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي استفاده شده است؟شرح دهيد.
18-شكل 17-2 را در 5سطر شرح دهيد.
19-در شكل 18-3آلودگي آب و منابع مهم آلودگي آب را در 10سطر شرح دهيد.
20-كاريكاتور (شكل 20-3)در مورد چه موضوعي استۀشرح دهيد.آيا مي توانيد در مورد آب يك كاريكاتور بكشيد.
 1-چه پديده هايي محيط اطراف ما را تشكيل مي دهد؟
2-چرا انسان ها به سرعت با محيط ارتباط برقرار كردند؟
3-وظيفه ما انسان ها در مقابل محيط چيست؟
4-سه محيط اصلي كره زمين را نام ببريد.
5-آيا برخورد انسان با طبيعت در محيط هاي گوناگون يكنواخت است؟چرا؟مثال بزنيد.
6-اجزا محيط طبعي را نام ببريد.
7-محيط انساني چگونه بوجود مي آيد؟با مثال شرح دهيد.
8-انسان چگونه و به چه دلايلي رابطه خود با محيط را تغيير داده است؟با مثال توضيح دهيد./
9-محيط طبيعي در كل يك مجموعه........است.
10-انسان تا چه زماني در محيط دچار مشكلات جدي نمي شود؟با مثال شرح دهيد.
11-چه عاملي موجب شده تا رابطه متعادل انسان با طبيعت به رابطه اي نامتعادل كه به ضرر انسان و محيط است تبديل شود؟
12-دانش جغرافيا چه موضوعاتي را مطالعه مي كند؟
13-هدف علم جغرافيا چيست؟شرح دهيد.
14-جغرافيا با ديد ..............به مطالعه و بررسي موضوعات مي پردازد.
15-چرا جغرافيدان با ديد تركيبي يا كل نگري به مطالعه و بررسي موضوعات مي پردازد.
16-اين جمله را با مثال توضيح دهيد:«تعيين مكان مناسب براي زندگي و فعاليت يكي از كاربردهاي مهم دانش جغرافيا استـ»
17-جغرافيدان اطلاعات خود را از كدام منابع اطلاعاتي بدست مي آورد؟نام ببريد.
18-قابليت مهم نقشه ها چيست؟توضيح دهيد.
19-هرچه نقشه ها در مقياس .........تهيه شوند جزئيات در آن بهتر نمايش داده مي شود.
20-نقشه هاي ...........مي توانند پهنه هاي وسيعي از سطح زمين را به نمايش بگذارد.
21-هر چه نقشه ها در مقياس بزرگ تر تهيه شوند جزئيات در آن ..........نمايش داده مي شود.
22-هر چه نقشه ها در مقياس كوچكتر تهيه شوند جزئيات در آن .............نمايش داده مي شود.
23-نقشه هاي بزرگ مقياس را با نقشه هاي كوچك مقياس مقايسه كنيد.
24-يك نمونه نقشه بزرگ مقياس و يك نمونه نقشه كوچك مقياس نام ببريد.
25-هر يك از نقشه هاي زير در چه مقياسي تهيه مي شوند:
نقشه شهرها ( ) نقشه قاره ها ( )
26-اهميت عكس هاي هوايي چيست؟شرح دهيد.
27-كارايي عكس هاي هوايي چه زماني بهتر معلوم مي شود؟
28-مقايسه عكس هاي هوايي كه در زمان هاي متفاوت تهيه شده، چه چيزي را به ما نشان مي دهد.
29-ويژگي تصاوير ماهواره اي چيست؟شرح دهيد.
30-چرا تصاوير ماهواره اي ديد كلي بدست مي دهند؟شرح دهيد.
31-از مقايسه تصاوير ماهواره اي كه در زمان هاي متفاوت تهيه شده اند چه نتايجي حاصل مي شود؟
32-اهميت كامپيوتر براي جغرافيدان در مطالعه تصاوير ماهواره اي چيست؟با مثال شرح دهيد.
1-دانش جغرافيا ........... و همچنين پراكندگي پديده ها را مطالعه مي كند.
الف-پديده هاي انساني ب- مكان ها ج- محيط هاي طبيعي د- محيط هاي انساني
2-برخورد انسان با طبیعت در محیط های گوناگون چگونه است؟
الف-یکنواخت است
ب-مساعد است 
ج-نامساعد است
د-یکنواخت نیست
3-کدام جمله در مورد مقیاس نقشه صحیح تر است:
الف-جزئیات در نقشه های کوچک مقیاس معلوم است
ب-نقشه های شهری از جمله نقشه های کوچک مقیاس محسوب می شود
ج-هر چه نقشه در مقیاس بزرگ تر تهیه شوند جزئیات در ان بهتر نمایش داده می شود
د-نقشه های بزرگ مقیاس پهنه های وسیعی از سطح زمین را نمایش می دهند
)نقشه قاره ها و كشورهاي بزرگ در چه مقياسي تهيه مي شوند؟
1-بزرگ مقياس 2-بسيار بزرگ مقياس 3-متوسط مقياس 4-كوچك مقياس
)نقشه هاي شهري در چه مقياسي تهيه مي شوند؟
1-كوچك مقياس 2-بسيار بزرگ مقياس 3-بزرگ مقياس 4-بسيار كوچك مقياس
سوالات درس دوم جغرافياي عمومي
1-در كره زمين چند قاره وجود دارد؟
2-وسيع ترين قاره زمين چه نام دارد و چند درصد از خشكيهاي زمين را شامل مي شود؟
3-در جنوب غربي قاره آسيا منطقه ...........قرار دارد.
4-منطقه خاورميانه به كجا گفته مي شود؟
5-ما براي بهره برداري منطقي از مواهب خدادادي كشورمان، ايران چه وظيفه اي به عهده داريم؟
6-ايران در كدام منطقه از جهان قرار دارد؟
7-كشور ما در .........منطقه معتدل ........قرار دارد.
8-مدار.......درجه شمالي از جنوب كشورمان عبور مي كند.
9-مدار 39درجه از .........كشورمان عبور مي كند.
10-نصف النهارهاي ........و.........به ترتيب درغرب و شرق ايران قرار دارد.
11-موقعيت رياضي ايران را بنويسيد.
12-وسعت ايران چند كيلومتر مربع است؟
13-چرا ايران در نوار بياباني قرار دارد؟
14-خشك ترين نواحي خشك فلات ايران را نام ببريد.
15-زمين شناسان معتقدند فعاليت هاي ......... در اواخر دوره .........شكل نهايي كوههاي البرز و زاگرس را بوجود آوردند.
16-حوضه هاي بسته را تعريف كنيد.
17-در آغاز .........فعاليت هاي آتشفشاني در فلات ايران شدت بيشتري پيدا كرد.
18-مهمترين قله هاي آتشفشاني ايران را نام ببريد.
19-هم اكنون مهمترين عامل تغيير چهره زمين در فلات ايران كدام است؟
20-مهمترين عامل خارجي تغيير شكل ناهمواري هاي ايران فرسايش به وسيله............است.
21-فلات ايران علاوه بر ايران در چه كشور هايي قرار دارد؟
22-ضلع شمالي فلات ايران از ........در تركيه شروع شده و به ارتفاعات..........در خاك افغانستان ختم مي شود.
23-در غرب فلات ايران كدام رشته كوه قرار دارد.
24-در شرق فلات ايران كدام رشته كوه قرار دارد.
25- ناهمواري هاي ايران به چند شكل تقسيم مي شوند؟نام ببريد.
26-مهمترين رشته كوههاي كشور ايران را نام ببريد.
27-چهار نمونه از سرزمين هاي هموار ايران را نام بريد.
28-ناهمواري هاي ايران از نظر طبيعي و جهت برجستگي ها مي توان به چند بخش تقسيم نمود؟فقط نام ببريد. 
29-به طور متوسط به ازاي هر 1000متر دماي هوا......... در جه ........مي يابد.
30-ارتباط بين دما و ارتفاع را بنويسيد.
31-وضعيت آب وهوايي كوهپايه هاي البرز و زاگرس را با مناطق پست و هموار مجاور شان مقايسه كنيد با ذكر دليل.
32-علل بوجود آمدن دره هاي كوچك و بزرگ در نواحي كوهستاني چيست؟
33-علت بوجود آمدن مخروط افكنه ها در پاي كوهها چيست؟
34-اهميت مخروط افكنه ها رابنويسيد.
35-رشته كوه البرز در كجا قرار دارد.
36-رشته كوه البرز در لبه .......درياي خزر قرار دارد.
37-دامنه هاي شمالي البرز را با دامنه هاي جنوبي مقايسه نماييد.
38-رشته كوه زاگرس در .........فلات ايران قرار دارد.
39-جهت چين خوردگي هاي زاگرس چگونه است؟
40-ويژگي هاي رشته كوه زاگرس را بنويسيد.
41-در زاگرس جنس سنگها رسوبي و بيشتر.........است.
42-توده هاي آذرين دروني در اطراف كام شهر ها به چشم مي خورد؟
43-در رشته كوه زاگرس كدام گسل وجو دارد؟
44-گسل سراسري زاگرس در چه جهتي امتداد دارد؟
45-گسل سراسري در زاگرس سبب .................لايه ها شده است.
46-تقسيمات زاگرس را نام ببريد.
47-دو ويژگي زاگرس جنوب شرقي رابنويسيد.
48-مرو دشت و دشت ابراهيم آباد در كدام قسمت زاگرس قرار دارد؟
49-نقش زاگرس شمال غربي را د ر ريزش باران و برف شرح دهيد.
50-چرا زمينه براي فعاليت هاي كشاورزي در زاگرس فراهم است؟
51-چرا در تابستان ها ارتفاعات زاگرس محل چراي دامهاي دستجات بزرگ عشايري است؟
52-بيشتر رودهاي مهم ارتفاعات زاگرس به سمت جلگه...........جاري مي شوند.
53-رودهاي مهم زاگرس كه به طرف جلگه خوزستان جاري مي شوند را نام ببريد.
54-دشت را تعريف كنيد.
55-وسيع ترين دشت هاي ايران را نام ببريد.
56-ويژگي هاي دشت هاي داخلي ايران مانند دشت كوير و دشت لوت را بنويسيد.
57-علل حاصلخيزي دشت ها در غرب ايران مانند ماهي دشت چيست؟
58-در غرب ايران كدام دشت ايران حاصلخيز است؟
59-دشت ماهي دشت را با دشت كوير از نظر شكل ظاهري با يكديگر مقايسه كنيد.
60-جلگه را تعريف كنيد.
61-جلگه ها نتيجه عملكرد چه فعاليتي است؟
62-چه عواملي در وسعت جلگه ها نقش دارد؟
63-جلگه ساحلي خليج فارس و درياي عمان در كجا قرار دارد؟
64-چرا در جلگه هاي جنوبي ايران به استثناي جلگه خوزستان زمينه براي فعاليت هاي كشاورزي فراهم نشده است؟
65-چرا در سواحل درياي مازندران زمينه فعاليت هاي كشاورزي براي ساكنان ان فراهم شده است؟
66-جلگه هاي جنوبي ايران را با جلگه هاي شمالي(سواحل درياي مازندران)از نظر فعاليت هاي كشاورزي با يكديگر مقايسه كنيد.
67-توسعه جلگه ها در كدام سواحل بيشتر است و چرا؟
68-سواحل شمالي و جنوبي كشور را از نظر توسعه جلگه با هم مقايسه كنيد.
69-دو عنصر اصلي تشخيص آب و هوا را نام ببريد.
70-چرا چهره هاي گوناگون آب و هوا در ايران بوجود آمده است؟
71-انواع آب و هواي ايران را نام ببريد.
72-ويژگي هاي آب و هواي كوهستاني در ايران را بنويسيد.
73- ويژگي هاي آب و هواي معتدل خزري در ايران را بنويسيد.
74- ويژگي هاي آب و هواي بياباني و نيمه بياباني در ايران را بنويسيد.
75-علت تنوع محصولات كشاورزي در ايران چيست؟
76-چه عواملي در تنوع آب و هوايي ايران نقش دارد .فقط نام ببريد.
77-مناطق جنوبي ايران را با مناطق شمالي از نظر ميزان دما با يكديگر مقايسه كنيد.
78-چرا مناطق جنوبي كشور از مناطق شمالي گرمتر است؟
79-چرا مناطق شمالي كشورمان خنك تر و معتدل تر از مناطق جنوبي است؟
80-ميزان دما و بارش در مناطق كوهستاني را با مناطق پست و هموار مقايسه كنيد.
81- دوري و نزديكي به دريا چه اثري بر آب و هواي ايران دارد.
82-آب و هواي مناطق داخلي ايران را با جلگه هاي كناري درياي مازندران مقايسه كنيد.با ذكر دليل.
83-عامل ايجاد رگبارها در سواحل جنوبي كشور چيست؟
84-كدام توده هاي هوا كشور ما را در طول سال تحت تاثير قرار مي دهد؟
85-كارشناسان هواشناسي چگونه وضعيت هوا را براي آينده پيش بيني مي كنند.

 

 
 سوالات جغرافياي عمومي نمره
1 كداميك ازمناطق زيرازنظرشرايط زندگي مساعد يانامساعداست مشخص كنيد؟
الف ) نواحي قطبي ب) فلات تبت 
 ج ) جلگه آمريكاي شمالي د) صحراي بزرگ آفريقا 1
2 چراتصاويرماهواره اي ديدتركيبي بدست مي دهند؟
 1
3 دشت راتعريف كنيد؟
 1
4 چرادردو- سه دهه اخيررشدشهرهادركشورماسرعت گرفته است ؟

 1
5 ازمنابع درآمدروستائيان 4موردرانام ببرييد؟
 1
6 براي بهره برداري درست ازآبها دربخش آشاميدن بهترين راه حل چيست ؟
 5/
7 ازبهره برداري هاي نادرست دربخش كشاورزي يك موردرابيان كرده ودريك سطرتوضيح دهيد.

 1
8 انسان به چه طرقي موجب شورشدن نمك خاك مي شود4موردراذكركنيد؟

 2
9 فرسايش خاك راتعريف كنيد؟
 5/
10 ازمهمترين نقش هاي مراتع درايران 4موردراذكركنيد؟
 5/
11 نحوه تشكيل باران اسيدي راشرح دهيد؟



 1
12 2موردازعلائم پيش بيني زلزله رابيان كنيد؟
 5/
13 چه موقع حوادث طبيعي اثرات مفيدي برجاي مي گذارندبايك مثال بيان كنيد؟

 1
14 مفهوم تراكم جمعيت راتعريف كنيد؟
 5/
15 مشخص كنيدكداميك ازمنابع زيرتجديدشدني هستندياغيرقابل تجديدشدني هستند؟
الف )انرژي هسته اي ب) انرژي زمين گرمايي  
ج ) هيدروالكتريك د) گازطبيعي 1
16 چه عواملي موجب تكامل جهانگردي درقرن بيستم شده است 4موردرافقط نام ببرييد؟

 1
17 دومركز (شهر) مهم ابنيه وآ ثارتاريخي وازقطب هاي گردشگري كشورمان راذكركنيد؟
 5/
  
  
  
  
  
  
   
   

  
سوالات چهار گزينه اي فصل پنجم 
92 – كداميك از تعاريف ذيل در مورد زيست بوم ها درست مي باشد ؟ 
الف ) مناطق عمده گياهي مي باشد  
  ب ) مناطق عمده و وسيع محيطي هستند كه با پوشش گياهي خاص مشخص مي شوند.
ج ) مناطق عمده و وسيع محيطي كه داراي پوشش گياهي جنگلي و جانوران مي باشد . 
د ) مناطق عمده و وسيع محيطي كه با پوشش گياهي و جانوري خاصي مشخص مي شوند. 
93 – جغرافيدانان سطح كره زمين را به چند منطقه اصلي يا پيوم تقسيم كرده اند ؟ 
الف ) هشت ب ) نه ج ) پنج د ) ده 
94 – در كداميك از زيست بوم هاي ذيل دست كاري و دخالت انسان كم بوده است ؟ 
الف ) توندرا – ساوان ب ) جنگلهاي استوائي- ساوان ج ) توندار – قطبي د ) توندرا – جنب قطبي 
95 – كداميك از تعاريف ذيل در مورد كشاورزي نوبتي درست مي باشد؟ 
الف ) در كشاورزي نوبتي چند سال زمين را كشت مي كنند و پس از چند سال زمين را رها مي كنند و به جاي ديگر مي روند. 
ب ) در كشاورزي نوبتي چند سال يك محصول را مي كارند و چند سال بعد محصول ديگري را كشت مي كنند . 
ج ) در كشاورزي نوبتي در هر سال چندين بار محصول كاشته و برداشت مي كنند.
د ) در كشاورزي نوبتي چند محصول يكجا كاشته مي شود . 
96 – ويژگيهاي عمدة ذيل از مشخصات كدام زيست بوم مي‌باشد « بارش كم تا متوسط 750 – 500 ميلي متر، خشكي هوا در تابستان، درجه حرارت معتدل و در تابستان گرم » 
 الف ) ساوانا ب ) مديترانه‌اي ج ) استوايي د ) توندرا 
97 – حوضه آمازون از نواحي عمده كدام زيست بوم مي‌باشد ؟ 
 الف ) معتدل ( عرض متوسط ) ب ) ساوانا ج ) استوايي د ) مديترانه‌اي 
98- كداميك از اراضي ذيل بيشترين پراكندگي و وسعت را در ايران خود اختصاص داده است ؟ 
  الف ) مراتع ب ) اراضي كويري و بياباني  
 ج ) زمينهاي پوشيده از جنگل د ) اراضي كشاورزي و مناطق مسكوني 
99 – چرا تنوع پوشش گياهي در ايران زياد است ؟ 
 الف ) نامنظم بودن بارش ب ) عدم گسترش ايران در عرضهاي جغرافيايي مختلف
 ج ) واقع شدن ايران در عرضهاي جغرافيايي د ) تنوع ناهمواري
100 – در جهان چند كشور داراي جنگل مي‌باشند و كشور ايران داراي مقام چندم است ؟ 
الف ) 56 كشور – مقام چهل و پنجم ب ) 70 كشور – مقام دهم  
 ج ) 85 كشور – مقام دوم د ) 45 كشور – مقام چهاردهم 
 101 – جنگلهاي نواحي نيمه مرطوب ايران در كدام قسمت كشور پراكنده‌اند ؟ 
 الف داممنه‌هاي شمالي البرز ب ) شمالغرب ايران  
 ج ) كوههاي زاگرس د ) كرانه درياي خزر 
102ـ كداميك از موارد ذيل در مورد جنگهاي بلوط زاگرس صحيح نمي‌باشد ؟ 
الف ) داراي ارزش حفاظت خاك مي‌باشد  
  ب ) داراي ارزش صنعتي است  
  ج ) داراي ارزش حفاظت از آبهاي جاري است . 
 د ) ارزش گذران اوقات فراغت را دارد . 
۱۰۳ ـ جنگلهاي مانگرو ياحِرا در كدام قسمت كشورمان پراكنده‌اند ؟
  الف ) در سواحل درياي خزر ب ) در سواحل خليج فارس  
 ج ) در ارتفاعات زاگرس در غرب د ) در شمالغرب ايران 

104ـ جنگلهاي مانگرو يا حرا از چه نظر اهميت دارند؟ 
  الف ) جلوگيري از فرسايش خاك ب ) ارزش تجارتي و صنعتي  
 ج ) داروسازي د ) زيستگاه جانوران 
105 ـ بيشترين وسعت مراتع ايران را كدام نوع مراتع به خود اختصاص داده است ؟ 
 الف ) مراتع خيلي ضعيف و فقير ب ) مراتع متوسط تا ضعيف  
  ج ) مراتع نسبتاً خوب تا متوسط د ) مراتع متوسط و مراتع فقير 
  
جغرافياي عمومي  

رديف نمره
1 جغرافيا باچه ديدي به مطالعه وبررسي موضوعات مي پردازدوچرا؟ 1
2 امروزه دركدام كارهاوفعاليتها ازعكس هاي هوايي استفاده مي كنندبيان كنيد(ذكر4موردكافيست ) ؟ 1
3 جاهاي خالي زيرراپركنيد.
غرب وشرق فلات ايران رابه ترتيب رشته كوه ………………. و …………….. محدودكرده اند. 1
4 چرادشتهادرنواحي مركزي فلات ايران بيشتربه صورت بيابان وكويردرآمده اندبنويسيد؟ 5/1
5 باتوجه به مشخصات توده هاي هوايي كه آب وهواي كشورمان راتحت تاثيرقرارمي دهندجاهاي خالي راپركنيد. 2
نام توده هوا زمان نفوذبه كشور سمت نفوذ اثرات آب وهوايي
توده هواي سردقطبي فصل سردسال ؟ ؟
؟ فصل تابستان جنوبشرق ؟
6 چرادرمناطق گرم وخشك روستائيان سقف خانه هاي خودراگنبدي شكل مي سازند؟ 75/.
7 چرادردو- سه دهه اخيررشدشهرهادركشورماسرعت گرفته است ؟ 1
8 سه ايل پرجمعيت كشورمان رانام ببرييد؟ 75/.
9 كشورايران ازنظرمنابع آب باچه محدوديت هايي روبرو است توضيح دهيد؟ 5/1
10 براي بهره برداري درست ازآبهادربخش آشاميدن بهترين راه حل چيست ؟ 5/.
11 نيروگاههاي توليد برق بيشترآب رابه چه طرقي آلوده مي كنندوبيشترين مقدارآب دركشورمان دركدام بخش مصرف مي شود؟ 1
12 آب آشاميدني جمعيت تهران بيشترازكدام رودخانه هاتامين مي شودذكركنيد(دومورد) ؟ 1
13 درخشكي سرزمين ايران وپيدايش بيابانها درآن كدام عوامل دخالت دارندبنويسيد؟ 5/1
14 باتوجه به ميزان فرسايش خاك درزمين هاي مختلف به ترتيب ازفرسايش بيشتربه كمترزمين هاي زيررامرتب كنيد؟ زمين كشاورزي – جنگل – خاك بدون گياه – جنگل 1
15 براي مبارزه بابيابان زايي چه كارهايي انجام مي شودبنويسيد؟ 1
16 بيوم يازيست بومها به چه محيط هايي اطلاق مي شود؟ 75/.
17 چرابه جنگلهاي آمازون ريه هاي تنفسي جهان اطلاق مي شود؟ 5/.
18 جنگلهاي مناطق نيمه خشك ( بلوط زاگرس ) ازچه نظرداراي اهميت مي باشندبنويسيد؟ 1
19 ازمهمترين عوامل تخريب جنگل دركشورمان 3موردراذكركنيد؟ 75/.
20 چراتنوع گونه هاي درختي وگياهي درايران زياداست ؟ 5/.
 جمع نمرات 20
   
 سوالات جغرافياي (1) نمره
1 كداميك ازمناطق زيرازنظرشرايط زندگي مساعد يانامساعداست مشخص كنيد؟
الف ) نواحي قطبي ب) فلات تبت 
 ج ) جلگه آمريكاي شمالي د) صحراي بزرگ آفريقا 1
2 چراتصاويرماهواره اي ديدتركيبي بدست مي دهند؟
 5/
3 جلگه راتعريف كنيد؟ 1
4 نقش هركدام ازشهرهاي زيررامشخص كنيد ؟ الف ) اصفهان ب) آبادان
 1
5 روستاي طولي راتعريف كنيد؟
 1
6 براي بهره برداري درست ازآبها دربخش آشاميدن بهترين راه حل چيست ؟
 5/
7 منظورازآلودگي حرارتي درآب هاچيست توضيح دهيد؟
 1
8 انسان به چه طرقي موجب شورشدن نمك خاك مي شود4موردراذكركنيد؟
 1
9 فرسايش خاك راتعريف كنيد؟
 5/
10 ازمهمترين نقش هاي مراتع درايران 4موردراذكركنيد؟
 5/
11 ازپيامدهاي بارات اسيدي 2موردراذكركنيد؟
 1
12 2موردازعلائم پيش بيني زلزله رابيان كنيد؟
 5/
13 چه موقع حوادث طبيعي اثرات مفيدي برجاي مي گذارندبايك مثال بيان كنيد؟
 1
14 مفهوم تراكم جمعيت راتعريف كنيد؟
 5/
15 مشخص كنيدكداميك ازمنابع زيرتجديدشدني هستندياغيرقابل تجديدشدني هستند؟
الف )انرژي هسته اي ب) انرژي زمين گرمايي  
ج ) هيدروالكتريك د) گازطبيعي 1
16 چه عواملي موجب تكامل جهانگردي درقرن بيستم شده است 4موردرافقط نام ببرييد؟
 1
17 ازمراكزمذهبي جذب توريست دركشورمان دوموردرابيان كنيد؟
 1
18 اوقات فراغت راتعريف كنيد
 1
19 هركدام ازشاخه هاي زيردرجغرافياباكدام علوم ارتياط نزديكي دارندمشخص كنيد
الف ) اقليم شناسي ب ) جغرافياي شهري 5/
  
  
  
  
  
  
  
   

2007
نمونه سوال فصل ششم جغرافیای عمومی 
آلودگی
1
منابع آلوده کننده هوارا نام ببرید.
2
منظور از آلودگی هوا چیست؟
3
آلودگی هوا ممکن است بر اثر چه عواملی باشد؟ ج: علل طبیعی و علل انسانی
4
علل طبیعی آلوده کننده هوا کدامند؟
5
علل انسانی آلوده کننده هوا کدامند؟
6
آنچه امروز به عنوان آلودگی هوا مطرح می شود ناشی از چیست؟
7
گازهای گلخانه ای کدامند؟ نام ببرید.
8
اثر مثبت پدیده گلخانه چیست؟
9
منابع تولید و جذب دی اکسید کربن را نام ببرید.
10
مهمترین پیامدهای گرم شدن کره زمین چیست؟
11
وارونگی دما چیست؟ توضیح دهید.
12
وارونگی دما معمولاً در چه زمان هایی از سال اتفاق می افتد؟
13
باران اسیدی چیست؟
14
پیامدهای باران اسیدی چیست؟
15
علل آلودگی رودها را نام ببرید.
16
رود راین از کجا سرچشمه گرفته و از کدام کشورها عبور و به کدام دریا می ریزد؟
17
منابع آلوده کننده رود راین را نام ببرید.
18
برای مقابله با مشکلات رود راین چه اقداماتی در سطح بین المللی به عمل آمده است؟
19
برای مقابله با مشکلات رود راین چه اقداماتی در سطح ملی به عمل آمده است؟
20
چه عواملی حیات دریاها را به خطر انداخته است؟
21
45 در صد آلودگی دریای شمال ناشی از چیست؟
22
علل آلودگی دریای شمال را ذکر کنید.
23
اهمیت های دریای مازندران را بنویسید.
24
علل آلودگی دریای مازندران را بنویسید.
25
اهمیت های خلیج فارس در چه عواملی است؟
26
تاثیرات ناشی از آلودگی خلیج فارس را ذکر کنید.
27
چه عواملی باعث شده است تا خلیج فارس در برابر منابع آلوده کننده بسیار آسیب پذیر تر باشد؟
28
بیشترین آلودگی نفتی بر اثر چه عاملی روی داد؟


سوالات امتحاني درس پانزدهم

1-مهاجرت را تعريف کنيد.


2-اصولاً مردم به دو دليل مهاجرت مي کنند.آن دو دليل را توضيح دهيد.


3-چهار مورد از عوامل دافعه مهاجرت را نام ببريد.


4-از عوامل جاذبه مهاجرت به چهار مورد اشاره کنيد.


5-مهاجرت داخلي چه فرقي با مهاجرت خارجي دارد؟


6-هريک از موارد زير کدام نوع مهاجرت ها است؟


داخلي خارجي اجباري اختياري فصلي روزانه


مهاجرت ترک ها به آلمان(خارجي اختياري)-مهاجرت فلسطيني ها به اردن و لبنان(خارجي اجباري)--مهاجرت اروپايي 


ها به قاره ي امريکا و استراليا(خارجي اختياري)--مهاجرت مردم از حومه ها به شهرهاي بزرگ(داخلي روزانه)--


مهاجرت ايل بختياري به قشلاق خوزستان (داخلي فصلي)-مهاجرت مکزيکي ها براي بسته بندي محصولات غذايي و 


ميوه چيني به ايالت کاليفرنيا در امريکا(خارجي فصلي)


7-منظور از مهاجرت اختياري چيست؟مثال بزنيد.


8-منظور از مهاجرت اجباري چيست؟مثال بزنيد.


9-منظور از مهاجرت روزانه چيست؟دليل آن را بنويسيد.


10-مهاجرت بين المللي(خارجي) به چند دسته تقسيم مي شود؟


11-دلايل هريک از مهاجرت هاي زير را بيان کنيد:


الف-مهاجرت اروپاييان به امريکا و استراليا از قرن نوزدهم به بعد دستيابي به منابع طبيعي و ثروت ساير قاره ها


ب-مهاجرت کارگران از شهر به روستاها و نواحي کشاورزي کسب در آمد بيش تر


پ-پناهنده شدن افغان ها به ايران و پاکستان حمله شوروي سابق به افغانستان،جنگ هاي داخلي


ت-مهاجرت کارگران ترکيه به آلمان غربي بعد از جنگ جهاني دوم نياز آلمان غربي به نيروي کار براي بازسازي 


صنايع ونياز کارگران ترکيه به دستمزد و رفاه بيش تر.


12-مهاجرت هاي داخلي به چند دسته تقسيم مي شوند؟نام ببريد.


13-چهار مورد از عوامل جاذبه ي شهري و چهار مورد از عوامل دافعه روستايي که سبب مهاجرت مي شود را نام 


ببريد.


14-اگر مهاجرت از روستا ها به شهرها در کشور ما ادامه يابد،چه مشکلاتي براي روستاها و شهرها بوجود مي آيد؟


15-اثرات مهاجرت از روستا چيست؟


16-مهاجرت ها در مکان مبدا و مقصد چه اثراتي به دنبال دارد؟


17-پديده ي زاغه نشيني را توضيح دهيد.


18-بيش ترين و پرحجم ترين نوع مهاجرت در دهه هاي اخير در کشور ما چه بوده است؟


19-منابع طبيعي به چند گروه اصلي تقسيم مي شود؟نام ببريد.


20-منابع غير قابل تجديد را تعريف کنيد.


21-منظور از منابع تجديد شدني چيست؟


22-کداميک از موارد جزء منابع تجديد شدني و کدام جزء منابع غير قابل تجديد مي باشند:


انرژي جزر و مد -انرژي باد-انرژي امواج -انرژي خورشيدي -انرژي حاصل از زمين گرمايي –انرژي هيدرو 


الکتريک- گاز طبيعي-نفت- چوب-زغال سنگ -انرژي هسته اي


23-حد متناسب جمعيت را تعريف کنيد.


24-تعيين مناسب ترين تعداد جمعيت براي يک ناحيه يا کشور در زماني معين به چه عواملي بستگي دارد؟


25-عبارت هاي زير را در داخل جدول قرار دهيد.


-فقط يکبار مورد استفاده قرار مي گيرد-آلودگي کم تري ايجاد مي کنند-هزينه اي استفاده از آنها زياد است.-استفاده از 


آنها ارزان تر تمام مي شود-مي توانند بطور مداوم مورد استفاده قرار بگيرند-آلودگي بيش تري ايجاد مي کنند.


-آلودگي کم تري ايجاد مي کنند


-هزينه اي استفاده از آنها زياد است


-مي توانند بطور مداوم مورد استفاده قرار بگيرند


-فقط يکبار مورد استفاده قرار مي گيرد


-استفاده از آنها ارزان تر تمام مي شود


-آلودگي بيش تري ايجاد مي کنند.


الف-سه نوع انرژي حاصل از آب عبارتند از.........و..................و.............


26-جملات زير را کامل کنيد.


ب-اورانيوم انرژي..........توليد مي کند. از گرماي داخل زمين انرژي........بدست مي آيد.


ج-سه نوع سوخت فسيلي که براي ما انرژي فراهم مي کنند عبارتند از.............و.............و.........


27-چرا به منابعي مانند نفت،گاز و زغال سنگ منابع غير قابل تجديد مي گويند؟


28-سه مورد از عملکرد هاي انساني که باعث نابودي منابع زيستي تجديد شونده مي شوند را نام ببريد.


29-ميزان کالري مورد نياز براي يک فرد سالم عادي و معمولي به چه عواملي بستگي دارد؟


30-چرا جنوب صحراي افريقا از نظر دسترسي به غذا دچار مشکل گرديده است؟


31-کدام عوامل طبيعي و انساني بر مسئله دسترسي به غذا و گرسنگي اثر مي گذارند؟نام ببريد.


32-کشور هاي کم در آمد وارد کننده غلات چگونه مي توانند مشکل فقدان امنيت غذايي خود را حل کنند؟


33-صنعتي شدن کشورهاي در حال توسعه چگونه بر مساله دسترسي به غذا تاثير مي گذارد؟



سوالات درس هفدهم(همراه جواب)

1-جاذبه هاي ايرانگردي به طور کلي به چند گروه تقسيم مي شود؟


جاذبه هاي طبيعي وجاذبه هاي تاريخي و فرهنگي


2-گسترش ايران در عرض هاي جغرافيايي چگونه موجب ايجاد جاذبه هاي طبيعي فراوان شده است؟


موجب تنوع آب و هوا،پيدايش سواحل طولاني در شمال و جنوب کشور،انواع ناهمواري هاي کوهستاني،جلگه اي و بياباني،درياچه هاي بزرگ و کوچک،چشمه هاي آبگرم و غارهاي طبيعي و محيط هاي گوناگون گرديده است.


3-چند نمونه از جاذبه هاي جهانگردي طبيعي ايران را نام ببريد.


درياها،سواحل،جنگل هاي شمال ايران،نواحي کوهستاني،سواحل جنوبي،آب هاي گرم معدني


4-چگونه سواحل درياي خزر براي جهانگردي مناسب گرديده است؟ توضيح دهيد.


جلگه ي باريک و ممتد به طول700 کيلو متر از آستارا تا گرگان،آب و هواي معتدل،آب دريا با املاح کم وعمق مناسب و وجود جنگل هاي انبوه و پيوسته


5-چهار منطقه ييلاقي و سرسبز سواحل درياي خزر را نام ببريد.


کلاردشت-تالاب انزلي-درياچه ي ولشت و ماسوله


6-................در شرق شهرستان نوشهر قرار دارد.


پارک جنگلي سي سنگان


7-مسافران از چه راه هايي ممکن است به جنگل سي سنگان و پارک ملي گلستان آسيب برسانند؟


از طريق روشن کردن آتش زير درختان،کندن پوست درختان با چاقو،ريختن زباله و استفاده از تفنگ هاي ساچمه اي و تعويض روغن اتومبيل


8-الف-چرا سواحل جنوبي ايران براي گذران اوقات فراغت در فصل زمستان مناسب است؟


به دليل آب و هواي گرم به ويژه در زمستان


  ب-جهانگرد پذيرترين ناحيه در سواحل جنوبي ايران در سال هاي اخير کجابوده است؟


جزيره ي کيش


9-پارک ملي گلستان بين...........و................يکي از مهم ترين پارک هاي ملي خاورميانه محسوب مي شود که جاده ي........از بخشي از اين پارک عبور مي کند.


گنبد کاووس-بجنورد،تهران-مشهد


10-جاذبه هاي جهانگردي در جنوب ايران را نام ببريد.


بنادر فعال بازرگاني بندر عباس-جزاير قشم و کيش-جنگل هاي حرا-بازارهاي بزرگ خريد


11-الف-چرا چشمه هاي آب معدني از جاذبه هاي مهم توريستي است؟ب-کدام استان ها بيش ترين چشمه هاي آب معدني را دارند؟ج-آيا مي توانيد چند ناحيه مهم داراي چشمه هاي آب گرم در ايران را نام ببريد.


الف-زيرا آب هاي معدني داراي خواص بهداشتي و درماني هستند و در معالجه ي امراض پوستي و ساير بيماري ها موثر هستند.ب-آذربايجان غربي و شرقي،اردبيل،کرمان،مازندران ج-آب گرم سرعين وآبگرم جاده ي هراز


12-مهم ترين حوزه هاي ورزش زمستاني ايران عبارتند از......... و........و.......و.....


آبعلي- ديزين-شمشک-توچال


13-دو مرکز مهم جهانگردي تاريخي در ايران عبارتند از.............و..............


اصفهان-فارس


14-الف-مهم ترين مراکز جهانگردي مذهبي کشور را نام ببريد.ب-مسافرت به اين شهرهاي مذهبي چه اثري براقتصادآن ها گذشته است؟


الف-مشهد-قم-شيراز-ري ب-باعث ايجاد اشتغال و توسعه ي بازرگاني ساکنان شهر گرديده است.


15-مهم ترين آثارديدني شهر اصفهان را نام ببريد.


ميدان نقش جهان-عمارت عالي قاپو-مسجد امام خميني-مسجد شيخ لطف لله –بازار قيصريه-سي سه پل-پل خواجو-کاخ چهلستون


16-مهم ترين آثار ديدني استان فارس را که مربوط به قبل از اسلام است نام ببريد.


تخت جمشيد-نقش رستم-خرابه هاي استخر-تخت سليمان-پاسارگاد


17-مهم ترين آثار ديدني استان فارس را که مربوط بعد از اسلام است نام ببريد.


مسجد و حمام وکيل شيراز-بازار وکيل-در وازه قرآن-آرامگاه حافظ و سعدي


18-به چه دلايلي مناطق کوهستاني ايران در فصل زمستان و تابستان جاذبه هاي جهانگردي دارند؟


در زمستان ها به دليل پوشيده بودن از برف براي ورزش هاي زمستاني و در تابستان به دليل آب و هواي معتدل،چشم اندازهاي زيبا،آبشار ها و چشمه سارها و غارهاي طبيعي


19-چرا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي جهانگردي در ايران رکود پيدا کرد؟


شروع جنگ تحميلي و مسائل مربوط به جنگ،تبليغات استکبار جهاني عليه ايران،ارزش هاي انقلاب اسلامي


20-منظور از بازار هاي عمده جهانگردي چيست؟


منظور کشورهايي است که مقصد حرکت جهانگردان آنها کشور ايران مي باشد.


21-توسعه ي جهانگردي خارجي و داخلي کشور چگونه بايد باشد؟


بايد به گونه اي باشد که به ارزش هاي اسلامي و فرهنگي جامعه لطمه وارد نکند و همچنين موجب خسارت به محيط هاي طبيعي نشود.


22-عوامل توجه به صنعت جهانگردي در ايران را در سال هاي اخير بنويسيد.


به دليل اهميتي که صنعت جهانگردي در افزايش در آمد،ايجاد اشتغال و تبادل فرهنگي ميان ملت ها دارد و کشور ما نيز داراي جاذبه هاي فراواني مي باشد.
 

http://geography.kermanedu.ir/learning.htm
سایتهای نمونه سوالات امتحانی

 
سوالات متن جغرافیای سال دوم دبیرستان (کلیه رشته ها ) 
 1-چراانسان به محیط طبیعی اطراف خود نیازدارد؟ برای رفع نیازوبقای حیات .
۲-محیطی که دران زندگی می کنیم چه ویژگیهایی دارد ؟ ووظیفه ما درارتباط باان چیست ؟ دارای نظم وقانون است مانندبارش باران وقوع یخبندان و وزش بادوروییدن گیاهان که همه براساس قوانین معینی اتفاق می افتد.مابایداین قوانین ونظامهارابشناسیم ورابطه خودرابامحیط براساس انهاتنظیم کنیم. 3-مفهوم اصطلاحات زیرچیست؟ الف- اتمسفر: هواکره،جو ب- هیدروسفر: اب کره ج- لیتوسفر: سنگ کره
4- ایابرخوردانسان با طبیعت درمحیط های گوناگون یکنواخت است؟ باذکرمثال توضییح دهید. خیر، دربسیاری ازمکانها،انسان به سختی درمحیط کارمی کندتاازامکانات ان استفاده نماید، مثلا درنواحی قطبی یا بیابانها. ولیکن دربرخی مناطق دیگرکره زمین،انسان به راحتی ازمنابع ، معادن ودیگرمواهب طبیعی بهره برداری می کند، مثلا نواحی جلگه ای.
5- چراانسان به سرعت با محیط رابطه برقرارکرد؟ زیرادرطول زمان دریافت که محیط می تواند بسیاری ازنیازهای انان
رابرطرف نماید.
6- چگونه رابطه انسان درطول زمان با محیط تغییرکرده واین تغییرات به کمک چه عاملی بوده است ؟
انسان به منظوربهره برداری ازمنابع موجوددرمحیط تغییراتی مانندازبین بردن بخشی ازجنگلها وتبدیل ان به ساختمانهای مسکونی راانجام داده.بنابراین انسان به سبب قدرت تفکروخلاقیت ابزارهای مختلفی ساخته وبه کمک انها شکل رابطه خودبا محیط راتغییردهد. مثلا تغییرخانه های مسکونی انسانهای اولیه به خانه های امروزی ویا شیوه تولیدوکیفیت محصولات کشاورزی امروزبا قدیم، بنابراین انسان به مرورزمان میزان دخالت وبهره برداری خودراازمحیط بسیارگسترده وکاملترکرده است.
 
7- چراانسان درارتباط باطبیعت دچارمشکل شده است؟ به دودلیل : الف- عدم شناخت دقیق محیط(رفتارنااگاهانه): ماننداستفاده بیش ازاندازه ازسموم شیمیایی دفع افات نباتی دریک محیط..
ب- رفتارسودجویانه انسان (برخی کشورهای پیشرفته صنعتی) بااستفاده ازدانش وفن اوری جدید، مانند قطع درختان جنگلی دریک منطقه وسیع که سبب برهم زدن تعادل محیط زیست انسان هستند، بدین ترتیب رابطه سالم ومتعادل انسان باطبیعت به رابطه ای نامتعادل که به ضررمحیط وانسان است تبدیل شده است.
8- اگردرمنطقه وسیعی درختان جنگلی قطع شوند چه پیامدهایی دارد؟ مقدارتعرق گیاهان کم می شودواین خود سبب کاهش بارندگی وخشک شدن خاک وگسترش وضعیت بیابانی می شود.
9- استفاده بیش ازاندازه ازسموم شیمیایی دفع افات نباتی چگونه سبب برهم خوردن تعادل محیطی می شود؟ نوع خاصی ازحشرات وموجودات ریزازبین می روندودرمقابل،موجودات کوچکتری که غذای حشرات قبلی بوده اند، باقی می مانند که سبب ایجاد مشکل درمحیط کشت می شود که نوعی برهم خوردن تعادل محیطی محسوب می شود.
10-هدف علم جغرافیا چیست؟ باذکریک مثال توضیح دهید.راهنمایی انسان وکمک به اودرزندگی است.مثلا برای شناسایی وتعیین منطقه مناسب کشت چای همه ویژگیهای لازم برای کشت چای ازجمله نوع اب وهوا،نوع خاک،نوع ناهمواری،بازارفروش ونیروی انسانی مناسب برای کشت رابررسی می کندوباتوجه به همه مواردذکرشده مکان مناسب راانتخاب می نماید.
11-چراجغرافیابادیدترکیبی یاکل نگری به مطالعه وبررسی موضوعات می پردازد؟ زیرااجزاء وعوامل محیطی درارتباط بایکدیگرعمل می کند.
12-یکی ازکاربردهای مهم دانش جغرافیا چیست؟ باذکریک مثال توضیح دهید. تعیین مکان مناسب برای زندگی وفعالیت،مثلا ایجادیک فروشگاه بزرگ درشهر، جغرافیدان تراکم جمعیت،قیمت مغازه هاوزمین،نزدیکی به ایستگاههای شهری،نزدیکی به منطقه مسکونی وکالاهایی که موردنیازساکنین انجاست راموردمطالعه قرارمی دهد.
13-دید ترکیبی چیست؟ مطالعه همه جانبه وجامع تمام پدیده ها با ویژگیهای ان دریک مکان دید ترکیبی است.
14-جغرافیدان اطلاعات خود راازکدام منابع بدست می اورد؟ازسازمانهاوکتابهای مختلف،امارنامه ها،استخراج ازپرسشنامه ها، نقشه ها،کره جغرافیا یی،عکسهای هوایی وماهواره ای.
15-جغرافیدانان اطلاعاتی مانند میانگین دما،میزان بارش ماهانه وسالانه،تعدادروزهای یخبندان وافتابی،سرعت وجهت وزش بادوغیره رابه چه صورتی نمایش می دهد؟بصورت نمودارهای مختلف.
16-چراجغرافیدان الزاماً بایدازنقشه های مختلف استفاده کند؟زیرانقشه هاقابلیت نمایش پراکندگی عوارض وپدیده های انسانی وطبیعی رادارند.
17-انواع نقشه راازنظرمقیاس (باتوجه به جغرافیای پایه دوم)بنویسید؟الف- نقشه های بزرگ مقیاس: جزییات دران بهترنمایش داده میشود. مانند نقشه های شهری که درآنها حتی خیابانهای فرعی هم مشخص است.
ب:نقشه های کوچک مقیاس: ازپهنه های وسیعی ازسطح زمین (کشورها- قاره ها) را می توانندنمایش دهندولی جزییات درانها معلوم نیست.
17- کاربردعکسهای هوایی چیست؟ امروزه دراحداث جاده های بین شهری، حفرتونلها،جنگل کاریهای مصنوعی، تعیین محدوده پارکهای وحش، تاسیس سدها وقبل ازهرکارعمرانی دیگری درسطح وسیع،ازتصاویرهوایی استفاده می شود.
18- کارایی عکسهای هوایی چه زمانی بهترمعلوم می شودومقایسه عکسها نشان دهنده چیست؟ زمانی که ازیک ناحیه به فاصله چندماه یاسال تصاویر متعددگرفته باشندومقایسه عکسها نشان دهنده تغییرات پدیده های مختلف درسطح زمین است.
 
19- امروزه با پرتاب ماهواره ها به چه منظوری میدان دیدگسترده ای برای مطالعه وبررسی پدیده ها بوجود آمده است؟ به منظوربررسی منابع زمینی وهمچنین ثبت تصاویرازارتفاعات سطح زمین .
20- برخی ازویژگی های تصاویرماهواره ای رابنویسید؟ 1- رنگ امیزی خاص هرپدیده 2- چگونگی توسعه یک شهر3-گیاهان4-منابع آبهای سطحی5- جنس سنگها 6- ازبین رفتن جنگلهای یک ناحیه7- میزان محصولات کشاورزی
  8-آثارکم آبی وخشکسالی وغیره به خوبی برروی تصاویرماهواره ای قابل تشخیص است.
21- چرا تصاویرماهواره ای دیدترکیبی بدست می دهند؟ زیرااجزای گوناگون یک محیط رایکجا وبهم پیوسته به نمایش می گذارند.
22- مقایسه تصاویرماهواره ای که درزمانهای مختلف وفصول گوناگون تهیه می شود،چه چیزی رابخوبی نشان می دهد؟ چگونگی روندتغییرپدیده های طبیعی وانسانی درسطح زمین رابخوبی نشان می دهد.
  2 – راه هايي كه جغرافيدان اطلاعات خود را از آنها بدست مي آورد چيست؟ 
الف. مراجعه به سازمان ها 
ب. استفاده از داده ها
ج. ترسيم نقشه 
د. عكس هاي هوايي 
ن. پرتاب ماهواره ها.  

1 - يكي از كاربردهاي مهم دانش جغرافيا نام ببريد؟ 
تعيين مكان مناسب براي زندگي و فعاليت  
1 – مهم ترين عوامل خارجي تغيير شكل ناهمواريها چه بوده است؟ 
فرسايش  

  2 – اشكال مختلف ناهمواري ها در ايران را نام ببريد؟ 
الف. سرزمين هاي مرتفع 
ب. سرزمين هاي هموار  
1 – روستاهاي طولي چيست؟ 
روستاهايي كه در امداد يك رود شكل گرفته اند به روستاهاي طولي معروفند.  

  2 – ايلات مهم كشور را نام ببريد؟ 
بختياري – قشقايي – ايل سون (شاهسون)  

  3 – امروزه شهر به چه معني است؟ 
به سكونتگاه هايي كه شهرداري داشته باشد، شهر گفته مي شود.  

  4 – عوامل شكل گيري شهرهاي ايران چيست؟ 
الف. آب 
ب.ناهمواري
ج. عرض جغرافيايي
د. راه هاي ارتباطي  
– بهره برداري نادرست از آبها شامل چه بخش هايي مي شود؟ 
الف . در بخش كشاورزي ب. آبياري مزارع در زمان نامناسب ج . غرقابي كردن زمين زراعي و نفوذ دادن آب اعمال زياد د. آلودگي آبها.  

  2 – مقدار مصرف سرانه آب لوله كشي آشاميدني در شهرهاي ايران چقدر است؟ 
حدود 142 متر مكعب در سال
3 – آلودگي آب ها چيست؟ 
گاه انسان با اعمال نسنجيده خود، سبب تغيير آب مي شود كه به آن آلودگي آب گويند كه شامل تغييرات فيزيكي ، شيميايي و زيستي آب است.

4 – آلودگي حرارتي آب چيست؟ 
از طريق فعاليت هاي صنعت بر آب رودها تحميل مي شود مثل نيروگاههاي توليد برق، توليد فلزات و برخي كالاهاي صنعتي

5 – تعدادي از خطرناك ترين آلوده كننده هاي آب را نام ببريد؟ 
جيوه ، سرب و مواد شيميايي سمي  
1 – ويژگي هاي آب و هوايي مناطق خشك را بنويسيد؟ 
بارندگي در مناطق خشك كم و نامنظم است. مقدار باران در سال هاي مختلف متفاوت است. بارندگي اغلب شديد و به صورت رگبار است. به علت گرما، خشكي هوا و وزش بادهاي شديد، ميزان تبخير و تعرق بيشتر از بارندگي سالانه است.  

  2 – ويژگي هاي عمده بيابان ها چيست؟ 
كمبود بارش و تبخير شديد  

  3 – دانشمندان براي تقسيم بندي مناطق خشك از چه عواملي استفاده كرده اند؟ 
ميزان بارندگي، ‌تبخير، ‌درجه حرارت و پوشش گياهي  

  4 – سه عامل مهم در ايجاد بيابانها را نام ببريد؟ 
الف. فشارزياد جنب حاره اي 
ب. جريان هاي آب سرد ساحلي اقيانوس ها
ج. دوري از منابع رطوبتي و وجود كوهستان  

  5 – مهم ترين نوار بياباني در كجا واقع شده است؟ 
در نيم كره شمالي از مجاورت اقيانوس اطلس تا حدود چين است كه شامل صحراي بزرگ آفريقا، بيابان عربستان، ايران، تركستان، گبي و تار مي باشد.  

  6 - مهم ترين علت خشكي آب و هواي ايران چيست؟ 
ايران در منطقه اي از جهان قرارگرفته كه به سبب نزديكي به مدار رأس السرطان و تحت تأثير فشار زياد جنب حاره اي قرار دارد اين عامل مهم ترين علت خشكي آب و هواي ايران است.  
1 – فرسايش را تعريف كنيد ؟ 
فرسايش خاك يعني جابه جايي افقي خاك از محلي به محل ديگر توسط آب يا باد.  

  2 – بيابان زايي را توضيح دهيد؟ 
بيابان زايي فرآيند تخريب زمين با تغيير منابع گياهي ،خاك و غيره است كه فعاليت هاي انسان عامل مهم اين تخريب محسوب مي شود.

3 – چراي بي رويه دام ها را توضيح دهيد؟ 
وقتي پوشش گياهي يك ناحيه در اثر چراي تعداد زيادي دام از بين مي رود، ذرات خاك به آساني به وسيله باد و آب پراكنده مي شود و خاك كافي و مناسب براي رشد گياهان مختلف وجود نخواهد داشت.

4 – شخم زدن نامناسب خاك را توضيح دهيد؟ 
شخم زدن در جهت شيب خاك ، حركت آب و شستشوي لايه سطحي خاك را سريع تر مي كند.

5 – براي مبارزه با بيابان زايي چه كارهايي انجام مي شود؟ 
الف – تثبيت ماسه هاي روان از طريق كاشتن گياهان و ايجاد بادشكن با ديواره هايي از بوته ها و گياهان خشك و سرشاخه ها به صورت نواري يا شطرنجي روي تپه هاي ماسه اي انجام مي گيرد. ب– پاشيدن مالچ نفتي روي ماسه هاي روان براي جلوگيري از حركت آنها.  
1 – چرا جنگل هاي آمازون ريه هاي تنفسي جهان گفته مي شود؟ 
جنگل هاي آمازون يكي از منابع مهم تأمين كننده اكسيژن جهان است و به همين دليل آن را ريه هاي تنفسي جهان مي نامند.  

  2 – چند نمونه از علل تخريب زيست بوم ها را بنويسيد؟ 
الف. فعاليت هاي انسان در ساير نواحي كره زمين
ب. سوزاندن و قطع درختان به منظور تهيه زغال و هيزم براي سوخت منازل و پخت غذا
ج. قطع درختان براي توليد الوار و مصالح ساختماني و صنعتي 
د. گسترش بي رويه شهرها و كارخانه ها  

  3 – دو نمونه از اهميت و نقش جنگل ها را بنويسيد؟ 
الف. از بروز سيلاب جلوگيري مي كند 
ب. سايه درختان انسان را از گرماي زياد نگه مي دارد.  

1 – جنگل هاي نواحي نيمه خشك از چه نظر اهميت دارند؟ 
اين جنگل ها از نظر حفاظت خاك و آبهاي جاري و تعديل آب و هوا و گذراندن اوقات فراغت نقش مهمي دارند.  

  2 – اهميت مراتع ايران را بنويسيد؟ 
الف. جلوگيري از فرسايش خاك
ب. تأمين علوفه مورد نياز دام ها
ج. استفاده در صنايع و يا داروسازي 
د. زيستگاه جانوران  

  3- بهره برداري صحيح از جنگل ها و مراتع چه زماني امكان پذير است؟ 
زماني امكان پذير است كه به اندازه ميزان توليد و توان آنها مورد استفاده قرار گيرند و رويش مجدد آنها ميسر شود.  


  4 – جنگل ها در گذشته چند درصد بودند و امروزه چند درصد هستند؟ 
در گذشته حدود 11 تا 18 درصد خاك كشور پوشيده از جنگل بود كه در حال حاضر اين رقم به 4/7 درصد كاهش يافته است.  

  5 –انواع تقسيم بندي پوشش جنگلي ايران را نام ببريد؟ 
الف. جنگل هاي نواحي مرطوب 
ب. جنگل هاي نواحي نيمه مرطوب ارسباران
ج. جنگل هاي نواحي نيمه خشك  
1 – آلودگي هوا چيست؟ 
هر گونه ماده اضافي كه وارد هوا شود و خواص فيزيكي ،‌شيميايي و زيستي آن را تغيير دهد، آلودگي هوا ناميده مي شود.  

  2 – اثر مثبت پديده گلخانه اي جو را توضيح دهيد؟ 
آن است كه از سرد شدن زياد در هنگام شب جلوگيري مي كند و مانع گرم شدن بيش از حد زمين در هنگام روز مي شود.  


  3 – چند نمونه از آثار و نتايج آلودگي هوا را ذكر كنيد؟ 
الف. باران اسيدي موجب آلودگي هوا مي شود كه ميزان حاصلخيزي را كاهش مي دهد و موجب نابودي درختان مي شود ب . تخريب يا نازك شدن لايه ازن.  
1 – دو نمونه از راه هاي مقابله با آلودگي رودها را بنويسيد؟ 
الف. كاهش ورود مواد آلاينده به داخل آب
ب. انتقال منابع آلوده كننده به نقاط دورتر.  

  2 – چه مشكلاتي حيات درياها را به خطر انداخته است ؟ 
1. آلودگي درياها 
2. صيد بي رويه ماهي ها  



  3 – مساحت درياي خزر چقدر است و از چه نظراين دريا اهميت دارد؟ 
مساحت آن بيش از 36000 كيلومتر مربع و سطح آب آن 27 متر پايين تر از سطح اقيانوس هاست. از نظر صيد ماهي و به ويژه خاويار اهميت دارد.

4 – خليج فارس از چه نظر داراي اهميت است؟ 
به دليل وجود جزايري كه از نظر اقتصادي و نظامي اهميت دارند. منطقه اي مهم محسوب مي شود و يكي از مراكز مهم صيد مرواريد و ماهي است.  



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دهم دی 1389ساعت 23:18  توسط اسلامی  | 

جغرافياي2

فصل پنجم    

    1-  مراحل زیر را از نظر تقدم زمانی در تشکیل یخچال شماره گزاری کنید  .

یخ حبابدار       - برف         - یخ بلو ری         - یخ برف       -   

2- چه عواملی موجب می شود که در ناحیه قطبی سرمای شدید در تمام   طول سا ل حا کم با شد؟

3- سه مورد از اثرات جریان های گرم دریایی را در نواحی قطبی بنویسید.

4- چرا یخچال های قطبی به سمت خارج پیشروی می کنند ؟

5- چه عواملی موجب شده است که در شرایط فعلی استفاده از ذخایر با ارزش قطب تا حدودی غیر ممکن شود ؟

6- چرا قطب شمال نسبت به قطب جنوب پذیرای جهان گردان بیشتری است؟

7- در تشکیل یخچا ل ها علاوه بردما چه عواملی موثرند؟ نام ببرید.

8- چرا آیسبر گها خطری برای کشتی رانی محسوب می شوند؟

9- جانورانی که در هوای سرد زندگی می کننددارای چه ویژگی هایی هستند؟

10- سه مورد از معادن نواحی قطبی را نام ببرید.

11- اسکیمو ها درچه کارهایی مهارت دارند؟(3مورد)

12- آیا وسعت خشکی ها ودریا ها ی نواحی قطبی یکسان است؟در هر ناحیه کدام یک وسیعتر است؟

13- چگونه می توان از انرژی زمین گرمایی در نواحی قطبی استفاده کرد؟

14- چرا میزان بارندگی در نواحی قطبی کم است؟

15- اگر حجم قابل رؤیت یک کوه یخ (آیسبرگ ) چهل متر مکعب باشد حجم کل آن چقدر است؟

16- درعبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف- دوخلیج مهم جنوبگان به نام کاشفان آنها . . . . . و ودل نام گذاری شده است .

ب- شبه جزیره باریکی که از قطب جنوب به سمت آفریقای جنوبی کشیده شده است . . . . . نام دارد.

پ- اولین حلقه زنجیره غذایی اقیا نو سهای سرد مناطق قطبی جانوران میکروسکپی به نام . . . . . تشکیل می دهند که غذای اصلی میگوهای ریزی به نام . . . . . هستند.

ت- به توده های عظیم یخ درمناطق قطبی که درآب شناورند. . . . . می گویند.

17- ویژگی های آب وهوایی نواحی قطبی را نام ببرید .

18- 4 مورد از جاذبه های گردشگری درقطب جنوب را نام ببرید. 

19- 4کشوری را که ادعای مالکیت برسرزمین های قطب شمال دارند نام ببرید.

20- شهرزیبای اسکیموها چه نام دارد؟  

21- پدیده خورشید نیمه شب چیست؟ توضیح دهید.

22- پیشرفت ماهیگیری در دریای شمال ناشی از چه عواملی است ؟

23- کوه یخ( آیسبرگ) چگونه به وجود می آید؟

24- مراحل تشکیل یخچا ل را به طورکامل نام ببرید.

25- در مقابل جملات زیر حرف ص (صحیح)یا غ (غلط) بنویسید .

الف- قطب شما ل از قطب جنوب سردتر است.(       )

ب- از مهمترین ویژگی های قطبی سرمای شدید  بارش فراوان وبادهای سرد دائمی است (        )

پ- ناحیه قطبی جنوب را می توان یک قاره نامید (      )

 

 

 

26- به کلاهک های یخی درمناطق قطبی . . . . . می گویند.

27- هرچه از نقطه قطبی به سمت مدارهای قطبی پیش برویم اختلاف طول روزو شب . . . . .  

می یابد.  

28- آیا استفاده از انرژی درون گرمایی زمین هوا را آلوده می کند؟ چرا؟

29- 4 مورد از توان های محیطی نواحی قطبی را نام ببرید.

30- چرا قطب جنوب از نظر علمی اهمیت دارد؟ توضیح دهید.

31- هر یک از عبارت های سمت راست را با عنوان های سمت چپ مربوط کنید.

1. آب شدن یخ های قطبی        الف- باقی ماندن برف درطول سال وذ وب شدن تدریجی برفها  

2. تشکیل یخچال                    ب- پیشروی توده های هوای سرد قطبی به سوی عرضهای پایینتر 3. وزش بادهای سردو خنک           پ- افزایش درجه حرارت کره زمین

32- قطب شمال و جنوب را با توجه به موضوعات زیر مقایسه کنید.

الف- دما وآب وهوا                ب- گردشگری                   پ- منابع معدنی وارزش علمی

33- یخسار را تعریف کنید.      

34- ساكنان قديمي قطب شمال ...................نام دارند ودر كلبه هاي يخي به نام............زندگي ميكنند.

35- درهردونيم كره شمالي وجنوبي كره زمين برروي مدارقطبي 66درجه و33دقيقه وضيت شب وروز دراول دي ماه چگونه است؟

36- 3موردازمعادن نواحي قطبي را نام ببريد.

37- اسكيموها درانجام چه كارهايي مهارت دارد؟

38- جانوراني كه درهواي سرد زندگي مي كنند داراي چه ويژگي هايي هستند؟

39- به اختصارشرح دهيد.

الف- آيسبرگ

ب- ايگلو

ج- يخسار

40- وصل كنيد.

الف- جزيره اي درناحيه شمالگان                              1- ايلگو

ب- كلبه يخي اسكيمو ها                                          2- پالمر

پ- شهري زيباوجديددرقطب شمال                            3- گرينلند

ت- شبه جزيره اي درقطب شمال                               4- اينوويك

41- چرايخ هاي قطبي به سمت خارج پيشروي مي كند؟

42- محل استقامت اسكيموها درفصل زمستان كجاست؟

43- آب وهواي نواحي قطبي به وسيله چه ويژگي هايي ازآب وهواي ساير نواحي جهان متمايز مي گردد؟

44- 4مورد ازتوان هاي محيطي نواحي قطبي رانام ببريد

 

سوالات جغرافیای2 فصل6

به نام خدا       نمونه سوالات امتحان نهايي جغرافياي2 فصل 6      

 

 


1- درمقابل جملات زير كلمات صحيح يا غلط بنويسيد.

الف- متداول ترين ملاك تشخيص شهر ازروستا عامل جمعيت است.(               )

ب- روستاهاي خطي در حاشيه ي صحراي بزرگ آفريقا وجنگل هاي آمازون فراوانند.(              )

پ- يكي ازمهم ترين عوامل مهاجرت از روستا به شهر عامل اقتصادي است.(               )

ت- بخش غيررسمي اقتصاد شهرهاي كشورهاي درحال توسعه ادارات وكارخانجات است.(               )

ث- درشهرهاي با نقش صنعتي اداره هاي مهم دولتي و سفارت خانه ها مستقر شده اند.(                  )

دارند.(               )CBDج- برخي از شهرهاي مهم جهان مانند توكيوولندن بيش از يك    

چ- به كار گيري روش هاي انقلاب سبز دركشورهاي در حال توسعه ارزان و مناسب است. (               )

2- هر سكونت گاه روستايي از چه اجزايي تشكيل شده است.

3- موزه شهر به چه شهرهايي گفته مي شود؟ مثال بزنيد.

4- چرا بر فراز يك شهر جزيره ي حرارتي شكل مي گيرد.

5- منظور ازمقر يا مكان يك روستا ياشهر چيست؟توضيح دهيد.

6- دركدام نوع شهرها جمعيت در فصول يا زمان خاصي افزايش مي يابد؟ دوشهر با دو نقش متفاوت مثال بزنيد.

7- برنامه ريزي توسعه روستايي را تعريف كنيد.

8- شهرهاي جديد مجلسي´صدرا در ايران دراطراف كدام شهرها ايجاد شده اند.

9- جزيره ي حرارتي بر فراز كدام بخش از شهرها شكل مي گيرد؟

10- مقر يا مكان يك شهر چه فرقي با موقعيت آن دارد؟ پاسخ را توضيح دهيد.

11- روستاهاي خطي چه نوع روستاهايي هستند؟

ستون هاي خالي جدول را كامل كنيد.CBD 12- با توجه به ويژگي هاي بخش مركزي تجارت شهر

 

تعداد طبقات ساختمان ها

تعدادواحدهاي مسكوني

تراكم جمعيت در شب

تراكم جمعيت در روز

ترافيك

قيمت زمين

=====

.....................

........................

....................

.......................

سنگين

.....................

CBD بخش مركزي شهر   

 

نمونه ي سوالات امتحان نهايي  جغرافياي2 فصل6            

13- چرا برنامه ريزي شهري بايد وابستگي شهر با روستاهاي اطراف را درنظر بگيرد؟ توضيح دهيد.

14- شكل و فرم روستاهاي ميدان گاهي چگونه است؟ توضيح دهيد.

15- هر يك از ويژگي هاي زير به كدام سكونتگاه ( شهر يا روستا) مربوط است؟

الف- چشم اندازهاي طبيعي وسعت زيادي دارند.(             )

ب- تعاون و همكاري بيشتر است.(            )

پ- 75 درصد جمعيت فعال به فعاليت هاي غير كشاورزي جذب شده اند.(             )

ت- نو گرايي وتغييرات اجتماعي بيشتر است.(             )

16- هدف نهايي از برنامه ريزي براي شهرها چيست؟

17- چه عواملي باعث شكل گيري حومه ها ي شهري شده است؟

18- چرا مبتلايان به بيماري هايي مانند سرطان و امراض عصبي در شهرها بيشتر از روستاها است؟

19- چهار واژه " متروپل- روستا- مگالاپليس و شهرك اقماري" را به ترتيب ازنظرجمعيت در خانه ها ي يك تا چهار به

      ترتيب بنويسيد.

1- ..................           2- ....................                3- ..................          4- ....................

20- كدام عوامل به شدت بر توسعه ي شهر اثر مي گذارد ؟

21- چرا شناخت روستاها وبرنامه ريزي براي آنها در جهان كنوني اهميت دارد؟

22- فرق حومه هاي داخلي و حومه هاي خارجي چيست؟

23- مهم ترين عامل مهاجرت از روستا به شهر چيست؟

    1- عامل فرهنگي           2- عامل اجتماعي          3- عامل اقتصادي           4- عامل سياسي

24- آيا اصلاحات ارضي در كشور ما موفق بوده است؟ چرا؟

25- شكل وفرم هر يك از روستاهاي زيررا بنويسيد.

 الف- خانه ها به هم فشرده وبا مزارع فاصله دارد.(               )

 ب- خانه ها گرداگرد يك مكان عمومي مثل كليسا قرار گرفته اند.(               )

پ- خانه هاي روستايي در امتداد يك جاده مستقر شده اند.(               )

26- قاره ي ........... با بيشترين متروپل ها و مگالاپليس ها در جهان مقام اول را دارد.

27-مهم ترين مسائل و مشكلات شهري در كشورهاي درحال توسعه را نام ببريد.

28- علت هاي اصلي رشد سريع شهر نشيني در كشورهاي در حال توسعه چيست؟

29- چرا كشورها مجبورند به "برنامه ريزي شهري" بپردازند؟ توضيح دهيد.

30- هر يك از ويژگي هاي زير به كدام نوع سكونت گاه (شهر يا روستا) مربوط است؟

 الف- خدمات وتسهيلات محدودتر است.(               )

 ب- اغلب نيروي كار به فعاليت هاي اوليه مشغولند.(               )

 پ- كاربري زمين پر تراكم ومتنوع تر است.(               ) 

 

نمونه ي سوالات امتحان نهايي جغرافياي2 فصل6     

 

31- باذكر سه دليل بنويسد چرا عامل اقتصادي يكي از مهم ترين عوامل مهاجرت از روستا به شهر محسوب مي شود.

32- چه موقع در يك شهر معدني پديده ي مهاجر فرستي شكل مي گيرد؟

33- سه عاملي را كه منجر به پيدايش فقر شهري مي شود نام ببريد.

34- با دقت در اين شكل بنويسيد بيشترين درجه حرارت مربوط به كجا ست؟ چرا؟

( شکل۸ صفحه ۱۳۳ درس ۱۳)

 

35- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

 الف- روستاهايي كه به صورت رديفي در طول يك محور شكل گرفته اند به ............ معروفند.

 ب- مكان واقعي و هسته ي اوليه ي يك شهر يا روستا را ........... مي گويند.

 پ- به مجموعه اي از روش هاي كاربرد ماشين آلات كشاورزي انتخاب گونه هاي پر بازده استفاده از كودها وبهبود

       روش هاي آبياري .................... گفته مي شود.

 ت- مصالح ساختماني در ................ از مواد ارزان قيمت چون چوب فلز وضايعات ساختماني ميباشد.

 ث- مهم ترين نابرابري بين شهر وروستا نابرابري ............... است.

 ج- به توزيع مجدد زمين به نفع دهقانان كوچك ................. مي گويند.

 چ- به مساكن موقتي وغير قانوني در حاشيه ي شهرها ............... ميگويند.

36- مادر شهر يا متروپل معمولا به چه شهرهايي گفته ميشود؟

37- اصطلاحات "شهر نشيني"و"شهر گريزي" را تعريف كنيد.

38- وقتي شهرها به سرعت رشد مي كنند مسائل ومشكلاتي پديد مي آيد برخي ازاين مسائل كدامند.

39- منظور از انقلاب سبز چيست؟

40- سه مورد از ويژگي هاي فعاليت هاي "بخش غيررسمي"را در شهرها بنويسيد.

41- سيماي يك شهر بندري را در يك سطر توصيف كنيد.

 

نمونه ي سوالات امتحان نهايي جغرافياي2 فصل 6      

 

42- پراكندگي شهرهاي ميليوني را در كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه نسبت به 60 سال قبل با توجه به عرض هاي

      جغرافيايي مقايسه كنيد.

43- در تصوير زير شهر به عنوان يك سيستم نمايش داده شده است . جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

داده ها

 

ستاده ها

 

1- آب

شهر

1- ..............

2- ..............

فعاليت هاي شهري

2- .............

3- .............

ارتبا طات

3- فاضلاب

4- مردم

تجارت داخلي شهر

4- .............

44- نقش عمده ي هر يك از شهرهاي زير را بنويسيد.

  بنارس (              )               هنك كنگ(               )               بركلي(               )               رم (               )

45- مهم ترين مسائل ومشكلات شهري در كشورهاي در حال توسعه را نام ببريد.

46- منظور از موقعيت جغرافيايي يك شهر چيست؟

47- مادر شهر يا متروپل ها چه ويژگي هايي دارند؟

48- چرا هواي مركز شهرها گرم تر از حومه و نواحي پيراموني آن است؟ توضيح دهيد.

49- برخي از ملاك هاي تشخيص شهر از روستا را نام ببريد.

50- آيا توسعه ي روستايي همان توسعه ي كشاورزي است؟ پاسخ خود را توضيح دهيد.

51- چه نا برابري هاي فرهنگي و اجتماعي بين شهر وروستا وجود دارد؟

52- انواع حومه هاي شهري را نام ببريد.

53- يك مكان مناسب براي سكونت گاه بايد داراي چه ويژگي هايي باشد؟

54- دو شكل اصلي سكونت گاههاي روستايي را نام ببريد.

55- دو مورد از پيامد هاي فقر شهري را بنويسيد.

56- چه رابطه اي بين قيمت زمين و فاصله از مركز شهر وجود دارد؟

57- نام يك شهر جديد براي هر يك از شهرستان هاي مقابل بنويسيد. الف- شيراز (          )         ب- مشهد (          )

58- ويژگي هاي فعاليت هاي بخش غير رسمي را در شهر ها بنو يسيد.

59- منظور از شهر گريزي چيست ؟ ودر چه كشور هايي اتفاق مي افتد؟

60- نقش عمده ي هر يك از شهر هاي مقابل را بنويسيد.  الف- ژوهانسبورگ (            )          ب- قشم (            ) 

نمونه ي سوالات امتحان نهايي جغرافياي2 فصل6       

 

61- روي نمودار مقابل جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

( شکل ۱۰ صفحه ۱۳۴ درس ۱۳)

 

62- شهر هاي جديد در ايران به چه منظوري ايجاد شده اند؟

63- هر يك از شهر هاي جديد زير در كدام شهرستان واقع اند؟

        مجلسي (               )                       گلبهار (                 )

64- فردي را در نظر بگيريد كه از روستايي وارد شهر بزرگ مي شود  براي گذران زندگي چه كارهايي را مي تواند در

       شهر انجام بدهد؟ ( فرد مورد نظر بدون تخصص وسواد كافي است)

65- استفاده از نيروي كار بچه ها يكي از مسائل شهر هاي كشورهاي ............ است.

66- اولين سكونت گاههاي شهري چگونه پديد آمد؟

67- اصطلا حات زيررا تعريف كنيد.

      الف- حومه                                                                     ب- مادر شهر( متروپل)

68- يكي از مشكلات ناشي از رشد بي رويه ي شهري "مشكل حمل ونقل"است. در اين باره توضيح دهيد.

69- كدام عوامل طبيعي در مكان گزيني تمدن ها ي اوليه نقش داشته اند ؟ نام ببريد.

70- شكل يا فرم هر يك از روستاهاي زير را بنويسيد.

      الف- خانه ها به هم فشرده شده وبا مزارع فاصله دارند.(               )

     ب-  خانه ها گرداگرد يكمكان عمومي مثل كليسا قرار گرفته اند.(              )

71- شهر هاي با جمعيت بيش از ده ميليون بيشتر در كدام قاره ها قرار دارند؟

72- با ذكر يك مثال بنويسيد چگونه ممكن است موقعيت يك شهر از بين برود؟

73- چهار مورد از مشاغل "بخش غيررسمي"را در شهر ها نام ببريد.

74- دو تغيير عمده را كه به انقلاب دوره ي نوسنگي و پديد آمدن اولين سكونت گاههاي روستايي منجر شد بنويسيد.

75- با ذكر دليل بنويسيد چرا عامل اقتصادي يكي از مهم ترين عوامل مهاجرت از روستا به شهر محسوب مي شود؟

76- كاربري زمين در شهر وروستا را با هم مقايسه كنيد.

77- چرا در برنامه ريزي شهري به شهر ومحيط پيرامونش به منزله ي يك سيستم توجه مي كنيم؟

78- روستا هاي ميدان گاهي را تعريف كنيد.

نمونه ي سوالات امتحان نهايي جغرافياي2 فصل6           

 

79- در بين كشورهاي در حال توسعه بيشترين وكمترين درصد جمعيت شهرنشين در كدام قاره ها ديده مي شود؟

80- چه عواملي باعث شكل گيري حومه هاي شهري شده است؟

81- محله ي زاغه نشين "شهر مردگان"مربوط به كدام كشور است؟

82- طرح ايجاد شهرهاي جديد براي اولين بار در كدام كشور مطالعه واجرا شد؟

83- بخش رسمي وغير رسمي در اقتصاد شهرهاي كشورهاي در حال توسعه را با هم مقايسه كنيد.

84- استقرار خانه هاي روستايي در روستاهاي متمركز ’متفرق و ميدانگاهي چگونه است؟

85- با توجه به تصا وير زير فرم هر يك از روستاها را بنويسيد.

شکل های ۶ و ۷ و ۸ در صفحه ۱۱۶ درس ۱۱

 

 

سوالات جغرافیای2 فصل7

نمونه سوالات امتحان نهايي جغرافياي2 فصل7                 

1- هنگامي كه رود به عنوان منطقه ي مرزي دو كشور مشخص مي شود چگونه مي توان نقاط مرزي را در اين رود مشخص     كرد؟ توضيح دهيد.

2- مرزهاي پيشتاز به چه نوع مرزهايي گفته مي شود؟ يك نمونه مرز پيشتاز مثال بزنيد.

3- كشورهايي كه به دليل موقع نسبي امكان دسترسي به حريم اقيانوس ها ندارند( محصور در خشكي) داراي چه مشكلاتي

     هستند؟

4- كدام يك از اشكال زير بهترين مرز آبي را تشكيل مي دهد؟ چرا؟

( شکل ۱۳ صفحه ۱۴۸ درس۱۴)

 

 

 

 

 

5- مرزهاي تحميلي چه نوع مرزهايي هستند؟ توضيح دهيد.

6- شكل هر يك از كشورهاي زير را مشخص كنيد:

   شيلي (               )     اندونزي (               )      لهستان (               )      تايلند (                )

7- سه ويژگي حكومت را نام ببريد.

8- مرزهاي تطبيقي چگونه مرزهايي هستند؟ توضيح دهيد.

9- نوع شكل هر يك از كشور هاي زير را مشخص كنيد:

   نروژ (               )      ژاپن (               )      الجزاير (               )      افغانستان (               )

10- در نمودار زير ويژگي هاي ديگر حگومت را در جاهاي خالي بنويسيد.

 

نمونه سوالات امتحان نهايي   جغرافياي 2 فصل 7       

 

 


11- جملات سمت راست را بطور مناسب با عناوين سمت چپ مربوط كنيد.

  الف- مرزي كه عميق ترين نقاط بستر رود را به هم متصل مي كند.                              1- خط الراس

  ب- مرزي كه به وسيله ي خطوط نصف النهار يا مدارات مشخص مي شود.                 2- مرزهاي هندسي

  پ- مرز ميان آلاسكا و كانادا                                                                                    3- تالوگ

  ت- مرزي كه از متصل كردن بلند ترين نقاط كوهستاني شكل مي گيرد.                    4- مرز پيشتاز

12- چرا بهترين شكل سرزميني كشورها شكل فشرده (جمع وجور) مي باشد؟

13- يكي از ويژگي هاي حكومت "حاكميت" است. حاكميت به چه معناست؟

14- منظور از جنگ سرد چيست؟ دوره ي جنگ سرد چگونه پايان يافت؟

15- مرزها از چه نظر با هم تفاوت دارند؟ نام ببريد.

16- خط تالوگ را تعريف كنيد. چرا اين خط بهترين خط مرزي است؟

17- تفاوت مرزهاي تحميلي و تطبيقي را توضيح دهيد.

18- چگونه ناهمواري ها در قدرت ملي كشور مؤثرند؟ سه مورد بنويسيد.

الف- لهستان                   

 

ب- تايلند                        

 

 

پ- لسوتو                       

 

 

ت- شيلي                        

19- در شكل زير قسمتي از مسير رودخانه ترسيم شده است كداميك از خطوط خط تالوگ مي باشد؟ دليل خود را بنويسيد

 

 

 

 

20- شكل سرزميني كشورهاي زير را مشخص كنيد.

( تایلند- لسوتو- شیلی- اندونزی) با توجه به شکل ۵ صفحه ۱۵۲ درس۱۴

 

 

نمونه سؤالات امتحان نهايي جغرافياي 2 فصل 7        

21- تعيين خطوط مرزي به صورت تالوگ و خط منصف را توضيح داده ومشخص كنيد كداميك بهتر است؟ چرا؟

22- عوامل مربوط به قدرت ناشي از ساختار جغرافيايي را نام ببريد.

23- به مرزهاي بين كشورها مرزهاي ................ مي گويند.

24- خط الراس چيست؟

25- در سياست آپارتايد افريقاي جنوبي مردم به چند گروه نژادي تقسيم مي شدند؟ نام ببريد.

26- افرادي كه معتقدند فرايند جهاني شدن موجب ضعف دولت هاي ملي مي شود چه شواهدي براي اعتقاد خود ذكر

     مي كنند؟

27- چه تفاوتي بين مرزهاي ميان كشورهاي كانادا و آلاسكا با مرز ميان هند و پاكستان وجود دارد؟

28- جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

 براي همكاري بيشتر با يكديگر واحد پول مشترك .......را بوجود آوردند.ECالف- كشورهاي عضو اتحاديه ي اروپا

ب- به رقابت هاي سياسي اقتصادي و تسليحاتي كه پس از جنگ جهاني دوم بين كشورهاي اقتصاد آزاد و اقتصاد

     سوسياليستي وجود داشت دوره ي ................... مي گو يند.

پ- حدود مرزي كشورها نه تنها سطح زمين و آب ها بلكه ........... و ........... را نيز شامل مي شود.

29- در جغرافياي سياسي حدود " درياي سرزميني"را چگونه مشخص مي كنند؟

30- نوع مرز در هر يك از موارد زير تعيين كنيد.

 الف- مرز بين اسپانيا و فرانسه (                     )

 ب- مرز بين كانادا و ايالات متحده امريكا(                    )

31- هدف اصلي دولت سفيد پوست در افريقاي جنوبي از ايجاد " هوم لند"ها چه بود؟

32- انقلاب وتحول در كدام عامل اصلي موجب شكل گرفتن " پديده ي جهاني شدن"شده است؟

33- دو نمونه از تحولات سياسي در دو دهه ي اخير را كه منجر به تغيير نقشه ي جهان شده استنام ببريد.

34- با توجه به ويژگي هاي مرزها جدول زير را كامل كنيد.

بعضي مرزها قابل مشاهده نيستند.

ب- مثال.....................................

بعضي از مرزها مشخص و قابل مشاهده اند.

الف- مثال........................................

قابليت مشاهده

بعضي مرزها دائمي نيستند.

بعضي مرزها با نيت دائمي بودن كشيده مي شوند.

ج- ....................

بعضي مرزها اهميت زيادي ندارند.

بعضي مرزها اهميت زيادي دارند.

د مثال ...................................

اهميت

35- امروزه پديده ي جهاني شدن در چه ابعادي مطرح است؟ نام ببريد.

36- مهم ترين مشكل كشورهاي محصور در خشكي چيست؟

37- منظور از مرز هاي هندسي چيست؟

38- كدام عوامل باعث شده كه وسعت سرزمين عامل مهمي در قدرت ملي به حساب آيد؟(سه مورد)

نمونه سؤالات امتحان نهايي   جغرافياي2 فصل 7      

39- مشروعيت را به عنوان يكي از ويژگي هاي حكومت توضيح دهيد.

۴۰ - در شکل زیر مرز دریایی و دریای سرزمینی را مشخص کنید.

( شکل ۱۲ صفحه۱۴۸ درس۱۴)

 

 

 

D

 


47- با توجه به ويژگي هاي مرزها ( قابليت مشاهده- دوام- اهميت و دقت) نمونه هاي زير داراي كدام يك از اين ويژگي ها

     مي با شند؟

                             نمونه

ويژگي هاي مرزها

الف- مرز باغ يا مزرعه

..............................

ب- مرز ايران و عراق

.............................

پ- محدوده ي ترافيك در شهر تهران

............................

ت- مرز بين استانها

............................

48- بلند ترين نقاط يك كوهستان به وسيله ي چه خطي به هم متصل مي شود؟

49- از پايين ترين حد جزر تا خط مرز دريايي چه ناميده مي شود؟

50- جدول زير را كامل كنيد.

نوع مرز

                                            ويژگي هاي مرز

 

مرزهايي كه بدون توجه به سيماي فرهنگي و قومي تعيين مي شوند.

مرز هندسي

 

 

مرزهايي كه با توجه به سيماي فرهنگي و قومي تعيين مي شوند.

 

مرزهايي كه در نواحي خالي از سكنه و قبل از استقرار اجتماعات انساني ترسيم شده اند.

نمونه سؤالات امتحان نهايي جغرافياي 2 فصل 7          

51- مرزهاي تحميلي و تطبيقي چه تفاوتي با هم دارند؟

52- مرزهاي تحميلي از ثبات بيشتري برخوردارند يا مرزهاي پيشتاز؟ دلايل خود را توضيح دهيد.

53- منظور از اصطلاح جنگ سرد چيست؟

54- در هر يك از عبارات زير مورد صحيح را مشخص نموده و آن را در برگه ي امتحاني خود بنويسيد.

  1- مرز با اهميت:   الف- مرز استان هاي گيلان و مازندران                  ب- مرز هند و پاكستان

  2- مرز با دوام:      الف- مرز اسپانيا و فرانسه                                       ب- مرز خيابان و پياده رو

  3- مرز قابل مشاهده:الف- مرز بين دو محله                                       ب- ديوار خانه هاي روستايي

  4- مرز دقيق:         الف- مرز ايران و عراق                                       ب- مرز كويت وعربستان سعودي

55- با يك مثال توضيح دهيد چگونه پديده ي جهاني شدن ممكن است موجب نابودي تدريجي الگو هاي فرهنگ سنتي

     و بومي كشورها شود؟

56- مردم در روز گاران قديم با چه اهدافي مرز ها را ايجاد كرده اند؟

57- در سياست نژادي آپارتايد در آفريقاي جنوبي بين گروههاي نژادي چها گانه چه مقرراتي حاكم بود؟

58- منظور از سياست آپارتايد چيست؟

59- براي هر يك از مرز هاي قابل مشاهده و غير قابل مشاهده مثالي بزنيد.

60- دو نمونه از سياست هاي آپارتايد را در آفريقاي جنوبي بنويسيد.

61- چرا امروزه هيچ كشوري نمي تواند ادعا كند كه بر مرزهاي خود كنترل كامل دارد؟

62- آپارتايد در معناي لغوي و سياست چه مفهومي دارد؟

63- هنگامي كه كوه به عنوان مرز بين دو كشور تعيين مي شود داراي چه محاسني است؟ دو دليل ذكر كنيد.

64- چهار شكل عمده ي سرزمين كشور ها را فقط نام ببريد.

65- جهاني شدن يعني چه؟

66- شكل زير جزو مرزهاي طبيعي است و يا غير طبيعي؟ چگونه ترسيم شده است؟

( شکل۱۱ صفحه ۱۴۷ درس

 

 

سوالات جغرافیای2 فصل8

نمونه سؤالات امتحان نهايي     جغرافياي2 فصل8        

1- سازمان همكاري اقتصادي (اكو) توسط چه كشور هايي بوجود آمد؟

2- چه موقع موازنه ي بازرگاني يك كشور منفي است؟ براي كشوري كه با موازنه ي منفي روبرو مي شود چه مشكلي پديد    مي آيد؟

3- جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

الف- كشور هاي عضو اتحاديه ي اروپا براي همكاري بيشتر با يكديگر واحد پول مشترك .......... را بوجود آوردند.

ب- عوامل طبيعي  مؤثر در مكان يابي صنايع...... و انرژي و ....... مي باشد.

پ- عوامل انساني در مكان يابي صنايع ........ و بازار مصرف و ........ مي باشد.

ت- به سيستمي كه در كنار مزارع و كارخانه هاي تبديل و بسته بندي محصولات پديد آمده است ......... مي گويند.

ث- امروزه مديريت توليد و كشت مزارع "پلانتيشن" يا كشت تخصصي تك محصولي به عهده ي ....... است

4- منظور از اصطلاح " كشت و صنعت"چيست؟

5- الف- هدف از ايجاد سازمان او پك چه بود؟ ب- سازمان اوپك براي هر يك از كشور هاي عضو چه سهميه اي در نظر

   مي گيرد؟ چرا؟

6- چرا در سيستم كشاورزي معيشتي يا سنتي ميزان توليد و سود پايين است؟

7- شكل هاي مختلف سيستم كشاورزي سنتي را نام ببريد.

8- دو نوع سيستم كشاورزي سنتي و دو نوع سيستم كشاورزي تجارتي را نام ببريد.

9- تفاوت موازنه ي تجاري مثبت و موازنه ي تجاري منفي در كشورها را توضيح دهيد.

10- نيروي كار از چه ابعادي اهميت دارد؟ امروزه كدام بعد اهميت بيشتري دارد ؟چرا؟

11- كشت تخصصي تك محصولي در كدام ناحيه ي جهان رواج دارد؟ دو محصول اين سيستم را نام ببريد.

12- چهار كشور را كه كمر بند هاي بزرگ گندم در آنها وجود دارد نام ببريد.

13- هر يك از فعاليت هاي زير جزء كدام يك از فعاليت هاي ( كشاورزي- صنعت- خدمات) است؟

   اتومبيل سازي(               )      صيد ماهي (               )       پارچه بافي(               )       هتل داري(               )

14- نام دو صنعت كه بايد در نزديكي مواد اوليه احداث شوند را بنويسيد دلايل نزديكي اين صنايع به مواد اوليه را بيان كنيد.

15- چهار كشور صنعتي جنوب شرقي آسيا را نام ببريد.

16- چرا صنايع ذوب فلزات و صنايع غذايي در نزديكي معادن و مزارع شكل مي گيرند؟

17- بسياري از كشورهاي دنيا براي آن كه بتوانند در تجارت بين المللي بهتر عمل كنند ( تجارت خود را رونق دهند) چه

    اقدامي انجام مي دهند؟ توضيح دهيد.

18- مهم ترين نواحي صنعتي جهان را نام ببريد.

19- سيستم كشاورزي معيشتي را توضيح دهيد و سه نوع آنرا نام ببريد.

20- فعاليت هاي اقتصادي چگونه شكل مي گيرند؟

21- فعاليت هاي اقتصادي به چند گروه عمده تقسيم مي شوند؟ آنها را نام ببريد.

- عوامل انساني مؤثر در مكان يابي صنايع را نام ببريد.

 

نمونه سؤالات امتحان نهايي       جغرافياي2 فصل8        

23- اگر صادرات ايران به آلمان 3 ميليارد دلار و واردات ايران از آلمان 5 ميليارد دلار باشد موازنه ي تجاري ايران با آلمان

     از چه نوعي است؟ علت آنرا بنويسيد.

24- در تصوير زير كشاورزي به عنوان يك سيستم نمايش داده شده است جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.

(شکل۱ صفحه ۱۶۲ درس ۱۶)

 

 

25- بنيان گذاران سازمان   اوپك كدام كشورها بودند.(4 مورد)

26- هدف از تشكيل سازمان اكو چه بود؟

27- هر يك از موارد زير مربوط به كداميك از سيستم هاي كشاورزي است؟

   الف- سود اقتصادي زياد                                           ب- ميزان توليد كم

28- در تصاوير زير در مقايسه سيستم كشاورزي معيشتي (سنتي) با سيستم تجارتي(ماشيني) جاهاي خالي را كامل كنيد.

 

از نيروي انساني و ابزار ابتدايي استفاده مي شود.

 

 

بيشتر در كشورهاي توسعه يافته ي صنعتي ديده مي شود.

 

                          ( معيشتي)                                                                                    (تجاري)

29- چه كشورهايي در تجارت خارجي خود داراي موازنه ي منفي هستند؟

30- ويژگي هاي كشت برنج غرقابي را بنويسيد.

31- چرا كاهش قيمت نفت براي كشورهاي عضو اوپك نگران كننده است؟

32- با مقايسه ي دو سيستم كشاورزي ستون هاي جدول را كامل كنيد.

هدف از توليد

ميزان توليد و سود اقتصادي

ابزار مورد استفاده

سيستم كشاورزي

 

 

 

معيشتي

 

 

 

تجاري

نمونه سؤالات امتحان نهايي       جغرافياي 2 فصل 8        

33- هر يك از تو ضيحات زير مربوط به كدام پيمان يا سازمان اقتصادي است؟

الف- واحد پول مشترك "يورو"را بوجود آورده اند.(               )

ب- اعضاي كنوني آن عبارتند از:اندونزي- مالزي- فيليپين- سنگاپور- تايلند- برونئي (               )

پ- اين سازمان مي كو شد همكاري هاي اقتصادي ميان "ايران- تركيه- پاكستان و آسياي مركزي را بهبود بخشد.(           )

34- سيستم كشت نوبتي كوچنده در كدام نواحي جهان رواج دارد؟

35- هدف از تشكيل اتحاديه ي آ.سه.آن چه بود؟

نوع فعاليت

نام فعاليت

 

صيد ماهي

 

توليد اتومبيل

 

آموزشي

 

توليد فولاد

نوع اول

دامپروري

 

خريد وفروش

 

كشاورزي

36- عوامل طبيعي مؤثر در مكان يابي صنعتي را نام ببريد.

37- نوع هر فعاليت را در جدول زير تعيين كنيد و بنويسيد.

38- دو كشور صنعتي در امريكاي شمالي را نام ببريد.

39- كشور ايران در كدام يك از اتحاديه ها يا سازمان هاي اقتصادي

      عضويت دارد؟ نام ببريد.

40- كشت نوبتي (كوچنده) در چه مناطقي از دنيا رواج دارد؟ ودر اين

    سيستم كشت زمين را چگونه براي كشاورزي آماده مي كنند؟

41- در دهه هاي اخير چه عواملي موجب كاهش تقا ضاي نفت و در نتيجه كاهش قيمت نفت شده است؟

42- چهار مورد از ويژگي هاي كشت تخصصي تك محصولي ( پلانتيشن) را بنويسيد.

43- كداميك از عبارات زير در باره ي "كشت تخصصي تك محصولي"يا"پلانتيشن"صحيح وكداميك غلط است؟

الف- اين نوع كشت به جنگل هاي استوايي آسيب مي رساند.(               )

ب- به كارگر زياد نياز ندارد.(               )

پ- اين محصول براي مصرف محلي توليد مي شود.(               )

ت- كائوچو و قهوه از محصولات عمده ي آن است.(               )

44- هر يك از سيستم هاي كشاورزي "كشت غله وباغداري تجاري- گله داري شباني-كشت نوبتي"در كدام يك از         

      قلمرو هاي زير بيشتر رواج دارد؟

الف- در خاور ميانه- افريقا- عربستان و آسياي مركزي(               )

ب- در اراضي پست استوايي افريقا وجنوب شرقي آسيا وامريكا (               )

پ- در ايالات متحده امريكا- كانادا- روسيه و استراليا(               )

45- در مكان يابي صنايع بهتر است از كدام زمين ها استفاده شود؟ چرا؟

46- سازمان اوپك براي كاهش عرضه ي نفت چه اقداماتي را انجام داده است؟

47- در سيستم كشت برنج غرقابي زارعان علاوه بر كشت برنج به چه فعاليت هاي ديگر ي مي پر دازند؟(سه مورد)

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و ششم خرداد 1387ساعت 14:33  توسط اسلامی  | 

فهرست معنی نام کشورها


در اینجا معنی نام کشورهای جهان در جلوی نام آنها آمده و زبانی که ریشه این نام در اصل از آن گرفته شده در میان کمانک آورده شده است:

آرژانتین:سرزمین نقره(اسپانیایی)
آفریقای جنوبی:سرزمین بدون سرما(آفتابی) جنوبی(لاتین،یونانی)
آفریقای مرکزی:سرزمین بدون سرما(آفتابی) مرکزی(لاتین،یونانی)
آلبانی:سرزمین کوهنشینان
آلمان:سرزمین همه مردان یا قوم ژرمن(فرانسوی - ژرمنی)
آنتیگوا و باربودا:
آندورا:
آنگولا:از واژه نگولا که لقب فرمانروایان محلی بود
اتریش: شاهنشاهی شرق (ژرمنی)
اتیوپی: سرزمین چهره سوختگان (یونانی)
اردن:
اریتره:
ازبکستان: سرزمین خودسالارها (سغدی-ترکی-فارسی/ دری)
اسپانیا: سرزمین خرگوش کوهی (فنیقی)
استرالیا: سرزمین جنوبی (از لاتین)
استونی: راه شرقی (ژرمنی)
اسرائیل: جنگیده با خدا (عبری)
اسکاتلند:سرزمین اسکات ها{در لاتین قوم گائل را گویند}(لاتین)
اسلوواکی:
اسلوونی:
افغانستان:سرزمین قوم افغان( فارسی)
اکوادور:خط استوا (اسپانیایی)
الجزایر:جزیره ها(عربی)
السالوادور:رهایی بخش مقدس(اسپانیایی)
امارات متحده عربی:شاهزاده نشین های یکپارچه عربی(عربی)
اندونزی:مجمع الجزایر هند(فرانسوی)
انگلیس:سرزمین پیر استعمار(ژرمنی)
اوروگوئه:شرقی
اوکراین:منطقه مرزی(اسلاوی)
اوگاندا:
ایالات متحده امریکا:از نام آمریگو وسپوچی دریانورد ایتالیایی
ایتالیا: شاید به معنی ایزد گوساله (یونانی)
ایران: سرزمین آریایی‌ها٬ برگرفته از واژهٔ «آریا» بمعنی نجیب و شریف
ایرلند: سرزمین قوم ایر(انگلیسی)
ایسلند: سرزمین یخ (ایسلندی)
باربادوس:
باهاما: دریای کم عمق یا ریشدارها(اسپانیایی)
بحرین: دو دریا (عربی)
برزیل: چوب قرمز
برونئی:
بریتانیا: سرزمین نقاشی شدگان(لاتین)
بلژیک: سرزمین قوم بلژ (از اقوام سلتی)، واژه بلژ احتمالاً معنی زهدان و کیسه میداده.
بلغارستان:
بلیز: یا از نام دزدی دریایی به نام والاس یا از واژه‌ای بومی به معنای آب گل آلود
بنگلادش: ملت بنگال (بنگلادشی)
بنین:
بوتان: تبتی تبار
بوتسوانا: سرزمین قوم تسوانا
بورکینافاسو: سرزمین مردم درستکار (از زبان‌های موره -دیولا)
بوروندی:
بوسنی و هرزگوین:
بولیوی: از نام سیمون بولیوار مبارز رهایی بخش آمریکای لاتین
پاپوا گینه نو:
پاراگوئه: این سوی رودخانه
پاکستان: سرزمین پاکان
پالائو:
پاناما:جای پر از ماهی(زبان کوئِوا)
پرتغال: بندر قوم گال (از اقوام سلتی) (لاتین)
پرو:
پورتوریکو: بندر ثروتمند (اسپانیایی)
تاجیکستان: سرزمين تاجيك ها(فارسي /دري)
تانزانیا:این نام از همامیزی تانگانیگا(سرزمین دریاچه تانگا) + زنگبار است
تایلند:سرزمین قوم تای
تایوان:
ترکمنستان: سرزمین ترک +ایمان=ترکیمان=ترکمان= ترکمن(سرزمین تورک هایی که مسلمان شده اند)،مربوط به سده های آغازین اسلام
ترکیه: سرزمین قوی‌ها (ترکی با پسوند عربی)
ترینیداد و توباگو:
توگو:
تونس:
تونگا:
تووالو:
جامائیکا: سرزمین بهاران
جیبوتی: شاید به پادری بافته از الیاف نخل می گفتند(زبان آفار)
چاد: دریاچه ( زبان بورنو)
چک:
چین:سرزمین مرکزی(چینی)
دانمارک: مرز قوم "دان"
دومینیکا:
دومینیکن: کشور دومینیک مقدس (اسپانیایی)
روآندا:
روسیه: کشور روشن ها، سپیدان (شاید از ریشه سکایی"راؤش")
روسیه سفید (بلاروس):درخشنده(روس) سفید(روسی)
رومانی: سرزمین رومی ها
زامبیا:
زئیر:
زلاند نو:زلاند جدید(زلاند نام یکی از استان های هلند به معنای دریاست)
زیمبابوه:
ژاپن: سرزمین خورشید تابان(ژاپنی)
سائوتومه و پرنسیپ:
ساحل عاج:ساحل عاج
ساموآ:
سان مارینو:
سریلانکا: جزیره باشکوه (سنسکریت)
سلیمان جزایر:از نام حضرت سلیمان
سنت کیتس ونویس:
سنت لوسیا:
سنت وینسنت و گرنادین:
سنگاپور:
سنگال:
سوئد: سرزمین قوم "سوی"
سوازیلند:سرزمین قوم سوازی
سوئیس: سرزمین مرداب
سودان: سیاهان(عربی)
سورینام:
سوریه: سرزمین آشور (سامی)
سومالی:
سیرالئون: کوه شیر
سیشل:
شیلی: پایان خشکی- برف (از زبان بومی آنجا)
صحرا:بیابان(عربی)
صربستان:سرزمین قوم صرب(یوگسلاوی: سرزمین اسلاو های جنوب)
عراق: شاید ازایراک به معنای ایران کوچک(فارسی)
عربستان سعودی: سرزمین بیابانگردان در تملک خاندان خوشبخت. واژه عرب به معنی گذرنده و بیابانگرد است. سعود یعنی خوشبخت.
عمان:
غنا:
فرانسه: سرزمین قوم فرانک (از اقوام سلتی)
فلسطین: يكي از اسامي قديم رود اردن
فنلاند:سرزمین قوم "فن"
فیجی:
فیلیپین:از نام پادشاهی اسپانیایی به نام فیلیپ
قبرس:
قرقیزستان: سرزمین چهل قبیله (قرقیزی)
قزاقستان: سرزمین کوچگران (قزاقی)
قطر:شاید به معنای بارانی(عربی)
کاستاریکا:ساحل غنی(اسپانیایی)
کامبوج:
کامرون:
کانادا: دهکده (زبان سرخپوستی"ایروکوئی")
کرواسی:
کره جنوبی:
کره شمالی:
کلمبیا:سرزمین کلمب(کریستف کلمب)(اسپانیایی)
کنگو :
کنیا: کوه سپیدی (زبان کیکویو)
کوبا:
کومور:
کویت: دژ کوچک (هندی-عربی)
کیپ ورد:
کیریباسی:
گابون:
گامبیا:
گرجستان:سرزمین کشاورزان(یونانی)
گرنادا:
گواتمالا:
گینه:
گینه استوایی:
گینه بیسائو:
لائوس:
لتونی:لاتویا)
لبنان:سفید(عبری)
لسوتو:
لوگزامبورگ:
لهستان: سرزمین قوم "له"
لیبریا: سرزمین آزادی
لیبی:
لیتوانی:
لیختن اشتاین:
ماداگاسکار:
مارشال جزایر:
مالاوی:
مالت:
مالدیو:
مالزی:
مالی:
مجارستان:سرزمین قوم مجار (مجاری)
مراکش:مغرب)
مصر: شهر - آبادی
مغولستان:
مقدونیه: سرزمین کوه نشین ها، بلندنشین‌ها (یونانی)
مکزیک:اسپانیای جدید(اسپانیایی)
موریتانی: سرزمین قوم مور (لاتین)
موریس:
موزامبیک:
مولداوی:
موناکو:
مونته نگرو:
میانمار:برمه)
میکرونزی:مجمع الجزایر کوچک(فراسوی)
نائورو:
نامیبیا:
نپال:
نروژ: راه شمال
نیجر: سیاه (لاتین)
نیجریه: سرزمین سیاه (لاتین)
نیکاراگوئهدریای نیکارائو (نام مردم آن منطقه) - آگوئه (اسپانیایی)
واتیکان: گرفته شده از نام تپه‌ای به نام واتیکان (اتروسکی)
وانواتو:
ونزوئلا: ونیز کوچک
ویتنام: اقوام "ویت" جنوبی(ویتنامی)
ویلز:بیگانگان(ژرمنی)
هائیتی:
هلند: سرزمین چوب (آلمانی)
هند:پر آب (فارسی باستان)
هندوراس: ژرفناها (اسپانیایی)
یمن: خوشبخت
یونان: سرزمین قوم "یون"

+ نوشته شده در  شنبه هجدهم خرداد 1387ساعت 13:1  توسط اسلامی  | 

 

نمونه سوالات درس جغرافیا

چرا انسان با محيط طبيعي ارتباط بر قرار کرد؟ -1

2- تمدنهاي اوليه در کجا شکل گرفتند؟

3- آيا بر خورد انسان با طبيعت در محيط هاي گونا گون يک نواخت است توضيح دهيد .

4- اجزا و پديده هاي محيط طبيعي را نام ببريد؟

5- انسان چگونه توانسته است شکل رابطه خود با محيط را تغيير دهد؟

6- چرا انسان در ارتباط با طبيعت دچار مشکل شده است؟

7- هدف علم جغرافيا چيست ؟ با ذکر مثالي توضيح دهيد.

8- يکي از کار بردهاي مهم دانش جغرافيا را بنويسيد؟

9- براي ايجاد يک فروشکاه بزرگ درشهر جغرافيدانان بايد چه مواردي رامورد مطالعه قرار دهند؟

10- منظور از ديد ترکيبي در جغرافيا چيست؟

11- جغرافيدانان اطلاعات خود را از کدام منابع به دست مي آورند؟

12- آمار نامه هاي آب وهواشناسي چه پارامترهايي را شامل مي شوند؟

13- نقشه ها قابليت نمايش چه عوارض وپديده هارا دارند؟

14- نقشه هاي کوچک مقياسامکان نمايش چه پديده هايي را دارند؟

15- معایب نقشه های کوچک مقیاس را بنویسید.

16- از تصاوير هوايي در چه مواردي استفاده مي شود؟

17- تصاوير هوايي چگونه تهيه مي شود؟

18- کاراي تصاوير هواي چه زماني بهتر معلوم مي شود؟

19- چرا تصاوير هوايي ديد ترکيبي بدست مي دهند؟  

درس دوم: جغرافیای طبیعی ایران 

1- کشور ايران در کدام منطقه واقع شده است؟

2- چه عواملي باعث شده است تا کشور ايران روي نوار بياباني زمين واقع شود؟

3- خشکترين نواحي فلات ايران را نام ببريد.

4-تحت تاثير چه عاملي ودر چه دوره اي شکل نهايي کوههاي البرز و زاگرس بوجود آمده است؟

5- در ايران حوضه هاي بسته چگونه بوجود آمده است؟

6- در چه دوره اي کوههاي دماوندو سهند و سبلان و تفتان بوجود آمده است؟

7- مهمترين عامل خارجي تغيير شکل دهنده ناهمواريهاي ايران چه بوده است؟

8- فلات ايران شامل چه کشورهاي ميشود؟

9- محدوده فلات ايران را مشخص کنيد؟

۱۰- اشکال ناهمواري در ايران را نام ببريد؟

11- سر زمين هاي هموار ايرا ن در کجا واقع شده است؟

12- ناهمواي هاي ايران از نظر طبيعي و جهت بر جسته گيها به چند دسته تقسيم مي شود؟نام ببريد .

13- ناهمواي هاي ايران چه نقشي در زندگي ما دارند؟

14- مخروط افکنه چگونه بوجود مي آيد؟

15- ويژگيهاي رشته کوه البرز را بنويسيد؟

16- دامنه شمالي و جنوبي رشته کوه البرزرا از نظر پوشش گياهي وشرايط آب وهوا  باهم مقایسه کنید؟

17- ويژگيهاي ناحيه کوهستاني زاگرس را بنويسيد؟

18- رودهاي مهم وپر آبي که از ارتفاعات زاگرس سرچشمه مي گيرد به سمت کدام جلکه جاری مي شود؟

19-کوههاي زاگرس چه نقشي در زندگي ساکنان اين ناحيه دارد ؟ به دو مورد اشاره کنيد؟

20- چرا در نواحي غرب ايران دشتهاي حاصل خيزي بوجود آمده است؟

21- چه عواملي در وسعت جلگه ها موثر است؟

22- جلگه هاي کناره اي درياي خزر با کناره اي خليج فارس و درياي عمان چه تفاوتهايي دارند؟

23- جلگه و دشت چه تفاوتهايي با هم دارند؟

24- دو عنصر اصلي آب و هوا را نام ببريد.

25- چه عواملي در تنوع آب وهواي کشور ما موثر هستند. نام برده و در مورد هر يک توضيح دهيد.

26- توده هاي هواي که کشور ما را در طول سال تحت تاثير قرار مي دهند را نام ببرید.

   درس سوم: جغرافیای انسانی 

  1- نخسين روستاههاي داخل فلات ايران در کدام مناطق بوجود آمدند؟ چرا؟

2- واحه را تعريف کنيد؟

3- در مورد روستاهاي متمرکز و روستاهاي پراکنده توضيح دهيد .

4- روستاهاي طولي را تعريف کنيد.

5- در مورد روستاهاي پلکاني توضيح دهيد .

6- چرا در مناطق گرم و خشک روستاييان سقف خانه هاي خود را گنبدي شکل مي سازند؟

7- روستا را تعريف کنيد .

8- منابع در آمد روستاييان را بنويسيد .

9- چرا در سواحل جنوبي ايران صيد ماهي رواج بيشتري دارد؟

10- عواملي که در ايجاد و توسعه سهرهاي ايران  دخالت دارند را نام ببرید؟

11- نابرابري در پراکندگي شهرهاي ايران در عرضهاي مختلف جغرافيايي نشان دهنده چيست؟

12-  منظور از نقش شهر چيست ؟ با ذکر مثالي توضيح دهيد .

13- علت تدوين برنامه توسعه شهري بوسيله سازمانهاي مسئول چه بوده است؟

۱۴- در برنامه توسعه شهري از چه منابعي استفاده مي شود؟

15- زندگي عشايري زايده چيست؟

16- چه عواملي در ايران باعث شده است تا شرايط مساعدي براي دامپروري عشاير فراهم شود؟

17- ويژگيهاي عشاير را بنويسيد؟

18- ايلات مهم کشور ايران را نام برده و ييلاق و قشلاق هر کدام را مشخص کنيد .

19- بزر گترين تقسيمات کشوري چه نام دارد؟

20- شهر را تعريف کنيد .    

 درس چهارم: آبها                                                                                                                                                   

1- چرا آب را مايع حيات مي نامند؟                                                                                                                                 2- اهميت آب در زندگي را بنويسيد؟

3- موارد استفاده از آب را بنويسيد؟

4- منظور از آب شيرين چيست؟ وضعيت آب شيرين در جهان چگونه است؟

5- چرا مقدار بارندگي و حجم آبهاي ايران به اندازه کافي نيست؟

6- آيا مشکل آب در کشور ما فقط کمبود ريزشهاي جوي است؟ توضيح دهيد.

7- منظور از تبخير واقعي و تبخير بالقوه چيست؟

8- چرا معمولا رقم تبخير بالقوه بيشتر از تبخير واقعي است؟

9- چرا کشور ايران با محدوديت منابع آب مواجه است؟

10- قنات از ابداعات کدام ملت است؟

11- قنات در کدام استانها بيشتر به چشم مي خورد؟

درس پنجم:ابها                                                                                                                                                        

1- در بخش کشاورزي چه عواملي باعث به هدر دادن مقدار زيادي آب در سال ميشود؟

2- براي تامين آب سالم آشاميدني چه کارهايي انجام مي شود؟

3-در سالهاي اخير چرا نياز بيشتري براي آ ب آشاميدني سالم احساس شده است؟

4- تامين آب آشاميدني  شهرها و روستاها چه تاثيري در آب مورد نياز بخش کشاورزي دارد؟

5- آبي که در بخش صنعت استفاده مي شود چه خصوصياتي پيدا مي کند؟

6- چه عواملي باعث شده است که آب به عنوان يک عامل بوجود آورنده بحران تلقي شود؟

7- بهترين راه حل براي بهره برداري درست از آبهاي آشاميدني و آب در بخش کشاورزي چيست؟

8- چرا تهيه آبهاي آشاميدني  شهرها وروستاها بسار پر هزينه تر از آبهاي کشاورزي و صنعتي است؟

9- آلودگي آب چيست ؟ وچه عواملي باعث آلودگي آبها مي شود؟

10- ويژگي عمده بيابانها کدام است؟           

درس ششم: بیابانها

11-دومورداز ويژگيهاي آب وهوايي مناطق خشک را بنويسيد؟

12- مهمترين نوار بياباني زمين در کدام نيم کره است ؟ و کدام بيابانها را شامل مي شود؟

13- علل مهم وموثر در ايجا د بيابانها را نام ببريد ودر مورد هر يک توضيح دهيد.

14- در خشکي سرزمين ايران وپيدايش بيابانها در آن چه عواملي دخالت داشته است؟

15-  فرسايش خاک چيست؟

 درس هفتم: انسان و بیابان                          

16- بيابان زايي چيست؟

17- انسان چگونه موجب فرسايش خاک مي شود؟

18- انسان چگونه موجب افزايش نمک در خاک مي شود؟

19-براي مبارزه با بيابان زايي  چه کارهاي انجام مي شود؟ 

 درس هشتم:جنگلها و اهمیت آنها

1- اهميت و نقش جنگلها در زندگي انسان را بنويسيد .

2- زيست بومهاي اصلي کره زمين کدام است؟

3- چرا زيست بومهاي مختلف در سطح کره زمين بوجود آمده است؟

4- زيست بوم چيست؟

5- چرا در بيومهاي قطبي و توندرا ميزان دخالت و دست کاري انسان ناچيز است؟

6- علت تخريب زيست بومها چيست؟

7- منظور از کشاورزي گذرا چيست؟

8- چرا جنگلهاي آمازون را ذخاير حياتي جهان مي نامند؟ 

 درس نهم:مراتع و جنگلها در ایران

1- چرا دربخشهاي وسيعي از کشور ايران رويش درخت با دشواري روبروست؟

2- چرا تنوع گونه هاي درختي و گياهي در ايران زياد است؟

3- چرا در سواحل درياي خزر و دامنه هاي شمالي رشته کوه البرز جنگلهاي انبوهي روئيده است؟

4- بيش از نيمي از درختان جنگلهاي شمال از چه نوعي است؟ و اهميت اين جنگلها را بنويسيد؟

5- جنگلهاي نواحي نيمه مرطوب در کدام قسمت ايران روييده است و مهمترين گونه هاي درختي اين جنگلها را نام ببريد؟

6- اهميت جنگلهاي نواحي خشک و نيمه خشک را بنويسيد .

7- در مورد جنگلهاي حرا توضيح دهيد.

8- مرتع را تعريف کنيد؟

 

9- مهمترين نقش مراتع ايران را بنويسيد؟

10-  مهمترين عامل تخريب کننده جنگلها و مراتع ايران را بنويسيد؟

11- يکي از آثار مهم از بين رفتن مراتع چيست؟  

درس دهم: آلودگی هوا 

1- آلودگي هوا را تعريف کنيد؟

2- علل آلودگي هوا را بنويسيد؟

3- چرا اشعه تابش زمين از جو زمين خارج نمي شود؟

 4- در مورد اثر مثبت پديده گلخانه جو زمين توضيح دهيد.

5- چه عواملي باعث شده است تا ميزان گازهاي گلخانه اي جو زمين افزايش يابد؟

6- افزايش گازهاي گلخانهاي جو زمين چه نتيجه اي به دنبال داشته است؟

7- مهمترين پيامدهاي گرم شدن کره زمين را بنويسيد؟

8- باران اسيدي چيست؟

9- مهمترين پيامدهاي باران اسيدي را بنويسيد؟

 درس يازدهم:آلودگی دریاها ورودهها

1- راه حلهاي مقابله با آلودگي رود خانه ها را بنويسيد.      

2- چه عواملي موجب آلودگي درياها مي شود؟

3- دو مشکل حيات دريا ها را به خطر انداخته است آن دو را بنويسيد.

4- منبع آلوده کننده آب درياي خزر را نام برده ودر مورد هر يک توضيح دهيد.

5- اهميت اقتصادي خليج فارس را بنويسيد.

6- عوامل آلوده کننده آب جليج فارس را بنويسيد

7- تاثيرا ت ناشي از آلودگي آب خليج فارس را بنويسيد

8- چه عواملي باعث شده است تا آب خليج فارس در برابر منابع آلوده کننده آسيب پذير تر باشد؟

  درس دوازدهم: مخاطرات طبیعی       

1- مخاطرات طبيعي چيست؟

2- چند مورد از مخاطرات طبيعي را نام ببريد؟

3- مخاطرات طبيعي را بر چه اساسي طبقه بندي مي کنند؟ توضيح دهيد.

4- صفحه هاي تشکيل دهنده پوسته زمين چند نوع حرکت دارند؟

5- زلزله چگونه و چه موقع اتفاق مي افتد؟

6- چه عواملي باعث تجمع انرژي در زمين مي شودواين امر چگونه باعث بوجود آمدن زلزله مي شود؟

7- چه رابطه اي بين عمق کانون زلزله وشدت ويران کنندگي آن وجود دارد؟

8- مقياسهاي سنجش زلزله را نام ببريد؟

9- مهمترين مناطق زلزله خيز در جهان را نام برده و در مورد هر يک توضيح دهيد.

10- علايم پيش بيني زلزله را نام ببريد و در مورد هر يک توضيح دهيد.

11- بعد از وقوع زلزله چه اتفاق مي افتد؟

12- سيل چيست؟ و چه پيامدهايي به دنبال دارد؟

13- علت وقوع سيل را بنويسيد؟

14- در صورتي که بخواهيم يک منطقه را از نظر امکان وقوع سيل يا عدم وقوع سيل بررسي نماييم بايد به چه نکاتي توجه کنيم؟

15- علت وقوع سيل در بنگلادش را بنويسيد؟

16- بهمن چيست ؟ وعلل سقوط بهمن را بنويسيد.

17- در چه مناطقي خطر سقوط بهمن وجود دارد؟

18- در کشور ايران در چه مناطقي امکان سقوط بهمن وجود دارد؟

19- خشکسالي چيست؟

20- آيا خسکسال مخصوص يک نوع آب و هواي خاصي است؟ توضيح دهيد.

21- خشکسالي چه مشکلاتي را بوجود مي آورد؟                                 

۱- چه موقع حوادث طبيعي اثرات مفيدي بر جاي مي گذارد؟

2- چه موقع حوادث طبيعي مخاطرات طبيعي ناميده مي شود؟

3- آيا انسان در تشديد حوادث طبيعي دخالت دارد؟ توضيح دهيد.

4- پوشش گياهي چگونه احتمال وقوع سيل را کاهش مي دهد؟

5- براي پيش بيني خطر سيل دو راه وجود دارد .آن دو را ه را بنويسيد . کدام موثر تر است؟به چه دليل؟

6- سيل معمولا کجا اتفاق مي افتد؟

7- راههاي مقابله با خطر بهمن را بنويسيد.

8- به نظر دانشمندان علت خشک سالي چيست؟

9- ژاپني ها چگونه اثر زلزله را بر ساختمانهايشان خنثي نموده اند؟                                              

 درس چهاردهم : جمعیت

1- منظو از عوامل دفع جمعيت و عوامل جذب جمعيت چيست؟

2- عوامل طبيعي که موجب تفرق جمعيت ميشود را بنويسيد؟

3- عوامل انساني که موجب تفرق جمعيت مي شود کدام است؟

4- عوامل انساني و طبيعي که موجب تراکم جمعيت مي شود را بنويسيد؟

5-چرا ميزان رشد جمعيت جهان  در يک دوره طولاني در زمانهاي گذشته ثابت بوده است؟

6- بعد از انقلاب صنعتي چه عواملي باعث شد تا جمعيت جهان چند برابر گردد؟

7- بیشترین افزايش جمعيت جهان مربوط به کدام قاره ها است؟ منظور از انفجار جمعيت چيست؟

8- نرخ موليد و مرگ و مير چگونه بر رشد جمعيت اثر مي گذارد ؟

9- منظور از رشد طبيعي جمعيت چيست؟

10- چه عواملي باعث شده است تا جمعيت کشورهاي در حال توسعه در حال افزايش باشد؟

11- هر م سني کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته چه تفاوتهاي با هم دارند؟

12- آ ب و هوا چه تاثيري برتوزيع جمعيت کشور ايران گذاشته است؟

13- چه عواملي باعث شده است تا تراکم جمعيت درتهران بيشر از ساير شهرهاي ايران باشد؟

14- فوايد سر شماري چيست؟

15- چه عواملي باعث شده است تا رشد جمعيت کشور ايران رو به افزايش باشد؟

16- در مورد هرم سني کشور ايران در سالهاي 70 و 65 توضيح دهيد؟                 

۱-  مهاجرت را تعريف کنيد.   

2- مردم به چه دلايلي مهاجرت مي کنند؟ 

3- مهاجرت خارجي را تعريف کنيد.     

4- مهاجرت داخلي را تعريف نموده و انواع آن را نام برده و توضيح دهيد.   

5- مهاجرت اختياري را با ذکر مثالي تعريف کنيد؟   

6- مهاجرت اجباري را با ذکر مثالي تعريف کنيد.  

7- در مورد آثارو نتايج مهاجرت روستاييان به شهرها توضيح دهيد.   

8- منابع طبيعي به چند گروه اصلي تقسيم مي شود ؟   

9- نام برده و در مورد هر يک توضيح دهيد.  

10- حد متناسب جمعيت چيست؟      

11- عامل اصلي در ايجاد گرسنگي در جنوب صحراي افريقا را بنويسيد؟  

12- آيا فقط عوامل طبيعي چون خشک سالي مسئول گرسنگي است؟ توضيح دهيد.                                                                                                         

1- چه عواملي موجب گسترش و تکامل صنعت صنعت جهانگردي درقرن بيستم شده است؟

2- منظور از اوقات فراغت چيست؟

3- جهانگردان به چند دسته تقسيم مي شوند؟ توضيح دهيد.

4- صنعت جهان گردي از دو راه مي تواند به توسعه اقتصادي کشورها کمک کند آن دو راه کدام است؟

5- منظور از صادرات نامريي چيست؟

6- به چه دليلي اروپا و حوزه درياي مديترانه يکي از مهمترين قطبهاي جهانگردي جهان است؟

7- به چه دليلي اتريش و سويس  يکي از مهمترين قطبهاي جهانگردي جهان است؟

8- کانونهاي جهانگردي در آسيا را نام برده و علت جذابيت هر کدام را بنويسيد.

9- به چه علتي کشورهاي آمريکا و کانادا يکي از مهمترين قطبهاي جهانگردي جهان محسوب مي شوند؟

10- آثار و پيامدهاي صنعت جهانگردي بر روي محيط را نام ببريد؟ و در مورد هر يک توضيح دهيد.

11- پارکهاي ملي به چه منظوري ايجاد شده اند؟ وچه مقرراتي در آنها حاکم است؟                                                                                               سوالات درس هفدهم

1- چه عواملي باعث شده است تا کشور ايران داراي جاذبه هاي طبيعي باشد؟

2- چه عواملي باعث شده است تا کشور ايران داراي جاذبه هاي تاريخي باشد؟

3- جاذبه هاي طبيعي ايران را نام ببريد؟

4- مناطق توريستي کناره هاي جنوبي درياي خزر را بنويسيد.

5- جاذبه هاي برجسته در شمال ايران را بنويسيد.

6- تجمع بيش از اندازه توريست در پارک ملي گلستان چه عواقبي به دنبال داشته است؟

7- در مورد جاذبه هاي توريستي سواحل جنوبي ايران توضيح دهيد

8- نواحي کوهستاني ايران در تابستان و زمستان چگونه باعث جذب جهانگردان مي شوند؟

9- نواحي کوهستاني ايران که در فصل تابستان جهانگردان زيادي را به خود جذب مي کند را نام ببريد؟

10- حوزه هاي مهم ورزش زمستاني در ايران را نام ببريد؟

11- چرا به آبهاي گرم معدني - آبهاي درماني  گفته مي شود؟

12- اکثر چشمه هاي آب گرم در چه مناطقي تمرکز  يافته اند؟

13-  جاذبه هاي فرهنگي و تاريخي ايران را نام ببريد.

14- مهمترين اماکن مذهبي در ايران را نام برده و علت جذابيت هر کدام را بنويسيد.

15- اماکن  مذهبي  چگونه باعث توسعه بازرگاني شهرهاي مقدس مي شوند؟

16- مراکز مهم آثار تاريخي ايران را نام ببريد؟

17- آثار تاريخي شهر اصفهان را بنويسيد؟

18- چرا استان فارس از قطبهاي عمده جهانگردي در ايران محسوب مي شود؟

19- پس ازپيروزي انقلاب اسلامي ايران چه عواملي باعث شد تا جهانگردي در ايران رکود پيدا کند؟

20- منظور از بازارهاي جهانگردي ايران چيست؟

21- توسعه جهانگردي خارجي و داخلي کشور ايران چگونه بايد باشد؟


  
درس سيزدهم (انسان و مخاطرات طبيعي) 
چه موقع حوادث طبيعي اثرات مفيد برجاي مي گذارند؟
گاهي فوران مواد مذاب سبب تقويت زمين هاي كشاورزي مي شود. گاهي نفوذ زبانه هايي از مواد مذاب به مسير يك رود باعث ايجاد يك سد طبيعي شده و درياچه پشت آن، محيط جديد را براي موجودات زنده فراهم مي آورد. لغزش دامنه يك كوه به مسير يك رود ممكن است همين نقش را ايفا نمايد. 
 
چه موقع حوادث طبيعي، مخاطرات طبيعي ناميده مي شود؟
زماني مي توان حوادث طبيعي را خطر محسوب نمود كه موجب خسارت هاي جاني و مالي به انسان هاي ساكن در آن محل شوند. انسان در تشديد حوادث طبيعي دخالت دارد. 
انسان ممكن است با به زير كشت بردن مراتع، قطع يكسره درختان جنگل، بوته كني از روي دامنه ها و چراي دام ها بيش از ظرفيت مرتع، پوشش گياهي دامنه ها را در يك حوضه آبريز از بين ببرد. خطر بروز سيل يك خطر دائمي براي انسان هاست . زيرا در بسياري از روستاها و شهرها بخصوص در مناطق خشك نظير كشورمان مردم در كنار رودها سكونت مي كنند. غفلت انسان در يك منطقه باعث به خطر افتادن جان انسان ها در مناطق ديگر مي شود.امروزه با توسعه دانش و فن آوري، انسان توانسته است بر بسياري از مشكلات طبيعي محيط زندگي خود غلبه كند.  

  پيش بيني سيل 
امروزه با اندازه گيري جريان آب يك رود و اندازه گيري مقدار ريزش باران در حوضه آن رود، احتمال وقوع سيل را با دقت زيادي پيش بيني مي كنند. براي پيش بيني خطر سيل از دو راه معمولاً استفاده مي كنند :
1 – اعلام خطر بالاآمدن سطح آب رودخانه ها 
2 – اندازه گيري باران در يك دوره طولاني در حوضه يك رود در اين روش دوره بازگشت باران هاي شديد را در زمان هاي معيني پيش بيني مي كنند و بر اساس آن احتمال وقوع سيل را اعلام مي نمايند.  

  راه هاي مقابله با خطر سيل 
مخروط افكنه ها و دلتاها محل هايي هستند كه اغلب در معرض خطر سيل هستند. نواحي نزديك به خط ساحلي نيز چنين وضعيتي دارند. توجه به اعلام وضعيت هوا در رسانه هاي گروهي مي تواند راهي براي اعلام خطر وقوع سيل باشد. پناه بردن به نقاط مرتفع از بهترين روش هاي در امان ماندن است آمادگي قبلي براي مقابله با وضعيت غيرعادي در هنگام وقوع بلاياي طبيعي، اهميت زيادي دارد و ممكن است جان انسان ها را نجات دهد. برخي از كشورهاي ساحلي از جمله هلند به علت هم سطح بودن با دريا دائماً در معرض خطر سيلاب هاي ساحلي اند. در اين كشور، سدهايي با ارتفاع چندين متر در امتداد ساحل مي سازند تا طوفان هاي دريايي و امواج سهمگين را مهار نمايند. در بسياري از كشورها با تهيه نقشه هاي خطر بروز زلزله و سيل، ‌نقاط ناامن كشور را مشخص كرده اند.  

  راه هاي مقابله با خطر بهمن چيست؟ 
شناسايي مناطق بهمن خيز و احداث ديواره ها در مقابل ريزش و لغزش دامنه ها از جمله راه هاي كنترل اين خطر به حساب مي آيد. گاهي با ايجاد لرزش هاي مصنوعي و سقوط عمدي بهمن، از تجمع برف يا سنگ بر روي يك دامنه جلوگيري شده و خطر وقوع بهمن كاهش مي يابد. اين كار با به پرواز درآوردن هواپيماهاي نظامي و شكستن ديوار صوتي يا شليك گلوله توپ و خمپاره غيرجنگي امكان پذير است.
چگونه مي توان خطر خشكسالي را پيش بيني كرد؟
تعيين محل هاي مناسب براي احداث سد و ايجاد درياچه هاي مصنوعي از جمله اقداماتي است كه خطر خشكسالي را كاهش مي دهد. دانشمندان معتقدند كه با پيش بيني و علت يابي تغييرات آب و هوايي مي توان دوره هاي خشكسالي را تا حدودي پيش بيني نمود. برخي پديد آمدن لكه هاي خورشيدي را علت وقوع خشكسالي مي دانند. بعضي ديگر هم معتقدند كه دخالت نا به جاي انسان در طبيعت سبب بروز خشكسالي مي شود. انسان در تشديد خطرات طبيعي داراي نقش زيادي است . در مورد كاهش خسارت هاي بلاياي طبيعي نيز انسان عامل بسيار مؤثر است. انسان با افزايش دانش خود در محيط طبيعي قادر خواهد بود كه قدرت طبيعت را به درستي ارزيابي كند و متناسب با آن اقدام نمايد. مهم ترين آن، تهيه نقشه مناطق مستعد زلزله است و مقررات بسيار مهمي كه براي ساختن هر بنايي بايد ريعات شود.
دانشمندان توانسته اند با مطالعه و بررسي مداوم عكس هاي ماهواره اي و تغيير دماي سطح زمين و هواي اطراف آن ، وقوع آتشفشان را تا حدودي پيش بيني نمايند. ذوب يخ و برف در درياچه هاي دهانه اي آتشفشان ها نيز از علائم ديگري است كه مي توان بر اساس زمان اين كار تا حدودي به پيش بيني آتشفشان پرداخت.  

  سؤالات درس سيزدهم 
1 – براي وقوع خشكسالي چه عقايدي وجود دارد؟ 
برخي پديد آمدن لكه هاي خورشيدي را علت وقوع خشكسالي مي دانند. بعضي ديگر هم معتقدند كه دخالت نا به جاي انسان در طبيعت سبب بروز خشكسالي مي شود.

2 – براي پيش بيني خطر سيل چه راههايي وجود دارد؟ 
الف. اعلام خطر بالا آمدن سطح آب رودخانه ها ب . اندازه گيري باران در يك دوره طولاني در حوضه يك رود.  
– سرشماري چيست؟ 
سرشماري آمار و اطلاعات مربوط به جمعيت و خانوارها را در كل كشور و همچنين بخش هاي مختلف در يك زمان معين فراهم مي آورد.  

  2 – چه چيزي موجب رشد جمعيت در يك كشور يا كل جهان مي شود ؟ 
تغييرات مربوط به نرخ مواليد و نرخ مرگ و مير.  

1 – منابع طبيعي به چند دسته تقسيم مي شوند؟ 
الف. منابع غيرقابل تجديد
ب. منابع تجديد شدني

2 – مهاجرت چيست؟ 
عبارت است از جابه جايي مردم از مكاني به مكان ديگر به منظور كار يا زندگي

3 – پرحجم ترين نوع مهاجرت در دهه هاي اخير چه نوع مهاجرتي بوده است؟
مهاجرت از روستاها به شهرها 

4 – عوامل دافعه و عوامل جاذبه چيست؟ 
عوامل دافعه يعني دورشدن از شرايط يا عوامل نامساعد و عوامل جاذبه يعني اينكه مردم به شرايط يا چيزهايي كه دوست دارند جذب مي شوند.

5 – حد متناسب جمعيت چيست؟ 
عبارت است از بهترين تعادل ممكن بين منابع و تعداد جمعيت يك سرزمين  
2 – چه چيزي موجب رشد جمعيت در يك كشور يا كل جهان مي شود ؟ 
تغييرات مربوط به نرخ مواليد و نرخ مرگ و مير.  

1 – آثار و پيامدهاي جهانگردي بر روي محيط چيست؟ 
الف) تغيير چشم اندازهاي طبيعي 
ب)تخريب محيط زيست و ابنيه تاريخي
ج) آثار نامطلوب فرهنگي و اجتماعي  

  2 – نواحي عمده جهانگردي در جهان را نام ببريد؟ 
الف) اروپا و حوزه درياي مديترانه 
ب) آسيا 
ج) آمريكا و كانادا  

  3 – انواع گردشگران را بنويسيد؟ 
گروه اول كساني هستند كه از خارج وارد يك كشور مي شود و يا از كشور خود به كشور ديگري مسافرت مي كنند. گروه دوم كساني هستند كه در داخل كشور خودشان مسافرت مي كنند.  

  4 – جهانگردي از چند راه مي تواند به توسعه اقتصادي كشورها كمك كند نام ببريد؟ 
دو راه : افرايش درآمد – ايجاد شغل  

  5 – سياح به چه كساني گفته مي شد؟ 
به كساني گفته مي شد كه با هدف و منظور خاصي دست به سفر مي زدند مانند ناصرخسرو  

  6 – اصطلاح توريست از چه قرني معمول شد.؟ 
قرن نوزدهم  
1 – جاذبه هاي ايران را به چندگروه مي توان تقسيم كرد نام ببريد؟ 
جاذبه هاي طبيعي ، جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي  

  2 – تعدادي از حوزه هاي مهم ورزش زمستاني در ايران نام ببريد؟ 
آبعلي – ديزين – شمشك – توچال  

  3 – مناطق ييلاقي و سرسبز كلاردشت ،‌تالاب انزلي،‌درياچه ولشت و ماسوله از ديدني هاي چند ناحيه اي هستند؟ 
كرانه هاي جنوبي درياي خزر  
جهانگردی 



جهانگردی چیست؟
منظور از اوقات فراقت چیست؟
چرا در قرآن کریم به سیر و سفر اهمیت داده شده است؟
چرا موضوع گذران اوقات فراغت و جهانگردی در دانش جغرافیا مورد مطالعه قرار می گیرد؟
چرا تا پنجاه سال گذشته تعداد کسانی که برای سرگرمی و استراحت به یک کشور خارجی سفر می کردند بسیار کم و محدود بود؟
اشکال عمده ی جهانگردی در گذشته چگونه بود؟
اصطلاح توریست از چه زمانی معمول شد؟
چه عواملی موجب گسترش و تکامل جهانگردی در قرن بیستم شده است؟
اولین وسیله نقلیه ای که موجب تحول حمل و نقل و رونق جهانگردی شد. . . . . . . بود.
اختراع ................ امکان مسافرت سریع به نواحی دور دست را فراهم کرده است.
چرا نیاز انسان های شهرنشین به گذران اوقات فراغت در خارج از شهر بیشتر شده است؟
توسعه ارتباطات و رسانه های گروهی چه نقشی در رونق جهانگردی داشته است؟
جهانگردان به چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح دهید.
اهمیت جهانگردی چیست؟
جهانگردی از چه راههایی می تواند به توسعه اقتصادی کشورها بویژه کشورهای کم درآمد کمک کند؟
چرا به صنعت جهانگردی صادرات نامرئی می گویند؟
چرا اروپا و حوزه دریای مدیترانه یکی از مهمترین قطب های چهانگردی جهان است؟
مهمترین مراکز توریسم زمستانی اروپا کدام کشورها هستند؟ چرا؟
چرا مکه از نظر جهانگردی حوزه نفوذی در مقیاس جهانی دارد؟
کدام شهرها در آسیا از نظر جهانگردی مذهبی مورد توجه قرار دارند؟
مسجد پادشاهی لاهور، قصر دالایی لاما از جاذبه های جهانگردی کدام کشورها محسوب می شوند؟
جزیره فلوریدا از اطراف به کدام آبها مربوط می شود؟
آثار و پیامدهای جهانگردی بر روی محیط چیست؟
پارک های ملی به چه منظورهایی تاسیس می شوند و چه مقرراتی در آنها حکمفرماست؟
مناطق ییلاقی و سرسبز کرانه های دریای مازندران را نام ببرید.
پارک سی سنگان و گلستان در کجا قرار دارند؟ چه عواملی باعث تخریب این پارکها محسوب می شود؟
چرا سواحل جنوبی ایران برای گذران اوقات فراغت در فصل زمستان مناسب است؟
جاذبه های سواحل جنوبی کشور کدامند؟
نواحی کوهستانی از چه جاذبه هایی برخوردارند؟
حوزه های مهم ورزش زمستانی ایران در ارتفاعات البرز را نام ببرید.
چرا به آبهای گرم معدنی آبهای درمانی نیز می گویند؟
از نظر زمین شناسی اکثر چشمه های آب معدنی در چه مناطقی تمرکز یافته اند؟
مهمترین قطبهای مذهبی کشور از نظر جاذبه جهانگردی کدامند؟
مسافرت به شهرهای مذهبی چه اثری بر اقتصاد آنها گذاشته است؟
دو مرکز مهم جهانگردی تاریخی در ایران را نام ببرید. برای هریک دو اثر تاریخی ذکر کنید.
چرا پس از انقلاب اسلامی جهانگردی با رکود مواجه شد؟
منظور از بازارهای جهانگردی چیست؟
توسعه جهانگردی خارجی و داخلی کشور چگونه باید باشد؟
جمعیت و مهاجرت 

مهاجرت چیست؟
اصولاً مردم به چند دلیل مهاجرت می کنند؟
عوامل دافعه در مهاجرت را بنویسید.
عوامل جاذبه در مهاجرت را بنویسید.

انواع مهاجرت را نام ببرید. 

انواع مهاجرت خارجی را نام ببرید. 

انواع مهاجرت داخلی را نام ببرید.
اثرات مهاجرت از روستاها جیست؟ 
کدام نوع مهاجرت بیشترین و پر حجم ترین نوع مهاجرت در دهه های اخیر در کشور ما بوده است؟
منابع تجدید شدنی چه منابعی هستند؟با ذکر مثال
منابع غیر قابل تجدید چه منابعی هستند؟ با ذکر مثال
منظور از حد متناسب جمعیت چیست؟ 

سه نوع انرژی حاصل از آب کدامند؟
اورانیوم انرژی .......... تولید می کند. از گرمای داخل زمین انرژی ....... بدست می آید.

سه نوع سوخت فسیلی که برای ما انرژی فراهم می کنند عبارتند از ...... و ..........و .............. 

چرا به منابعی مانند نفت، گاز و زغال سنگ منابع غیر قابل تجدید می گویند؟ 

چرا جنوب صحرای آفریقا از نظر دسترسی به غذا دچار مشکل شده است؟ 

کدام عوامل طبیعی و انسانی بر مسئله دسترسی به غذا و گرسنگی اثر می گذارند؟ نام ببرید.

کدام کشورها امنیت غذایی ندارند؟ چگونه می توانند این مشکل را حل کنند؟
(پراکندگی و رشد جمعیت) 

(پراکندگی و رشد جمعیت)
منظور از رشد جمعیت چیست؟
کدام عوامل جاذبه به طور طبیعی موجب جذب جمعیت می شوند؟
کدام عوامل جاذبه به طور انسانی موجب جذب جمعیت می شوند؟
کدام عوامل سیاسی باعث جذب جمعیت می گردند؟
کدام عوامل اقتصادی باعث جذب جمعیت می گردند؟
منطور از انفجار جمعیت چیست؟
علت های کندی رشد جمعیت در گذشته را بنویسید.
منظور از رشد طبیعی جمعیت چیست؟
97 در صد افزایش جمعیت امروزه جهان مربوط به کدام قاره ها می باشد؟
چه عواملی بر ساختمان جمعیت اثر می گذارند؟
ساختمان سنی کشورهایی مانند مکزیک چگونه است؟
ساختمان سنی کشورهایی مانند سوئد چگونه است؟
پهن بودن قاعده هرم سنی نشانه چیست؟
نوک تیز بودن راس هرم سنی نشانه چیست؟
فعالان اقتصادی چه کسانی هستند؟
توزیع جمعیت در کشور ایران چگونه است؟
عوامل طبیعی موثر بر توزیع جمعیت در ایران را نام ببرید.
کدام عواملی نقش مهمی را در تراکم جمعیت و پیدایش کانون های روستایی و شهری داشته است؟
علت های تراکم بیش از حد جمعیت در تهران چیست؟
منطور از مادر شهر چه شهر هایی هستند؟
دو قطب بزرگ صنعتی در کشور نام ببرید.
علت انجام سرشماری چیست؟
هر چند سال سرشماری صورت می گیرد؟
اولین یرشماری و آخرین سرشماری چه زمان هایی بوده است؟
علت های رشد سریع جمعیت در 70 سال اخیر را نام ببرید.
منظور از رشد مطلق چیست؟
ساختمان سنی جمعیت ایران چگونه است؟
مزایا و معایب جمعیت زیاد چیست؟
چه عواملی بر کاهش یا افزایش رشد جمعیت اثر می گذارند؟
مخاطرات طبیعی ( فصل هفتم) 


مخاطرات طبیعی

منظور از مخاطرات طبیعی چیست؟

مخاطرات طبیعی بر اساس منشا چند توع می باشند؟ نام برده برای هر یک مثالی بنویسید.

مخاطرات طبیعی بر اساس نقش انسان چند نوع می باشند؟ نام برده مثالی برای هر یک بنویسید.

علت های وقوع زلزله را بنویسید.

صفحات زمین نسبت به هم چند نوع حرکت دارند؟

گسل چیست؟

بر اساس موج و عمق کانونی، چه زمانی شدت زلزله بیشتر است؟

برای اندازه گیری میزان خسارت زلزله و مقدار انرژی آزاد شده از چه مقیاس هایی استفاده می شود؟

مهمترین مناطق زلزله خیز جهان کدامند؟

علائم پیش بینی زلزله را ذکر کنید.

بعد از وقوع زلزله چه اتفاقی می افتد؟

سیل چیست؟

رودها چه اهمیتی دارند؟

پراکندگی جغرافیایی سیل را بنویسید.

علل وقوع سیل را بنویسید.

جغرافیدانان یکی از علل مهم وقوع سیل را چه می دانند؟

درصورتی که بخواهیم یک منطقه را از نظر وقوع یا عدم وقوع سیل بررسی کنیم باید به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟

علت وقوع سیل درکشور بنگلادش چیست؟

بهمن چیست؟

پراکندگی جغرافیایی بهمن را در کشور ایران بنویسید.

علل وقوع بهمن را بنویسید.

خشکسالی چیست؟

پراکندگی جغرافیایی خشکسالی را بنویسید.

خشکسالی چه اثری بر محیط می گذارد؟

اثرات مفید آتشفشان را ذکر کنید.

چه موقع حوادث طبیعی، مخاطره طبیعی نامیده می شوند؟

یکی از مهمترین فواید پوشش گیاهی در برابر سیل چیست؟

برای پیش بینی خطر سیل دو راه وجود دارد. آن در راه را نوشته، کدامیک موثرتر است؟

پراکندگی جغرافیایی سیل را بنویسید.

راه های مقابله با خطر بهمن را نام ببرید.

دانشمندان علت خشکسالی را در چه عواملی می دانند؟

راههای کاهش خسارت ناشی از زلزله در کشور ژاپن را ذکر کنید.

دانشمندان چگونه فعالیت های آتشفشان را پیش بینی می کنند؟
- فلات ايران كدام كشورها را شامل مي شود؟
2- مرو دشت و دشت ابراهيم آباد در كدام بخش زاگرس واقع هستند؟
3- براي بهره برداري صحيح از منابع آب چه بايد كرد؟
4- نتيجه فرو نشست هوا در عرض هاي جغرافيايي راس سرطان و راس الجدي چيست؟
5- مهمترين عامل بيابان زايي چيست؟
6- چرا گرماي بازتابي زمين از جو خارج نمي شود؟
7- قسمت عمده آلودگي درياي مازندران ناشي از كدام رود است؟
8- شيب دامنه چه نقشي در جلوگيري از وقوع سيل دارد؟
9- چه محلهايي اغلب در معرض خطر سيل هستند؟
1- موضوع مورد مطالعه دانش جغرافيا چيست؟
2- در دوره ي ترشياري زمين هاي پست به چه صورتي شكل يافته اند؟
3- آبادي هاي كوچك در نواحي بياباني را چه مي گويند؟
4- ميانگين بارش جهان چند ميليمتر است؟
5- مهمترين نوار بياباني در نيمكره ي شمالي كدام سرزمين ها را در بر مي گيرد؟
6- امروزه در ايران، شرايط تجديد حيات طبيعي را چگونه فراهم مي كنند؟
7- علت مقاومت درخت بلوط در برابر بادهاي شديد و خشكسالي چيست؟
8- آنچه كه در اغلب زلزله ها سبب خسارت مي شود و تلفات انساني را بيشتر مي كند، چيست؟
9- پوشش گياهي چه نقشي در جلوگيري از وقوع سيل دارد؟
10- دانشمندان چگونه وقوع آتشفشان را پيش بيني مي كنند؟
با آرزوي سالي خوش و عيدي با بركت، پاسخ سوالات را در قسمت نظرات با تيك زدن نظر خصوصي، و ذكر نام و نام خانوادگي و نام كلاس كپي و ارسال كنيد.
نمونه پنجم:
1- فرسايش چه تاثيري روي چاله ها داشته است؟
2- بهره برداري از آب هاي زيرزميني نيازمند چه فعاليت هايي است؟
3- كدام منابع آب تاكنون سبب ايجاد بحران هاي سياسي شده اند؟
4- بارندگي در مناطق خشك چگونه است؟
5- جنگل ها چگونه هوا را تصفيه مي كنند؟
6- مهمترين جامعه جنگلي در مغرب و جنوب غربي ايران چيست؟
7- وارونگي دما در چه زماني اتفاق مي افتد؟
8- توقف لرزه ها در محل هاي مستعد زلزله نشانه چيست؟
9- پراكندگي وقوع بهمن در كشورمان را بنويسيد.
10- مهمترين اقدام در مقابل هر خطري چيست؟
با آرزوي سالي خوش
1- نقشه ها قابليت نمايش چه پديده هايي را دارند؟
2- كدام كوههاي تركيه آغاز ضلع شمالي فلات ايران مي باشند؟
3- كدام شيوه ي زندگي در ايران با محيط اطراف خود پيوند زيادي دارند؟
4- كوچكترين واحد سكونت در ايران چيست؟
5- چند كشور جهان حتي براي مردم خود نيز آب كافي ندارند؟
6- چه شرايطي براي بارندگي لازم و ضروري است؟
7- چرا اغلب كشورهايي كه با گسترش بيابان مواجه هستند، مبارزه با بيابان زايي صورت مي گيرد؟
8- جنگل هاي مانگرو در كدام قسمت ايران قرار دارند؟
9- كنترل محل گسلها چگونه و چرا صورت مي گيرد؟
10- كدام مخاطره ممكن است موجب بروز آتش سوزي در جنگل ها شود؟
چه عواملي در زاگرس زمينه ي فعاليت كشاورزي را فراهم نموده است؟ 
2. وجود ارتفاعات سرسبز زاگرس، موقعيت مناسبي را براي چه كساني مهيا ساخته است؟ 
3. كدام عوامل زمينه ي فعاليت كشاورزي را براي ساكنان جلگه هاي سواحل درياي مازندران فراهم كرده است؟ 
4. سازمان هواشناسي كشور، با استفاده از كدام اطلاعات نقشه هاي هواشناسي را تهيه مي كند؟ 
5. ساخت ظروف و اشياي سفالي در كدام روستاها رواج دارد؟ 
6. وجود كدام شرايط در ايران زمينه ي فعاليت دامپروري را فراهم كرده است؟ 
7. كدام عامل در ايجاد و توسعه شهرهاي ايران، در طول تاريخ به برخي از شهرها اعتبار بخشيده است؟ 
8. چرا تبخير بالقوه بيشتر از مقدار واقعي است؟ 
9. آب رودهاي كرج و جاجرود چگونه به مصرف مي رسد؟ چگونه بايد به مصرف برسد؟ 
10. چرا در مناطق خشك، ميزان تبخير و تعرق بيشتر از بارندگي سالانه است؟ 


نمونه سوالات جغرافیا سال دوم دبیرستان 
طبقه بندی: سوالات دبیرستان، 
الف - نقشه کشورها ب - نقشه قاره ها ج - نقشه شهری د - نقشه استان
جغرافیدانان برای نمایش نتایج کار خود یک نقشه ترسیم می کنند . ( 25/0 ) ص غ 
لبه غربی فلات ایران را کدام رشته کوه تشکیل می دهد ؟ و اقتصاد عشایر متکی به چیست ؟ در سواحل دریای خزر شکل بندی روستاها چگونه می باشد ؟ کدام بخش کشور بیشترین مصرف کننده سالیانه آب است ؟ ( 1 )
کدام نقشه ، بزرگ مقیاس است ؟ ( 25/0 )

الف - نقشه کشورها ب - نقشه قاره ها ج - نقشه شهری د - نقشه استان

جغرافیدانان برای نمایش نتایج کار خود یک نقشه ترسیم می کنند . ( 25/0 ) ص غ 

لبه غربی فلات ایران را کدام رشته کوه تشکیل می دهد ؟ و اقتصاد عشایر متکی به چیست ؟ در سواحل دریای خزر شکل بندی روستاها چگونه می باشد ؟ کدام بخش کشور بیشترین مصرف کننده سالیانه آب است ؟ ( 1 )

تهیه آبهای آشامیدنی بهداشتی شهری پر هزینه تر است یا صنعتی ؟ انسان از چه راههایی باعث فرسایش غیر طبیعی خاکها می شود ؟ ( ذکر سه مورد ) ( 1 )

مهمترین اهمیت و نقش مراتع ایران را نام ببرید ( دو مورد ) و دو مورد از پیامد گرم شدن کره زمین را بنویسید . ( 5/1 )

چه عاملی در سالهای اخیر بر اهمیت دریای خزر افزوده است ؟ و به چه علت خلیج فارس در برابر منابع آلوده کننده بسیار آسیب پذیر است ؟ ( سه مورد ) ( 1 )

در پیدایش کدام مخاطرات طبیعی ، انسان نقش ندارد ؟ ( سه مورد )

اگر بخواهیم یک منطقه را از نظر امکان یا عدم وقوع سیل بررسی نماییم به چه نکاتی باید توجه کنیم ؟75/1 )

چه موقع حوادث طبیعی مخاطرات طبیعی نامیده می شوند ؟ و اقداماتی که می توان خطر خشکسالی را کاهش داد چیست ؟ ( 1 )

عواملی جذب جمعیت یعنی چه ؟ و عوامل انسانی جاذب جمعیت را بنویسید . ( 25/1 )

به چه علت مسئولین کشور سعی کردند رشد جمعیت را کاهش دهند ؟ و به چه منابعی تجدید شدنی می گویند و یک مثال بزنید . ( 25/1 )

مهاجرت یعنی چه ؟ و ییلاق و قشلاق ایل بختیاری و حرکت مردم از حومه و شهرکهای اطراف به داخل شهرهای بزرگ مثل تهران جزء کدام دسته از مهاجرت های داخلی است ؟ ( 25/1 )

مهمترین قطب مذهبی کشور در جذب جهانگرد کدام کشور است ؟ چرا ؟

منطقه کوهستانی ماسوله در کدام استان قرار دارد ؟

چه عواملی سبب شده است تا هر ساله بسیاری از جهانگردان برای گذران اوقات فراغت به سواحل دریای خزر جذب شوند ؟ ( ذکر سه مورد ) ( 5/1 )

شاخه های اصلی جغرافیا را نام ببرید و توسعه پایدار به چه معنی می باشد ؟)

14-کدام ناحیه از ناهمواری استان مازندران بین کوههای البرز و جلگه های پست ساحل ، واقع شده است ؟ و جنگل های استان ، بیشتر از چه نوعی می باشند ؟ و به چه علت در سالهای اخیر از وسعت مراتع استان کاسته شده است ؟ و مهمترین منبع آلوده کننده محیط زیست استان چیست ؟ ( 1 )

15-چرا در سال های اخیر از شمار ماهیان دریای خزر کاسته شده است ؟

به چه علت مازندران استعداد زیادی برای ایجاد رانش دارد ؟ و کدام جاده های استان در معرض خطر بهمن قرار دارند ؟ 2 مورد ))

16-چه عواملی در مازندران سبب تمرکز بالای جمعیت کشور شده است ؟ و مهاجرت در استان به دو صورت انجام می گیرد . آن دو را بنویسید . ( 1 )

17- قاعده پهن و کشیده هرم سنی مازندران نشان دهنده چیست ؟ و از مهمترین چشمه ها و آبشار های استان ، یک مورد ذکر نمایید . ( 1 )
18- سوالات مربوط به نقشه:  
1- نام کشور همسایه 2 - نام مرکز استان 3 - نام خلیج 4 - نام دریاچه
5-نام استان قله 6 - نام شهرستان 7 - نام رود 8- نام دشت9 -نام رود  
10-نام جلگه 11- نام توده هوا 12-نام تنگه 13-نام جزیره 14-نام بندر  

15 نام مرکز توریستی 16 –نام رشته کوه 17-نام کشورهمسایه آبی 18-نام کشورخاورمیانه

19- نام مدار جغرافیایی 20- نام بیابان

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم خرداد 1387ساعت 13:50  توسط اسلامی  |